Invitatie oferta inchiriere sala Cluj Napoca

Data publicării


SOLICITARE OFERTĂ DE PREŢ

Ofera va fi transmisă până la 3 noiembrie 2014


Beneficiar: Fundaţia Ruhama 

Titlul Proiectului POSDRU: „Calificarea angajaților - premisă pentru creșterea competitivității economice în regiunile Nord-Vest, Vest și Sud-Vest ale României”

ID Proiect: POSDRU 138335; Linia de finanţare: POSDRU
Denumirea contractului de achiziţie: Contract de Servicii de închiriere

Obiectul contractului de achiziţie: Servicii de închiriere săli pentru cursuri, cu o capacitate de 28 locuri, în localitatea Cluj Napoca, județul Cluj, zonă ușor accesibilă în proximitatea stațiilor de transport în comun. Zona Centrală constituie avantaj.

Cod CPV Închirieri: 70310000-7 
Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de servicii de închiriere”. 

Obiectul achiziţiei directe: Închiriere de săli pentru organizarea orelor de teorie în procesul de formare profesională

Detalii tehnice:

 • ofertantul deţine CAEN sau deţine dreptul de a atribui spre folosinţă;
 • spaţiile deţin autorizaţiile necesare pentru funcţionare (SANEPID, MEDIU, PSI, etc)
 • capacitatea sălilor de minim 28 de persoane per sală;
 • dotări recomandate în săli: videoproiector, tablă de scris ( whiteboard sau flipchart etc), ecran;
 • acces liber la grupul sanitar
 • utilităţile sunt  cuprinse în costul de închiriere

 

OFERTA VA CONȚINE obligatoriu următoarele informații:

Costul pe oră pentru închirierea a unei săli este: _______________________ lei/oră/sală, fără TVA;

Costul pe oră pentru închirierea a unei săli este: _______________________ lei/oră/sală, cu TVA;

 

Costul pe mp, pe oră pentru închirierea a unei săli pe este: _______________________ lei, fără TVA;

Costul pe mp, pe oră pentru închirierea a unei săli pe este: _______________________ lei, fără TVA;

 

 

Sala are o capacitate de minim ________ locuri/sală;

 

 

Costul include încălzirea,  curentul si alte cheltuieli administrative __________ (da/nu)

 

Sălile dețin videoproiector__________ (da/nu)

Sălile dețin ecran __________ (da/nu)

 

 

Sălile pot fi folosite zilnic între orele _______________________;

 

Sălile sunt situate la locația: localitatea _____________________, str. __________________, nr. _____, etaj _____, apartament _______, cartier __________________, județul ______________.

 

 

Sălile dețin autorizațiile obligatorii necesare activității de închiriere pentru activități de training/formare;

 

Pentru comunicarea cu organizația, vă rugăm să utilizați:

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. și Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

sau

adresa: str. Universității nr. 4, Oradea

 

 

Director Executiv,

Alina ONCHIŞ

SOLICITARE OFERTĂ DE PREŢ

Data publicării

SOLICITARE OFERTĂ DE PREŢ


Beneficiar: Fundaţia Ruhama 

Titlul Proiectului POSDRU: „Calificarea angajaților - premisă pentru creșterea competitivității economice în regiunile Nord-Vest, Vest și Sud-Vest ale României”

ID Proiect: POSDRU 138335

Linia de finanţare: POSDRU
Denumirea contractului de achiziţie: Contract de Servicii de închiriere

Obiectul contractului de achiziţie: Servicii de închiriere săli pentru cursuri, cu o capacitate de 28 locuri, în localitatea Oradea, județul Bihor, zonă centrală, ușor accesibilă, în proximitatea stațiilor de transport în comun.

Cod CPV Închirieri: 70310000-7 
Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de servicii de închiriere”. 

Obiectul achiziţiei directe: Închiriere de săli pentru organizarea orelor de teorie în procesul de formare profesională

Cost pe oră: fără TVA

Detalii tehnice:

           -       ofertantul deţine CAEN sau deţine dreptul de a atribui spre folosinţă;

           -       spaţiile deţin autorizaţiile necesare pentru funcţionare (SANEPID, MEDIU, PSI, etc)

-       capacitatea sălilor de minim 28 de persoane per sală;

-       dotări minime ale sălilor: videoproiector, tablă de scris ( whiteboard sau flipchart etc), ecran;

-       acces liber la grupul sanitar

-       utilităţile cuprinse în costul de închiriere

OFERTA VA CONȚINE obligatoriu următoarele informații:

Costul pe oră pentru închirierea a unei săli fără TVA;

 

Sala are o capacitate de minim ________ locuri/sală;

 

Costul include încălzirea, curentul si alte cheltuieli administrative __________ (da/nu)

 

Sălile dețin videoproiector__________ (da/nu)

Sălile dețin ecran __________ (da/nu)

 

 

Sălile pot fi folosită zilnic între orele _______________________;

 

Sălile sunt situate la locația: localitatea _____________________, str. __________________, nr. _____, bloc ______, etaj _____, apartament _______, cartier __________________, județul ______________.

 

Sălile dețin autorizațiile obligatorii necesare activității de închiriere pentru activități de training/formare;

 

Pentru comunicarea cu organizația, vă rugăm să utilizați:

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. și Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

sau

adresa: str. Universității nr. 4, Oradea

 

Director Executiv,

Alina ONCHIŞ

docmentatia pentru ofertanti

Data publicării

 

 

Nr. înreg. 676  din 11.09.2014

         

     APROBAT,

                                              

  DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                         

ALINA ONCHIŞ                                                  

 

 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE

SERVICII DE ÎNCHIRIERE DE SPAŢII PENTRU DESFĂŞURAREA CURSURILOR DE CALIFICARE

 

 

Cod CPV 70310000-7

 

în cadrul Proiectului POSDRU „Calificarea angajaţilor – premisă pentru creşterea competitivităţii economice în regiunile Nord-Vest şi Vest ale României”

Numărul Contractului de finanţare: POSDRU/164/2.3./S/138335

                                                           Cod SMIS 51531                  

 

 

- ACHIZIŢIE DIRECTĂ -

 

 

 

 

MANAGER  DE PROIECT,                                                                                              Întocmit,

Alina ONCHIŞ                                                                                                                     Mihaela POP-COŢ

                                                                                                                                                    Expert Achiziţii

 

 

I. INSTRUCŢIUNI  PENTRU  OFERTANŢI

 

 

FUNDAŢIA RUHAMA este beneficiarul finantarii nerambursabile de catre AMPOSDRU pentru implementarea Proiectului „Calificarea angajaţilor – premisă pentru creşterea competitivităţii economice în regiunile Nord-Vest şi Vest ale României”, Axa prioritară 2: „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă”, conform Contractului  POSDRU/164/2.3./S/138335.

 

Prezenta Documentaţie cuprinde inclusiv cerinţele din Specificaţiile Tehnice, Formularele - model şi clauzele minime obligatorii ale contractului de achiziţie a serviciilor de închiriere a unui spaţiu în vederea desfăşurării cursurilor de calificare în cadrul Proiectului „Calificarea angajaţilor – premisă pentru creşterea competitivităţii economice în regiunile Nord-Vest şi Vest ale României”.

Specificaţiile Tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei (Documentaţie) şi constituie ansamblul cerinţelor obligatorii pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.

Cerinţele impuse prin Specificaţiile Tehnice sunt minimale. Ofertele care nu respecta integral cerintele din Specificaţiile Tehnice sunt declarate neconforme si respinse. Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit.

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau prin e-mail.

Niciun cost suportat de către operatorul economic pentru pregătirea şi  depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricărei decizii, Achizitorul va avea în vedere respectarea următoarelor principii:

 • principiul transparenţei
 • principiul economicităţii
 • principiul eficienţei
 • principiul eficacităţii

 

 

 

Secţiunea 1 -  INFORMATII GENERALE

1.1. Denumirea Achizitorului: Fundaţia RUHAMA

1.2. Adresa Achizitorului: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057 Romania

1.3. Persoana de contact: Alina Onchiş – Manager de Proiect

1.4. Adrese e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

1.5. Titlul proiectului POSDRU: “Calificarea angajaţilor – premisă pentru creşterea competitivităţii economice în regiunile Nord-Vest şi Vest ale României

1.6. Numărul Contractului de finantare: POSDRU/164/2.3./S/138335

1.7. Calitatea Achizitorului în cadrul Proiectului: Beneficiar

1.8. Denumirea Contractului de achiziţie: Servicii de închiriere a unei săli în vederea desfăşurării cursurilor de calificare în localitatea Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

1.9. Cod CPV:  70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

 

Secţiunea 2 -  OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

Servicii de închiriere a unei săli în vederea desfăşurării cursurilor de calificare în localitatea Cluj-Napoca, Judeţul Cluj în cadrul Proiectului Calificarea angajaţilor – premisă pentru creşterea competitivităţii economice în regiunile Nord-Vest şi Vest ale României” - ID 138335, conform Caietului de Sarcini şi Contractului de Finanțare POSDRU/164/2.3./S/138335.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi din fondurile proprii ale Achizitorului.

 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

 

Vocabular principal

 

 

Obiect principal

 

CPV: 70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

 

Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu

 

Secţiunea 3 - CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

 

Servicii de închiriere a unei săli în vederea desfăşurării cursurilor de calificare în localitatea

Cluj-Napoca, Judeţul Clujîn cadrul Proiectului„Calificarea angajaţilor – premisă pentru creşterea competitivităţii economice în regiunile Nord-Vest şi Vest ale României” - ID 138335

 

Durata cursurilor:

În funcție de nivelul cursului, durata poate varia între 3 și 6 luni

 

Număr estimat de cursanţi:

La o grupă de curs vor participa un număr maxim de  28 (douăzecişiopt) de persoane;

 

Secţiunea 4 - VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ

 

Preţ estimat chirie pe ora este de 32,26 Lei fără TVA, adică 7,28  Euro,  fără TVA, calculat la cursul

BNR din  10.09.2014,  1 Euro = 4,4287 Lei. Chiria lunară va include toate cheltuielile pentru asigurarea

folosinţei spaţiului cu destinaţia de sală de curs pentru formarea profesională.

 

Secţiunea 5 – DURATA CONTRACTULUI

 

În funcție de nivelul cursului durata poate varia intre 4 (patru) luni de la data semnării Contractului de

către ambele părţi și până la data finalizării prestăriiserviciilor achiziționate, conform

prevederilor contractuale.

 

     

 

Secţiunea 6 – CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Prețul cel mai scăzut                                                                                                 þ 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                        □  

 

Preţul cel mai scăzut este valoarea chiriei lunare ofertate pentru sala de curs.

Valoarea ofertei nu trebuie să depăşească 32,26 Lei/oră/sala de curs, fara TVA inclus.

 

Secţiunea  7:  INFORMATII  JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE  ŞI  TEHNICE

 

7.1. Condiţii  referitoare  la  contract

 

7.1.1.        Principalele modalităţi de finanţare şi de plată

 

Fonduri  structurale  -  POSDRU/164/2.3./S/138335, titluCalificarea angajaţilor – premisă pentru creşterea competitivităţii economice în regiunile Nord-Vest şi Vest ale României” - ID 138335

 

7.1.2.        Legislaţia  aplicată

 

Ordinul M.F.E. nr.1120/2013

Ordinul M.M.F.P.S. nr.1117/2010

OUG 66/2011

Noul Cod Civil

 

 

7.2.    Condiţii  de  participare

 

OFERTA TEHNICĂ  va  respecta  prevederile  din  Secţiunea  II (Specificaţiile  Tehnice).

 

Ofertanții care participă la procedura de atribuire trebuie să ofere servicii care să îndeplinească condițiile menționate în  Specificațiile Tehnice.

 

Oferta tehnică va  conține:

 1. Propunerea tehnică – o descriere a imobilului și a poziționării lui, a spațiului de închiriat;
 2. Declarația de disponibilitate  pentru sala de curs. Din declarația  de

disponibilitate trebuie să reiasă faptul că deținătorii spațiilor destinate cursurilor de formare profesională sunt de acord să pună la dispoziție respectivele spații  pentru  toată durata  solicitată.

 1. Copii legalizate sau certificate sau declaraţie pe proprie răspundere privind

deţinerea/respectarea următoarelor autorizații de  funcționare pentru sala de  curs:

- Autorizația de prevenire și stingere a incendiilor (PSI), eliberată în conformitate cu prevederile  HGR nr.1739/13.02.2006  și  în  condițiile art.30 din legea  307/2006

-  Autorizația sanitară de funcționare sau certificat constatator conform art.13, lit.c din Legea Sănătății și Securității în  Muncă  nr.319/2006 si art.6, alin 1, lit.b din Legea pentru organizarea și funcționarea Inspecției Muncii  nr.108/1999.

-  Autorizația de funcționare din punctul de vedere al protecției  muncii.

 

Neprezentarea propunerii tehnice completată conform celor de mai sus duce la respingerea acesteia din cadrul  procedurii  de  selecție.

 

OFERTA FINANCIARĂ

 

Ofertanții au obligația de a prezenta oferta financiară care să conțină prețuirle cu și fara TVA. Oferta reprezintă actul prin care ofertantul își manifesta voința de a se angaja din  punct  de vedere juridic în relația contractuală cu Achizitorul/Beneficiarul privat. Oferta va include și  costurile  legate de utilitățile sălii de curs și igienizarea zilnică a  sălii.

 

Valoarea  ofertei se  va  încadra  în  limitele  prevăzute  în  prezenta  Documentaţie.

 

Achizitorul  poate  să  respingă ofertele  depuse având  valori  mai mari  decât  valoarea estimată  a  achiziţiei, doar  pentru  acest  motiv. Achizitorul  poate  să  respingă ofertele depuse având  valori  nejustificat  de  mici  faţă de valoarea estimată  a  achiziţiei,  doar  pentru  acest  motiv,  dacă,  în  urma  clarificăilor nu  se  dovedesc  cu exactitate, în  raport cu  specificaţiile contractului,  avantajele tehnice  şi  financiare  ale  ofertei.

 

7.3. Criterii de calificare şi de selecţie

Ofertantul  va prezenta  următoarele:

  1. Documentele solicitate aferente fișei tehnice.
  2. Oferta financiară

 

Toate cerinţele minime de calificare şi/sau selecţie solicitate sunt obligatorii.

 

 

Secțiunea 8- TERMENUL- LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR

18.09.2014, ORA 16.00

Ofertele trebuie sa contina propunerea tehnica si financiara.

Adresa achizitorului la care se deruleaza procedura de atribuire a contractului de achizitie a

serviciilor de închiriere a unei săli în vederea desfăşurării cursurilor de calificare în localitatea

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj este: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea , Jud. Bihor, Cod poştal 410057, Romania (de luni până vineri, între orele 08.00 – 17.00), poşta electronică: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">fundatia@ruhama.ro.

 

Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul Achizitorului din Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau de pe site-ul http://www.ruhama.ro/ro/  - Site-ul Achizitorului, sectiunea– Achizitii.

 

 

Secțiunea 9 - CLARIFICĂRI PRIVIND DOCUMENTAŢIA / OFERTELE DEPUSE

 

În cazul în care se doreşte obţinerea de clarificări suplimentare referitoare la prezenta procedură, potenţialii ofertanţi vor adresa cereri scrise către achizitor, folosind datele de contact menţionate în prezenta documentaţie. Achizitorul va răspunde în cel mai scurt timp acestor cereri prin afişare pe site-ul propriu a răspunsului/răspunsurilor, astfel încât să fie disponibil/e pentru toţi potenţialii ofertanţi, fără a indica sursa întrebării.

Răspunsul la solicitările de clarificări se va afişa în maximum 1 zi de la data primirii solicitării de clarificări.

În cazul în care o oferta prezintă un preţ neobişnuit de scăzut sau alte neclarităţi, achizitorul poate solicita clarificări în acest sens.

Ofertantul va trebui să răspundă la orice solicitări de clarificări adresate de achizitor în termenul menţionat în solicitarea de clarificări. Omisiunea de a răspunde în intervalul solicitat unei cereri de clarificări sau

omisiunea de a răspunde complet vor duce la respingerea ofertei respective.

 

Secțiunea 10 - POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICĂRII OFERTEI

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţ sau după expirarea datei limită de primire este declarată întârziată şi se returnează nedeschisă.

Modificarea sau retragerea ofertei se realizează prin solicitare scrisă în acest sens, depusă până la data limită stabilită pentru depunere.

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior/sau pe mail-ul transmis se va specifica, în mod obligatoriu, şi inscripția "MODIFICĂRI”.

 

NOTĂ:

În cadrul prezentei proceduri de achiziţie, un ofertant poate depune o singură ofertă.

 

 

Secțiunra 13.5. Atribuirea contractului

 

Achizitorul își rezervă dreptul de a anula întreaga procedură. În acest caz, ofertanții vor fi  înștiințați.

Anularea procedurii poate fi decisă  când:

a) dacă au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau  neconforme;

b) niciunul dintre ofertanți nu a îndeplinit criteriile de  calificare;

c) dacă abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea  contractului.

 

 

Secţiunea 16 - INFORMAŢII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE

16.1. Operatorul economic câştigător va semna un contract de achiziţie cu Achizitorul. Contractul va cuprinde obligatoriu următoarele clauze: datele de identificare ale părţilor semnatare, obiectul, valoarea şi durata contractului, condiţiile de modificare/actualizare a preţului contractului şi condiţiile de prestare a serviciilor. Achizitorul va transmite câte o comandă privind închirierea sălii pentru fiecare grupă de cursanți. Astfel, prestația serviciilor de închiriere pentru fiecare grupă de cursanți va începe în baza comenzii transmise de Achizitor.

 

.Plata preţului se  va  efectua  LUNAR, în  termen  de  maximum 30  zile  de  la  data  primirii facturilor  şi  a prestării serviciilor în funcție de numărul de ore  de teorie  furnizat cursanților.

 

Preţul  contractului  nu  se  ajustează.

 

Contractul  va putea  fi  modificat in  următoarele  condiţii:

-  modificările  contractului  pot  fi  făcute doar  în  perioada de execuţie a  contractului şi trebuie să fie acceptate  de către ambele  părţi prin  încheierea  unui  act  adiţional;

-  modificările  legate  de  termenele  de livrare  pot  fi  iniţiate şi  acceptate  de  achizitor doar  în interiorul  termenelor  de livrare deja  convenite  şi  acceptate,  la  semnarea  contractului  sau  a unui  act adiţional,  după caz.  Scopul  încheierii actului adiţional  trebuie  să fie  strâns legat de  obiectul contractului  iniţial.

 

Contractul de achiziţie se va rezilia de plin drept, fără formalităţi prealabile şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată şi/sau organ cu atribuţii jurisdicţionale, la data admiterii de către comisia desemnată de către achizitor a contestaţiei depuse împotriva deciziei de atribuire a  contractului de achiziţie.

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa oricând contractul de achiziţie, în cazul încălcării grave a contractului, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului/prestatorului, fără nici o compensaţie şi punere în

întârziere prealabilă şi fără intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti ori vreunui organ cu atribuţii jurisdicţionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  SPECIFICAŢIILE  TEHNICE

 

 

2.1. Condiţii generale

 

Prezentele Specificaţii Tehnice fac  parte integrantă  din  documentaţia pentru atribuirea  contractului  şi  constituie ansamblul  cerinţelor pe  baza  cărora se elaborează de către fiecare ofertant  propunerea (oferta) tehnică.

Cerinţele  impuse  prin Specificaţiile Tehnice vor  fi  considerate ca  fiind  minimale.

În  acest sens,  orice ofertă  prezentată,  care  se abate  de  la prevederile Specificaţiilor Tehnice, va  fi  luată  în considerare,  dar numai în măsura în  care propunerea tehnică presupune asigurarea  unui  nivel  calitativ superior  cerinţelor minimale din  SpecificaţiileTehnice.

Ofertele  care  nu satisfac cerinţele  Specificaţiilor Tehnice vor  fi  declarate  neconforme  şi  vor  fi  respinse.

În vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca  obiect prestarea serviciilor de închiriere a unei săli de curs în vederea desfăşurării cursurilor de calificare în localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj - cod CPV 70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile în cadrul Proiectului Calificarea angajaţilor – premisă pentru creşterea competitivităţii economice în regiunile Nord-Vest şi Vest ale României” - ID 138335 ” se vor respecta specificaţiile tehnice minime prevăzute mai jos.

Durata contractului de închiriere este pe o perioada de 4 luni de la data semnării Contractului de achiziţie şi până la data finalizării serviciilor.

 

2.2. Condiţii specifice

 

Pentru desfășurarea în cadrul proiectului „Calificarea angajaţilor – premisă pentru creşterea competitivităţii economice în regiunile Nord-Vest şi Vest ale României” a unor cursuri de calificare în localitatea Cluj-Napoca din județul Cluj la care vor participa cel puțin o grupă de cursanți, este nevoie de închirierea uner săli de cursuri  cu o capacitate de maximum 28 de locuri, pe durata a aproximativ 4 luni/ grupa de curs.

 

Achizitorul va comunica prestatorului cu minim 7 zile inainte de data de incepere a cursului perioada

desfasurarii cursului.

 

Sala de curs trebuie să respecte următoarele  cerințe :

 Imobilul în care se află sala trebuie să fie amplasat în localitatea Cluj-Napoca din județul Cluj.

 Amplasarea imobilului în care se află sala trebuie să fie ușor accesibilă cu mijloacele de transport în  comun.

 Sala trebuie să fie disponibilă începând cu data semnării contractului de închiriere, de luni până sămbătă, maxim 6 ore/zi în intervalul orar 8.00 – 20.00. Programul exact de desfășurare a cursurilor va fi pus la dispoziție de Achizitor/Beneficiarul privat după semnarea contractului.

 Sala să nu fie perturbată fonic de alte activități desfășurate în incinta clădirii.

 Sala trebuie să dispună de spatiu deschis, aerisit, cu vizibilitate (fara stalpi etc şi trebuie să fiie marcată corespunzător, astfel încât să facă facil accesul  participanților.

 Sala trebuie să fie suficient de spațioasă pentru a găzdui maximum 28 de persoane, în condiții bune, fără aglomerație, să fie dotată cu mese și scaune sau cu scaune şi măsuță de scris. Mesele trebuie să se poată rearanja  în  funcție de  necesitați.

 Sala trebuie să ofere posibilitatea aerisirii  spațiului.

 Sala trebuie sa fie racordată la utilitati şi să aibă acces facil la grup sanitar în incinta clădirii în care se află.

 Sala trebuie să fie dotată cu instalație de încălzire, ținând cont de faptul că proiectul (cursurile) se vor desfășura și pe perioada sezonului rece.

 Sala trebuie să fie dotată cu o suprafață de proiecție pentru videoproiector (un perete alb) care să permită vizibilitatea prezentărilor  tuturor  participanților (sau posibilitate de montare  flipchart), precum și să dispună de prize de 220V funcţionale.

  Sala să fie dotată cu videoproiector și flipchart 

 Ofertantul trebuie să pună la dispoziție o persoană de contact responsabilă cu coordonarea acțiunilor ce se vor desfășura pe perioada  în care se desfășoară cursurile.

 Ofertantul este responsabil de igienizarea zilnică a  sălii.

 Propunerea tehnică se va elabora astfel încât să se ofere posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu cerințele prevăzute în documentația de atribuire și cu specificațiile tehnice.

 

Ofertantul trebuie să dețină următoarele autorizații pentru sala unde se vor defășura cursurile: autorizaţia pentru prevenirea și stingerea incendiilor (PSI); autorizaţia sanitară; autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii.

Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de cheltuieli suplimentare față de pachetul  ofertat.

Achizitorul își rezerva dreptul, până la semnarea contractului, de a inspecta locația pentru care s-a depus oferta, în vederea  verificării  îndeplinirii condițiilor menționate în Specificaţiilor Tehnice.

 

La semnarea contractului, ofertantul declarat câștigător va pune la dispoziția Achizitorului o copie leglizată de pe contractul de închiriere a imobilului (în cazul în care ofertantul nu este proprietarul acestuia) din care sa reiasă expres deptul ofertantului de a subînchiria imobilul. Contractul va deveni anexă la contractul de  închiriere a sălii de curs.

 

La locul de desfăşurare a sesiunilor de formare se va permite postarea de afişe şi bannere/roll-up care conţin date referitoare la proiect, pentru a asigura vizibilitatea proiectului finanţat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 

Plata serviciilor

 

Achizitorul/Beneficiarul privat va transmite câte o comandă privind închirierea sălii pentru fiecare grupă de cursanți, în care va specifica cel puțin următoarele: denumirea cursului, numărul de cursanți, perioada (intervalul orar) pentru care se închiriază sala. Prestația serviciilor de închiriere va începe în baza comenzii transmise de Achizitor pentru fiecare grupă de cursanți.

 

Chiria va include toate cheltuielile pentru asigurarea folosirii spatiului ca sală de curs formare profesională: Cod CPV 70310000-7, inclusiv cheltuielile de folosire a dotărilor şi cu utilitatile aferente.

 

Valoarea totală ce va fi facturată de către Prestator va include toate costurile suportate de Prestator, inclusiv utilitățile pentru spațiul închiriat și spațiile comune, curățenia, reparațiile și întreținerea clădirii, inclusiv a echipamentelor și instalațiilor din dotare, salubritate, întreținerea căilor de acces etc.

Valoarea finală a contractului va fi determinată de  serviciile efectiv realizate de Prestator și a prețului unitar prezentat de Prestator în propunerea financiara declarată câștigătoare.

Factura emisă de Operatorul economic - Prestator trebuie să conţină următorul text în coloana “denumirea serviiciilor”: “Servicii de închiriere sală pentru participanţii la cursuri de calificare, în baza contractului nr………./........, comanda nr. …../……….., în cadrul proiectului „Calificarea angajaţilor – premisă pentru creşterea competitivităţii economice în regiunile Nord-Vest şi Vest ale României”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU, precum şi din fonduri proprii, în cadrul contractului de finanţare nr. POSDRU/164/2.3./S/138335”.

Prestarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente, după caz:

a) factură fiscală;

b) proces verbal de recepţie realizat de catre Prestator si semnat de Prestator si Beneficiar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitatie participare

Data publicării

NR. 675 / 11.09.2014

 

 

Denumirea Achizitorului: Fundaţia RUHAMA

Adresa Achizitorului: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal       

                                      410057 Romania

Persoana de contact: Onchiș Alina

Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Titlul proiectului POSDRU: “Calificarea angajaţilor – premisă pentru creşterea competitivităţii economice în regiunile Nord-Vest şi Vest ale României

Numărul Contractului de finantare: POSDRU/164/2.3./S/138335

Calitatea Achizitorului în cadrul Proiectului: Beneficiar

Denumirea Contractului de achiziţie: Servicii de închiriere a unei săli în vederea desfăşurării a unui curs de calificare în localitatea Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Cod CPV:  70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

 

FUNDAŢIA RUHAMA, cu sediul in Oradea, Str. Universităţii nr.4, website: www.ruhama.ro , organizează procedura de achizitie directa în vederea atribuirii contractului de servicii de închiriere a unei săli în vederea desfăşurării cursurilor de calificare în localitatea Cluj-Napoca, Judeţul Cluj, Cod CPV 70310000-7, conform cerinţelor cuprinse în Specificaţiile Tehnice care fac parte integrantă din Documentaţia de atribuire.              

               

Nu sunt acceptate ofertele alternative. Nu sunt acceptate ofertele partiale.

 

Procedura de atribuire aplicată

Achiziţia directa, având în vedere Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120 din15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.650/22.10.2013.

 

Locul prestării servicii de închiriere a unei săli în vederea desfăşurării de cursuri de formare profesională

Pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Cluj-Napoca, Judeţul Cluj.

 

Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate

Prestarea Serviciilor de închiriere a unei săli în vederea desfăşurării  cursurilor de calificare, Cod CPV  70310000-7.

 

 

 

 

 

Serviciile de închiriere a unei săli în vederea desfăşurării de cursuri de formare profesională, care urmează a fi achiziţionate, sunt destinate implementării a  Proiectului “ Calificarea angajaţilor – premisă pentru creşterea competitivităţii economice în regiunile Nord-Vest şi Vest ale României,  POSDRU/164/2.3./S/138335.

 

Termen de finalizare sau durata contractului

Contractul de furnizare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil pe o durată de maximum patru luni de la data semnării contractului.

 

Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentaţia de atribuire şi alte informaţii referitoare la prezenta procedură pot fi obţinute de la sediul Achizitorului din Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane, Mun. Oradea, Jud. Bihor Cod, poştal 410057, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau de pe site-ul www.ruhama.ro  - site-ul Achizitorului, sectiunea – Achizitii.

 

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de furnizor sau în numerar.

Contractul POSDRU/164/2.3./S/138335 este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!’’.

 

Termenul limita de primire a ofertelor

18.09.2014, ora 16.00

 

Modul de prezentare a ofertelor

Ofertele se transmit la urmatoarea adresa: Oradea , Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane pana la data de 18.09.2014, ora 16.00 sau pe adresa de email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

Criteriul de atribuire a contractului

Preţul cel mai scăzut.

 

Mai multe informatii despre Fondul Social European sunt disponibile la adresa de internet www.fseromania.ro .

 

 

 

MANAGER DE PROIECT,

ALINA ONCHIŞ

 

 

 

fisa de date

Data publicării

 

Nr. înreg. 603 din 20.08.2014

         

     APROBAT,

                                                                                                               

  DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                               

ALINA ONCHIŞ                                         

 

 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DESERVICII DE LEASING OPERAŢIONAL AUTOTURISM

 

Cod CPV 34110000-1

               34111200-0

 

în cadrul proiectului POSDRU: „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”

Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025

                                                           Cod SMIS 49284                  

 

- ACHIZIŢIE DIRECTĂ -

 

 

 

 

MANAGER  DE PROIECT,                                                                                                                            Întocmit,

DANIELA TÜTÖS                                                                                                              Mihaela POP-COŢ

                                                                                                                                                  Expert Achiziţii

 

 

 

 

 

I. INSTRUCŢIUNI  PENTRU  OFERTANŢI

 

 

FUNDAŢIA RUHAMA este beneficiarul finantarii nerambursabile de catre AMPOSDRU pentru implemetarea Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”, Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”,Domeniul major de intervenţie: 5.2. “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea fortei de muncă”, conform Contractului  POSDRU/139/5.2./G/127025.

 

Prezenta Documentaţie cuprinde inclusiv cerinţele din Specificaţiile Tehnice, Formularele - model şi clauzele minime obligatorii ale contractului de achiziţie a unui autoturism prin leasing operaţional.

Specificaţiile Tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei (Documentaţie) şi constituie ansamblul cerinţelor obligatorii pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.

Cerinţele impuse prin Specificaţiile Tehnice sunt minimale. Ofertele care nu respecta integral cerintele din Specificaţiile Tehnice sunt declarate neconforme si respinse. Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit.

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau prin e-mail.

Niciun cost suportat de către operatorul economic pentru pregătirea şi  depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricărei decizii, Achizitorul va avea în vedere respectarea următoarelor principii:

 • principiul transparenţei
 • principiul economicităţii
 • principiul eficienţei
 • principiul eficacităţii

 

 

 

Secţiunea 1 -  INFORMATII GENERALE

1.1. Denumirea Achizitorului: Fundaţia RUHAMA

1.2. Adresa Achizitorului: Str. Universitatii nr. 4 , Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057 Romania

1.3. Persoana de contact: Alina Onchis

1.4. Adrese e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

1.5. Titlul proiectului POSDRU: “CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural  al Județului Olt

1.6. Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025

1.7. Calitatea Achizitorului în cadrul Proiectului: Beneficiar

1.8. Denumirea Contractului de achiziţie:  Achiziția unui autoturism în leasing operațional

1.9. Cod CPV:  34110000-1- Autoturisme      34111200-0 – Berline

 

1.10. Calendarul procedurii de atribuire a contractului:

 

Publicarea invitaţiei de participare pe site-ul achizitorului

20.08.2014, ora 16:30

 

Termenul limită de solicitare a clarificărilor de la Achizitor

21.08.2014, ora 11:00

 

Termenul limită de transmitere a clarificărilor de către Achizitor

21.08.2014, ora 13:00

 

Termen limită de depunere a ofertelor

25.08.2014, ora 10,00

Data finalizării evaluării (estimativ)

25.08.2014

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire (estimativ)

25.08.2014

Semnarea contractului de servicii (estimativ)

Respectarea termenului prevăzut este facultativă în cazul când contractul urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire şi nu există alţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire.

27.08.2014

 

Secţiunea 2 -  OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

 

ACHIZIŢIA UNUI AUTOTURISM (BERLINĂ) IN LEASING OPERAŢIONAL în cadrul Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt” - ID 127025, conform Caietului de Sarcini şi Contractului de FinanțarePOSDRU/139/5.2./G/127025.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi din fondurile proprii ale Achizitorului.

 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

 

Vocabular principal

 

 

Obiect principal

 

CPV: 34110000-1– Autoturisme

        34111200-0 - Berlină

 

Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice da □ nu

 

Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)

da □ nu

 

Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu

 

Secţiunea 3 - CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

 

Achiziţia unui autoturism (Berlină) în leasing operaţional în cadrul Proiectului “ CARIERE –

Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt”

 

Secţiunea 4 - VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ

 

31.451,61  Lei fără TVA, adică 7.082,89  Euro,  fără TVA, calculat la cursul BNR din  07.08.2014,  1 Euro = 4,4405 Lei

Rata  lunară  de  leasing  nu  poate  depăşi valoarea de  2.419,35 Lei fără T.V.A., adică 544,84 Euro,

 calculat la cursul BNR din  07.08.2014,  1 Euro = 4,4405 Lei

 

Secţiunea 5 – DURATA CONTRACTULUI

 

13 luni de la data semnării Contractului de către ambele părţi, pe toată perioada  derulării Proiectului,

dar nu mai târziu de 29.08.2015.

 

     

 

Secţiunea 6 – CRITERIUL DE ATRIBUIRE

 

Prețul cel mai scăzut                                                                                                 þ 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                        □  

 

 

 

NOTĂ:

În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ minim, atunci, în vederea atribuirii contractului de achiziţie, achizitorul va solicita respectivilor ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

În situaţia în care egalitatea persistă, preşedintele comisiei de evaluare va resolicita respectivilor ofertanţi, de cate ori va fi cazul, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, până în momentul în care se va obține departajarea între ofertanți pe baza criteriului propus.

 

Secţiunea  7:  INFORMATII  JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE  ŞI  TEHNICE

 

7.1. Condiţii  referitoare  la  contract

 

7.1.1.         Principalele modalităţi de finanţare şi de plată

 

Fonduri  structurale  -  POSDR/139/5.2./G/127025, titlu “CARIERE –  Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt”

 

7.1.2.         Legislaţia  aplicată

 

Ordinul M.F.E. nr.1120/2013

Ordinul M.M.F.P.S. nr.1117/2010

H.G. nr.759/2007

O.G. nr.51/1997

Noul Cod Civil

 

 

7.2.     Condiţii  de  participare

 

OFERTA TEHNICĂ  va  respecta  prevederile  din  Secţiunea  II (Specificaţiile  Tehnice).

 

OFERTA FINANCIARĂ

 

Oferta trebuie să includă rata lunară de leasing şi celelalte costuri defalcate ţi evidenţiate distinct, care sunt aferente ratei lunare de leasing operat­ional şi care sunt calculate pe o perioada de maximum 13 luni, ­în limita a 40.000 Km care urmează a fi parcurşi cu autoturismul achiziţionat prin leasing operaţional.

 

Propunerea financiară va fi prezentată în Lei (inclusiv şi exclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea fermă totală şi rata lunară.

                                     

Rata lunară (chiria) este unică şi invariabilă pe toată perioada contractului şi nu poate depăşi suma de 3.000 (treimii) Lei lunar, cu T.V.A..

 

PREŢUL OFERTAT NU VA INCLUDE T.V.A., ASIGURAREA CASCO ŞI ASIGURAREA RCA; aceste asigurări vor fi menţionate separat în ofertă, alături de celelalte costuri.

 

În oferta sa Locatorul (finanțatorul) va menționa în mod expres:

- dreptul de opțiune al locatarului (utilizatorului) de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing fără a schimba natura leasingului ori de înceta raporturile contractuale. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârșitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, dacă părțile convin astfel și dacă achită toate obligațiile asumate prin contract, conform art.1(1) din Ordonanța nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing;

- localitatea unde se va face livrarea autoturismului, precum și serviciile service și orice alte aspecte care devin obligatorii între locator și locatar, legate de contractul de leasing operațional, este Oradea, Județul Bihor.

 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul are obligația de a lua în considerare eventualele deduceri în cazurile în care acestea sunt efectul unei legi, precum și toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, inclusiv marja de profit.

 

Prețurile incluse în propunerea financiară vor include toate taxele, impozitele și contribuțiile legale de orice natură în legătură cu obiectul contractului.

 

Pentru stabilirea ofertei câştigătoare vor fi comparate valorile totale (fără T.V.A.) ale ofertelor financiare depuse de către ofertanţi.

 

Valoarea  ofertei se  va  încadra  în  limitele  prevăzute  în  prezenta  Documentaţie.

 

Achizitorul  poate  să  respingă ofertele  depuse având  valori  mai mari  decât  valoarea estimată  a  achiziţiei, doar  pentru  acest  motiv. Achizitorul  poate  să  respingă ofertele depuse având  valori  nejustificat  de  mici  faţă de valoarea estimată  a  achiziţiei,  doar  pentru  acest  motiv,  dacă,  în  urma  clarificăilor nu  se  dovedesc  cu exactitate, în  raport cu  specificaţiile contractului,  avantajele tehnice  şi  financiare  ale  ofertei.

 

7.3. Criterii de calificare şi de selecţie

Ofertantul  va prezenta  următoarele:

 

  1. Declaratia de eligibilitate – Formularul 1;
  2. Declaratia prevazuta de art.181 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare -  Formularul 2;
  3. Declaraţia privind calitatea de participant la procedură – Formularul 3;
  4. Declaratia privind privind neîncadrarea în preved. art. 69 ^1 din OUG nr. 34/2006 (evitarea conflictului de interese) – Formularul 5;
  5. Certificat  de  participare  cu  ofertă independentă,  conform  Ordinului preşedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă – Formularul 4;
  6. Declaraţie pe proprie răspundere privind conflictul de interese, conform prevederilor art. 14 şi 15 din OUG nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea  neregulilor  apărute  în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau  a  fondurilor  publice  naţionale aferente acestora  – Formularul 6.
  7. Propunerea financiară(fără TVA) – Formularele 7 şi 7A;
  8. Propunerea tehnică – Formularul 8.

 

NOTĂ:

În situaţia în care, din documentele solicitate şi depuse, reiese că ofertantul nu îşi poate exercita activitatea sau că documentele depuse nu sunt în termenul lor de valabilitate, că nu sunt prezentate în forma solicitată ori că acestea lipsesc sau au fost depuse incomplet, ofertantul va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii de leasing operaţional.

Ofertanţii pot prezenta orice alte acte doveditoare/edificatoare (certificate) echivalente emise de autorităţi competente din ţara de origine a ofertantului, în condiţiile art. 182 din OUG nr. 34/2006 modificată şi completată.

Toate certificatele/documentele/formularele menţionate mai sus trebuie să fie prezentate în original sau copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. În etapa de evaluare a ofertelor, înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, achizitorul poate solicita ofertantului clasat pe primul loc să prezinte pentru conformitate documentul/documentele în original sau copie legalizată. În cazul în care acesta nu se va conforma, acesta va fi respins din procedura de achiziţie.

 

Toate cerinţele minime de calificare şi/sau selecţie solicitate sunt obligatorii.

 

 

Secțiunea 8- TERMENUL- LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR

25.08.2014, ORA 10.00

Ofertele trebuie sa contina propunerea tehnica si financiara, declaratiile având conţinutul similar cu al celor din Sectiunea Formulare model

Adresa achizitorului la care se deruleaza procedura de atribuire a contractului de achizitie a unui autoturism (berlină) prin leasing operaţional este: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea , Jud. Bihor, Cod poştal 410057, Romania (de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00), poşta electronică: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  .

Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul Achizitorului din Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ,Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau de pe site-ul http://www.ruhama.ro/ro/  - Site-ul Achizitorului, sectiunea– Achizitii.

 

 

 

Secțiunea 9 - CLARIFICĂRI PRIVIND DOCUMENTAŢIA / OFERTELE DEPUSE

 

În cazul în care se doreşte obţinerea de clarificări suplimentare referitoare la prezenta procedură, potenţialii ofertanţi vor adresa cereri scrise către achizitor, folosind datele de contact menţionate în prezenta documentaţie, până la data de 21.08.2014 ora 11:00. Achizitorul va răspunde acestor cereri prin afişare pe site-ul propriu a răspunsului/răspunsurilor, astfel încât să fie disponibil/e pentru toţi potenţialii ofertanţi, fără a indica sursa întrebării.

Se va răspunde solicitărilor de clarificări primite până la data de 21.08.2014 ora 13:00. Răspunsul la solicitările de clarificări se va afişa în maximum 1 zi de la data primirii solicitării de clarificări.

În cazul în care o oferta prezintă un preţ neobişnuit de scăzut sau alte neclarităţi, achizitorul poate solicita clarificări în acest sens.

Ofertantul va trebui să răspundă la orice solicitări de clarificări adresate de achizitor în termenul menţionat în solicitarea de clarificări. Omisiunea de a răspunde în intervalul solicitat unei cereri de clarificări sau

omisiunea de a răspunde complet vor duce la respingerea ofertei respective.

 

 

Secțiunea 10 - POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICĂRII OFERTEI

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţ sau după expirarea datei limită de primire este declarată întârziată şi se returnează nedeschisă.

Modificarea sau retragerea ofertei se realizează prin solicitare scrisă în acest sens, depusă până la data limită stabilită pentru depunere.

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior/sau pe mail-ul transmis se va specifica, în mod obligatoriu, şi inscripția "MODIFICĂRI”.

 

NOTĂ:

În cadrul prezentei proceduri de achiziţie, un ofertant poate depune o singură ofertă.

 

Secţiunea 11 – PREZENTAREA OFERTEI

11.1. Limba de redactare a ofertei: Limba română

Eventualele documente întocmite într-o altă limbă vor fi prezentate în original sau copie legalizată, împreună cu o traducere autorizată în limba română, traducere realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România.

11.2. Moneda în care este exprimat preţul Contractului: LEI.

11.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 60 (şaizeci) zile.

11.4. Modul de prezentare a ofertei

Ofertele trebuie sa contina propunerile tehnica si financiara şi declaratiile având conţinutul similar cu al celor din Sectiunea Formulare model, precum și orice alte elemente pe care ofertantul le consideră necesare a le include în oferta financiară.

 

Adresa achizitorului la care se deruleaza procedura de atribuire a contractului de achizitie a unui autoturism (berlină) prin leasing operațional este: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea , Jud. Bihor, Cod poştal 410057, Romania (de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00), poşta electronică: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul Achizitorului din Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau de pe site: http://www.ruhama.ro/ro/ - Site-ul Achizitorului, sectiunea– Achizitii.

 

Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită  identificarea  cu  uşurinţă  a corespondenţei cu cerinţele minime din Specificaţiile Tehnice. Oferta care nu va respecta în totalitate cerinţele tehnice din Specificaţiile Tehnice va fi considerată ofertă neconformă.

 

Oferta va  fi  prezentată într-o singură variantă. Oferta are caracter obligatoriu din  punctul  de  vedere  al conţinutului  pe toată  perioada  de  valabilitate. Ofertantii vor numerota şi vor semna  fiecare pagină  a  ofertei  şi  vor anexa  un opis al documentelor  prezentate.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa Achizitorului, cu precizările: „SERVICII DE LEASING OPERAŢIONAL”  în  cadrul Proiectului CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural  al Judeţului Olt” şi cu inscripţia ,,A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA de 18.08.2014, ora 12:00”.

În  cazul  documentelor  emise  de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

 

Secţiunea 12 - INFORMAŢII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE

12.1. Informaţii  referitoare  la termenele  pentru  furnizarea  bunului

Autoturismul va  fi  pus  la  dispoziţia Beneficiarului  în 5 (cinci) zile lucratoare  de  la  semnarea  contractului de leasing operational, concomitent cu documentele/actele care însoțesc produsul.  Prelungirea  termenului  de punere  la dispozitie  se  poate face  prin  act  adiţional la  contractul de  servicii,  ca  urmare  a  solicitării  scrise şi  motivate  a  furnizorului. Achizitorul  nu  este  obligat  să  accepte solicitarea  furnizorului,  putând  decide  rezilierea  contractului  prin  constatarea  imposibilităţii furnizorului de a-şi respecta  obligaţiile  contractuale.

 

12.2. Clauzele  contractuale  obligatorii, inclusiv condiţiile de  actualizare/modificare  a  preţului

contractului  de  achiziţie

 

Contractul  se  semnează  cu  ofertantul declarat câştigător, iar Oferta pe baza careia ofertantul a fost declarat castigator devine parte integranta a contractului de servicii.

Incheierea contractului va fi realizată dupa expirarea perioadei legale de depunere a contestatiilor.

Contractul trebuie să menţioneze datele de identificare a celor două părţi semnatare, obiectul, valoarea, durata, precum şi contul în care se vor efectua plăţile. Contractul prevede în mod expres condiţii referitoare la recepţie, standarde de calitate şi garanţii, conform prevederilor legale. Valabilitatea contractului va fi pentru o perioada suficient de mare, încât să permita implementarea proiectului, conform cererii de finanţare, documentelor anexate şi graficului de implementare/rambursare. Dacă ofertantul câştigător refuză semnarea contractului în termenii stabiliţi, contractul se va încheia cu ofertantul cu valoarea imediat următoare, dacă oferta sa corespunde integral documentaţiei de atribuire şi caietului de sarcini.

 

Plata preţului se  va  efectua  LUNAR, în  termen  de  maximum 15  zile  de  la  data  primirii facturilor  şi  a prestării serviciilor.

 

Preţul  contractului  nu  se  ajustează.

 

Rambursarea ratelor se face lunar, în rate egale pe toata durata contractului, plata efectuându-se numai pe baza facturii emise lunar.

 

Ofertantul va depune împreuna cu oferta un model de contract de leasing operaţional, precum şi un desfăşurător conţinând graficul de eşalonare a plăţilor pe durata contractului.

 

Contractul  va putea  fi  modificat in  următoarele  condiţii:

-  modificările  contractului  pot  fi  făcute doar  în  perioada de execuţie a  contractului şi trebuie să fie acceptate  de către ambele  părţi prin  încheierea  unui  act  adiţional;

-  modificările  legate  de  termenele  de livrare  pot  fi  iniţiate şi  acceptate  de  achizitor doar  în interiorul  termenelor  de livrare deja  convenite  şi  acceptate,  la  semnarea  contractului  sau  a unui  act adiţional,  după caz.  Scopul  încheierii actului adiţional  trebuie  să fie  strâns legat de  obiectul contractului  iniţial.

 

Contractul de achiziţie se va rezilia de plin drept, fără formalităţi  prealabile şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată şi/sau organ cu atribuţii jurisdicţionale, la data admiterii de către comisia desemnată de către achizitor a contestaţiei depuse împotriva deciziei de atribuire a  contractului de achiziţie.

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa oricând contractul de achiziţie, în cazul încălcării grave a contractului, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului/prestatorului, fără nici o compensaţie şi punere în

întârziere prealabilă şi fără intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti ori vreunui organ cu atribuţii jurisdicţionale.

 

 

Secțiunea 13 - INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

 

CONTRACTUL ESTE PERIODIC: da □ nu

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare:  da ■ nu □

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):

Proiecte finantate din fonduri europene, prin POSDRU

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POSDRU: Egalitate de şanse, Dezvoltare durabilă, Inovaţie şi TIC

 

NU se solicita garanție de participare la procedura.

NOTĂ:

Încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

În conformitate cu art. 46, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul nu are dreptul:

a) să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză;

b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.

Această condiţie de calificare este valabilă şi pentru Ofertantul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Terţul susţinător.

 

Nerespectarea prevederilor certificatului de participare cu ofertă independentă atrage descalificarea  ofertantului  din  procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Condiţia de calificare privitoarea la Declaratia privind privind neîncadrarea în preved. art. 69 ^1 din OUG nr. 34/2006 este  valabilă  şi  pentru  Ofertantul /Ofertantul  asociat /Subcontractantul / Terţul susţinător.

Persoanele cu funcţie de decizie din partea achizitorului în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

- Alina Onchiș

- Daniela Tutos

- Isabela Ujoc

- Marian Daragiu

 

În cazul  în care există persoane aflate în conflict de interese conform prevederilor art. 14 şi 15 din O.U.G. nr. 66/20114, ofertantul va fi exclus din procedură. Această condiţie de calificare este valabilă şi pentru Ofertantul-Ofertantul  asociat /Subcontractantul / Terţul susţinător.

 

Oferta este considerată INACCEPTABILĂ în următoarele situaţii:

 

1. a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat documente relevante în scopul confirmării celor menţionate în declaraţia iniţială;

2. constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini alternativă care nu poate fi luată în considerare întrucât nu este precizată posibilitatea depunerii de oferte alternative;

3 nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţia muncii;

4. preţul fără TVA inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată prevăzută şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare;

5. preţul fără TVA inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată prevăzută şi deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare:

6. preţul este mai mare decât valoarea estimată prevăzută

7. încheierea contractului la preţul respectiv al conduce la eludarea acelor prevederi ale actelor juridice care instituie obligaţii ale achizitorului în raport cu anumite praguri valorice;

8. oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi executat astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini.

 

Oferta este considerată NECONFORMĂ în următoarele situaţii:

 

a. nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;

b. conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire, care în mod evident sunt dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul nu acceptă renunţarea la clauzele respective;

c. conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate;

d. în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate fiind astfel imposibilă aplicarea criteriului de

atribuire pentru fiecare lot în parte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  SPECIFICAŢIILE  TEHNICE

 

 

 

Prezentele Specificaţii Tehnice fac  parte integrantă  din  documentaţia pentru atribuirea  contractului  şi  constituie ansamblul  cerinţelor pe  baza  cărora se elaborează de către fiecare ofertant  propunerea (oferta) tehnică.

Cerinţele  impuse  prin Specificaţiile Tehnice vor  fi  considerate ca  fiind  minimale.

În  acest sens,  orice ofertă  prezentată,  care  se abate  de  la prevederile Specificaţiilor Tehnice, va  fi  luată  în considerare,  dar numai în măsura în  care propunerea tehnică presupune asigurarea  unui  nivel  calitativ superior  cerinţelor minimale din  SpecificaţiileTehnice.

Ofertele  care  nu satisfac cerinţele  Specificaţiilor Tehnice vor  fi  declarate  neconforme  şi  vor  fi  respinse.

În vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca  obiect prestarea serviciilor de leasing  operaţional  - autoturism - cod CPV 34110000-l şi 34111200-0în cadrul Proiectului CARIERE –  Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt” se vor respecta specificaţiile tehnice minime prevăzute mai jos.

Durata dreptului de utilizare a autoturismului este de maximum 13 luni de la data semnării Contractului de achiziţie fără a depăşi data de 29.08.2015.

Ofertele  de  leasing operational  (RATA LUNARĂ)  includ  un  număr maximal  de  kilometri  ce  pot  fi parcursi; oferta nu poate  conţine un număr  mai  mare  de  50.000  km  pe toata durata  leasing-ului.

Ofertele  vor  viza  autoturismul  care respecta  următoarele  specificaţii  tehnice:

 

 

A. Conditii pentru servicii de leasing operaţional – CPV 34110000-1 şi 34111200-0

 

Avans maxim plătit de Achizitor: 0% din valoarea autoturismului

Rambursare rate: Egale lunar

 

B. Specificaţii tehnice pentru autoturism

 

oKilometri parcurşi: Zero km

o Autoturism  berlină

o  Capacitate  cilindrică:  minimum 1450  cmc -  maximum 1470  cmc sau echivalent

o  Diesel

o  Cutie  manuală de  viteze

o  Puterea  motorului:  minimum 105 CP – maximum 110 CP sau echivalent

Tracţiune: fata

o Consum mixt: maximum 7,5 l/100km

oNivel de poluare: EURO 2

o Airbag-uri frontale pentru șofer și pasager

oAirbag-uri laterale torace pentru locurile din față

oAirbag-uri laterale cap pentru locurile din față și din spate

oaer condiționat cu reglare automata bi-zona

o Caroserie in 4 usi

oCenturi de siguranta

o Geamuri electrice față și spate

o  Faruri cu lupa reglabile electric

o  Aprinderea automată a luminilor de avarie în cazul unei frânări de urgență

o  Proiectoare  de ceaţă

o  Radio-CD 

o Comenzi  pe  volan

 

 

Nu sunt acceptate caracteristici care nu se încadreaza in plajele mentionate mai sus.

 

C. Garanţii

 

Perioada de garanție acordată de producătorul autoturismului sau de distribuitorul autorizat autoturismului şi fiecărei componente în parte a acestuia trebuie să acopere integral perioada de derulare a contractului de leasing operațional.

Perioada de garanţie începe din momentul recepţiei finale, respectiv de la data livrării produsului.

Furnizorul va trebui să asigure servicii de întreţinere şi reparaţii după vânzare, sigure şi permanente la sediul sau la un sediu de service consemnat în contract, cu timp de răspuns la sesizare prompt, conform solicitărilor/cerinţelor prezentei documentaţii şi propunerii tehnice a operatorului economic , garantând repararea bunului mobil şi înlocuirea rapidă a pieselor defecte. Reparatiile/intervenţiile/verificările efectuate în perioada de garantie nu vor depasi termenul de 7 (şapte) zile, în caz contrar furnizorul urmând să-i asigure achizitorului, pe durata reparatiilor/intervenţiilor/verificărilor, un alt autovehicul care să prezinte caracteristici similare autoturismului indisponibil, fără costuri suplimentare în sarcina achizitorului.

Furnizorul va asigura, cu titlu gratuit, folosirea de către achizitor a tuturor facilitatilor oferite, în perioada de garanție, de către producătorul autoturismului sau de către distribuitorul autorizat.

Furnizorul va asigura calitatea și performanțele autoturismului livrat, conform standardelor și condițiilor stabilite de fabricant/producător si legislației române în vigoare. Piesele de schimb sunt toate componentele echipamentelor, în afara consumabilelor consemnate în Cartea Tehnică.

Furnizorul va trebui să prezinte modul în care îşi propune să rezolve aceste obligaţii pentru perioada de garanţie.

Furnizorul va trebui să prezinte lista (nume, adresa, telefon etc) persoanelor juridice abilitate să asigure serviciile pentru bunul mobil contractat.

Defecţiunile înregistrate vor fi sesizate la dispeceratul furnizorului, acesta fiind obligat să aibă un program de lucru între orele 09,00-16,30, de luni până vineri inclusiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  FORMULARELE - MODEL

 

Prezenta Secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

 

Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are

obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de către persoanele autorizate.

 

Formularele ataşate reprezintă:

 

1. Declaraţie privind eligibilitatea – Formularul 1

2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prev. de art. 181 din OUG 34/2006 – Formularul 2

3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură – Formularul 3

4. Certificat de participare cu ofertă independentă – Formularul 4

5. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1  (evitarea conflictului de interese) din

    O.U.G. nr. 34/2006 – Formularul 5

6. Declaraţie privind conflictul de interese, conform  articolelor 14 şi 15 din O.U.G. nr. 66/2011–  

    Formularul 6

7. Oferta Financiară (şi Centralizatorul de preţuri) – Formularele 7 şi 7A

8.Oferta Tehnică - Formularul 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        FORMULAR 1

 

 

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

 

 

Subsemnatul ......................., reprezentant împuternicit al ............................ cu sediul în

......................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi

sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost

condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale

unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că

achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente

doveditoare de care dispun.

 

 

Data completării ....................

 

                                                                                                                Operator economic,

                                                                                                               .................................

                                                                                                                         (semnatura autorizata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

 

 

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006

 

 

 

Subsemnatul, ...................... reprezentant împuternicit al ............................................, în calitate de ofertant la procedura de ......................... pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................... la data de .............., organizată de ......................., str. ............... nr. ....................., declar pe propria răspundere că:

a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit;

c1) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit in totalitate si in mod corespunzator obligatiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor nostri;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false; ma angajez sa prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

 

 

Data completării : ....................

 

 

                                                                                                                           Operator economic,

                                                                                                                      ....................................

                                                                                                                       (semnătură autorizată)

 

 

 

                                                                                                                                     FORMULAR 3

Operator economic

_______________

(denumirea/numele)

 

 

DECLARATIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

 

 

1. Subsemnatul, reprezentant ................................................................................. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica .................................(se mentioneaza procedura), avand ca obiect...................... (denumirea achizitorului), particip si depun oferta:

[ ] in nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .....................................................;

[ ] ca subcontractant al ....................................................................;

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitorul daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a acontractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului in achizitie publica.

3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane  juridice  sa  furnizeze  informatii  reprezentantilor  autorizati  ai .......................................................(denumirea si adresa achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

 

Data completării : ....................

                                                                                                                           Operator economic,

                                                                                                                      ....................................

                                                                                                                       (semnătură autorizată)

 

                                                                                                                            

 

 

 

        FORMULAR 4

Operator economic

_______________

(denumirea/numele)

 

CERTIFICAT

de participare la licitatie cu ofertă independentă

 

 

I.  Subsemnatul/Subsemnatii,  .........................,  reprezentant/reprezentanti  legali  al/ai ......................................................................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de ............................., in calitate de autoritate contractanta, cu nr. ..........................  din  data  de  ........................, certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele  de  vedere.

II.  Certific/Certificam  prin  prezenta,  in  numele  .................................,  urmatoarele:

1.  am  citit  si  am  inteles  continutul  prezentului  certificat;

2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele  declarate  se  dovedesc  a  fi  neadevarate  si/sau  incomplete  in  orice  privinta;

3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de  participare,  inclusiv  in  privinta  termenilor  continuti  de  oferta;

4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;

5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a  exista  consultari,  comunicari,  intelegeri  sau  aranjamente  cu  acestia;

6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au  legatura  cu  obiectul  respectivei  proceduri;

7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de  momentul  oficial  al  deschiderii  publice,  anuntata  de  contractor.

III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

 

 

Data completarii:  ……………….

 

                                                                                                                                                              Ofertant, 

                                                                                                                                           .................................

 

                                                                                                                    Reprezentant/Reprezentanti  legali

                                                                                                                                                        (semnatura)

                                                                                                                                                 …………………..

 

                                                                                                                                                    FORMULAR 5

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE (art. 69^ 1  din O.U.G. nr. 34/2006)

 

 

 

Subsemnatul.....................................,  in  calitate  de  reprezentant  legal al..............................................., declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu suntem in conflict de interese, conform prevederilor art. 69 indice 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, in cadrul procedurii de achiziţie publica ................................., cod CPV, având ca Achizitor .......

 

 

Data completării : ....................

                                                                                                                           Operator economic,

                                                                                                                      ....................................

                                                                                                                       (semnătură autorizată)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   FORMULAR 6

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

 

 

DECLARATIE de respectare

a O.U.G.  nr.66/2011 privind conflictul de interese

in cadrul  procedurilor de achizitie

 

 

Subscrisa................................................................, cu sediul in…………, str…………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului…………………., sub nr……………,  reprezentanta legal prin..............................................................................., in calitate de ofertant  la  procedura de achizitie.........................................................................., cod(uri) CPV: ................................................... avand ca Achizitor ........................................, strada .......................................... (adresa completa), declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca  societatea:

 

-       Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi anume:

 • nu există legături între  subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului
 • nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare
 • nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de achizitie.

-       De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris  

Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G.

nr.66/2011.

 

Subscrisa declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înteleg, de asemenea, că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta îmi va fi respinsă.

 

 

Data completării : ....................

                                                                                                                           Operator economic,

                                                                                                                      ....................................

                                                                                                                       (semnătură autorizată)

 

 

 

 

                                                                                                                                                    FORMULAR 7

                                                                                                                                                                             

Operator economic

..............................................

(denumirea/numele ofertant)

 

 

 

OFERTA FINANCIARĂ

pentru achiziţia unui autoturism în leasing operațional

 

Cod CPV 34110000-1

               34111200-0

 

 

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

 

1.Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .............  (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm un autoturism în leasing operațional.

2. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  …………  zile, (………….  zile),

respectiv până la data de ................... (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi

acceptată  oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, împreună cu  comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor  constitui un contract angajant între noi.

4. Ne angajăm să îndeplinim serviciile de furnizare a unui autoturism în leasing operațional şi toate obligaţiile care ne revin conform  contractului.

4. Precizăm că:

- depunem  ofertă alternativă □

- nu depunem  ofertă alternativă □

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care

o puteţi primi.

6. Specificațiile tehnice ale produsului impreună cu oferta financiară individuală a produsului și totală se regăsesc atașat acestei oferte.

7. În cazul în care două sau mai multe oferte acumulează acelaşi punctaj final, atunci în vederea atribuirii

contractului de achiziţie publică, pentru departajare, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre

participanţii care au formulat ofertele aflate la egalitate pe cel care a demonstrat prin documentaţia depusă

cel mai mare număr de contracte sau documente finalizate în ultimii ani care să aibă ca obiect serviciile furnizare autoturism în leasing operațional.

8. Actele de procedură vor fi comunicate către ofertant de către achizitor la adresa ..............  ...................................................  (se completează cu adresa ofertantului pentru comunicare).

 

 

 

Data completării: ..........................................

............................................

Nume, prenume: ......................................................................................

Semnătura: ......................................................................................

în calitate de ................................................................

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

................................................................................ (denumire ofertant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     FORMULAR 7 A              

 

 

 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

 pentru produse

 

Anexă la Oferta Financiară

 

 

Nr. crt

Denumirea

produsului

Cantitatea

(U.M.)    

Preţul

Unitar

 

Preţul

 total

 

TVA

 

 

 

 

Lei

Euro

Lei

(col 2xcol 3)

 

Euro

(col 2xcol 3)

 

Lei

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic,

......................

(semnătură autorizată)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    FORMULAR 8

                                                                                                                                                                             

Operator economic

..............................................

(denumirea/numele ofertant)

 

 

 

OFERTA TEHNICĂ

pentru achiziţia unui autoturism în leasing operațional

 

Cod CPV 34110000-1

               34111200-0

 

 

 

Specificaţii tehnice conform

documentaţiei pentru ofertant

 

Comentarii/descriere ofertă tehnică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FORMULAR 9 (CLAUZE MINIME OBLIGATORII)

 

 

 

Contract de prestări servicii de leasing operational utoturism

Nr. ........ din ...............

 

Intre

 

1.FUNDAŢIA RUHAMA, cu sediul in Mun. Oradea, str. Universităţii nr. 4, jud. Bihor, avand CIF ..............,

Cont bancar nr. ................, deschis la .........................., reprezentata legal de .............. – Director ........... , denumita in continuare ACHIZITOR

si

 

2. __________________, cu sediul in __________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  _____________, avand CUI ________________ si contul bancar nr. _______ deschis la _______________, reprezentata de ___________________ - administrator, denumita in continuare PRESTATOR

 

Achizitorul si Prestatorul vor fi denumiti in mod individual „Partea” si impreuna „Partile”

 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- Achizitorul, în calitate de Beneficiar, intentioneaza si are obligatia legala de a implementa proiectul

CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt” (denumit in continuare “Proiectul”) finantat prin fonduri structurale în cadrul POS DRU 2007 – 2013, conform Contractului de finantare nr. POSDRU 139/5.2./G/127025

- Ca urmare si in considerarea prevederilor O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările şi completările, şi ale Ordinului emis de M.F.E. nr.1120/15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati în cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergentă”, precum și în cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile ulterioare

S-a încheiat prezentul contract de servicii de auditare financiară (denumit in continuare “Contractul”) cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

I. DEFINITII

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract -prezentul contract şi toate anexele sale;

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului -preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d) servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;

e) forţa majoră  - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

f) zi - zi calendaristică;

g) an - 365 de zile.

 

II. INTERPRETARE

2.1.         În contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de

plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.2.         Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in

mod diferit.

 

III.            OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1.Prestatorul se obligă să presteze Serviciul de leasing operational pentru autoturismul..........., pentru o

perioada, de 13 (treisprezece) Iuni, cu o rata lunara de........ în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

3..  Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

 

 

IV.           DURATA CONTRACTULUI

4.1.         Durata prezentului contract este de 13 (treisprezece) luni, începând de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 29.08.2015, data finalizării Proiectului.

4.2. Serviciile se vor presta pe toata perioada de implementare a proiectului, respectiv 13 luni.

 

 

V.            PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Prețul este de……………. lei, la care se adaugă TVA.

5.2. Plata contractului se va face de către achizitor conform graficului de plati, anexat acestui contract.

5.3.  Pretul serviciilor prestate va fi achitat din fonduri nerambursabile.

 

VI.           DOCUMENTELE CONTRACTUALE

6.1. Documentele contractului sunt:

a) Caiet de sarcini;

b) Specificații tehnice;

c) Propunerea tehnică;

d) Propunerea financiară;

e) Garanțiile produsului și ale echipamentelor.

 

VII.          OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI

7.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la art.III la standardele prezentate în propunerea tehnică şi în conformitate cu Specificațiile Tehnice și cu prevederile contractului de finanţare in cadrul POSDRU 139/5.2./G/127025, cu toate normele şi instructiunile A.M.P.O.S.D.R.U.

7.2. Prestatorul se obligă să anunțe imediat, dar nu mai tarziu de 24 de ore, Achizitorul in legătură cu orice

eveniment legat de executarea contractului.

7.3. In situatia in care apar intreruperi de servicii Prestatorul le va remedia in maxim 24 de ore calculate de

la ora notificarii Achizitorului; daca perioada de intrerupere este mai mare de 24 de ore, Prestatorul il va

despagubi pe Achizitor.

7.4 Prestatorul se obligă prin contract să asigure păstrarea confidențialitații in legătură cu activitățile achizitorului, precum și a datelor/informațiilor in posesia cărora va intra pe parcursul derulării prezentului

contract, sub sancțiunea plății de daune - interese egale cu valoarea prejudiciului creat.

7.5 Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate solicitările achizitorului.

 

VIII.         OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

9.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta acceptata.

9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii facturilor emise de către acesta.

 

IX.           SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR

9.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% /zi de întârziere din preţul contractului.

9.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% /zi de întârziere din plata neefectuată.

9.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

 

X.            ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE PRESTATORULUI

10.1 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

10.2 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu solicitarile achizitorului. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.            

10.4 Orice materiale compilate ori elaborate de către prestator în executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusiva a achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera.

După încetarea prezentului contract prestatorul va remite toate aceste materiale (documente, date etc.) achizitorului.

10.5 Prestatorul nu va divulga nicio informație terților privind serviciile și clauzele prezentului contract sau, fără acordul scris prealabil al achizitorului.

 

XI.           ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE BENEFICIARULUI

11.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta

le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

 

XII.          RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI

12.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din documentaţia pentru ofertanţi.

12.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu natura serviciilor prestate. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

 

XIII. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

13.1 Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile conform art. 7 din contract.

13.2 În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.

13.3 Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

13.4 În cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau

b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

13.5 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă data de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

13.6 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a serviciilor, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului daca este imputabila acestuia.

 

 

XIV.         AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

14.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

14.2. Preţul contractului nu se ajustează.

 

 

XV.          AMENDAMENTE

15.1. Completările și modificările aduse prezentului contract nu sunt valabile și opozabile intre Părți decât dacă sunt făcute prin act adițional datat, semnat și ștampilat de către ambele parfți contractate. Părtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului de a conveni modificarea clauzelor contractuale, cu excepția celor privitoare la preț, prin act adițional, in cazul apariției unor circumstanțe care lezează intresele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu

respectarea legislației în vigoare.

 

 

XVI.         ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI

16.1. Prezentul contract încetează să își mai producă efectele, de drept, în următoarele cazuri:

a) la expirarea duratei Contractului;

b) prin acordul părților, înăuntrul termenului de valabilitate, prin notificare scrisă adresată cu 15 zile anterioare datei la care va opera încetarea;

c) în cazul falimentului, dizolvării, lichidării sau încetării activității Prestatorului;

d) in cazul in care executarea contractului contravine interesului public, prin rezilierea unilaterală de către

Achizitor, cu un preaviz de 30 de zile și fără plata unor compensații;

e) in condiliile sistării finanțării sau unor intârzieri majore de finanțare a proiectului.

 

XVII.        CESIUNEA

17.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

17.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

 

 

XVIII.       FORŢA MAJORĂ

18.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

18.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

18.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

18.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat  şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

 

XIX.         SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

19.1 Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin  tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

 

XX.          COMUNICĂRI

20.1 Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris la adresele prevazute in partea introductiva a contractului.

20.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

20.3 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia

confirmării în scris a primirii comunicării.

 

XXI.         LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

21.2. Părţile au înţeles să încheie astăzi, ..............................., prezentul contract în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

ACHIZITOR,                                                                                                                                PRESTATOR,

Persoana împuternicită                                                                                                  Persoana împuternicită

.............................................                                                                                     ……………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBAT,

 

  DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                              

        ALINA ONCHIŞ 

 

Achizitor

...........................................

 

 

 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A SERVICIILOR

Nr. ........ din ................

 

 

 

................. (denumirea serviciilor), prestate în cadrul contractului de servicii de ....................nr.  ....... din data ..........,  încheiat între ..........................., în cali tate de Beneficiar, şi ...................... , în calitate de Prestator, finanţat din Fondul Social European şi bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013 şi din fonduri proprii, în cadrul contractului de finanţare nr...................................

Comisia de recepţie constituită prin Decizia nr............din data ............... a .......................... (funcţia reprezentantului legal al Beneficiarului) a procedat astăzi....................... (data) la recepţia serviciilor ce au făcut obiectul contractului de servicii menţionat mai sus , având o valoare de .............. lei la care se adaugă ................... lei TVA şi a fost formată din:

                                                                      (nume şi prenume)

1...............................................................................

2. ..............................................................................

 

La recepţia serviciilor a participat din partea Prestatorului ....................................(nume şi prenume) în calitate de reprezentant legal al .................................................. (denumirea prestatorului).

Comisia de recepţie constată şi consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului au fostprestate de Prestator cu respectarea cerinţelor, exigenţelor, cantitătilor şi în graficul de timp prevăzute în

contractul de servicii.

De asemenea, comisia de recepţie constată că Prestatorul şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul

încheiat între părţi.

Valoarea serviciilor prestate este de ....................... Lei la care se adaugă TVA ........... lei şi corespunde cu

preţul înscris în contractul de servicii încheiat între părţi.

Prezentul proces-verbal, conţinând ............. file a fost încheiat astăzi ............. la .................... în ....... exemplare.

 

BENEFICIAR,                                                                                                                              PRESTATOR,

Comisia de recepţie                                                                                                      Persoana împuternicită

.............................................                                                                                     ……………………………..

..............................................

Invitatie participare

Data publicării

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 ”Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce             

                                                           privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea fortei de muncă”

 

 

 

NR. 602 / 20.08.2014

 

 

Denumirea Achizitorului: Fundaţia RUHAMA

Adresa Achizitorului: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal      

                                      410057 Romania

Persoana de contact: Alina Onchiș

Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Titlul proiectului POSDRU: “CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural    

                                            al Județului Olt

Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025 

Calitatea Achizitorului în cadrul Proiectului: Beneficiar

Denumirea Contractului de achiziţie:  Leasing  operaţional  -  autoturism (berlină

Cod CPV:  34110000-1  34111200-0

 

 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

 

FUNDAŢIA RUHAMA, cu sediul in Oradea, Str. Universităţii nr.4, website: www.ruhama.ro , organizează procedura de achizitie directa în vederea atribuirii contractului de servicii  de leasing  operaţional  -  autoturism (berlină), Cod CPV 34110000-1  34111200-0, conform cerinţelor cuprinse în Caietul de sarcini care face parte integrantă din Documentaţia de atribuire.       

               

Nu sunt acceptate ofertele alternative. Nu sunt acceptate ofertele partiale.

 

Procedura de atribuire aplicată

Achiziţia directa, având în vedere Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120 din15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.650/22.10.2013.

 

Locul prestării Serviciilor de de leasing  operaţional  -  autoturism (berlină)

La sediul Fundaţiei Ruhama, Oradea, Str. Universităţii nr.4.

 

Categoria si descrierea serviciului care urmeaza sa fie prestat

Servicii de de leasing  operaţional  -  autoturism (berlină),Cod CPV  34110000-1  34111200-0

Serviciile care urmează a fi achiziționate sunt destinate desfășurării în bune condiții a activităților specifice din cadrul Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”- ID 127025, până la data de 29 August 2015.

 

 

 

 

 

 

Termen de finalizare sau durata contractului

Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la data de 29.08.2015, numai pe perioada de derulare a proiectului .               

 

Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentaţia de atribuire şi alte informaţii referitoare la prezenta procedură pot fi obţinute de la sediul Achizitorului din Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane, Mun. Oradea, Jud. Bihor Cod, poştal 410057, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau de pe site-ul www.ruhama.ro  - site-ul Achizitorului, sectiunea – Achizitii.

 

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

Contractul POSDRU/139/5.2./G/127025 este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!’’.

 

Termenul limita de primire a ofertelor

25.08.2014, ora 10.00

 

 

 

Criteriul de atribuire a contractului

Preţul cel mai scăzut.

 

Mai multe informatii despre Fondul Social European sunt disponibile la adresa de internet www.fseromania.ro .

 

 

MANAGER DE PROIECT,

DANIELA TÜTÖS

 

 

 

Invitatie participare

Data publicării

 

Nr. înreg. 585 din 13.08.2014

         

     APROBAT,

                                                                                                               

  DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                               

ALINA ONCHIŞ                                         

 

 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DESERVICII DE LEASING OPERAŢIONAL AUTOTURISM

 

Cod CPV 34110000-1

               34111200-0

 

în cadrul proiectului POSDRU: „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”

Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025

                                                           Cod SMIS 49284                  

 

- ACHIZIŢIE DIRECTĂ -

 

 

 

 

MANAGER  DE PROIECT,                                                                                                                            Întocmit,

DANIELA TÜTÖS                                                                                                              Mihaela POP-COŢ

                                                                                                                                                  Expert Achiziţii

 

 

 

 

I. INSTRUCŢIUNI  PENTRU  OFERTANŢI

 

 

FUNDAŢIA RUHAMA este beneficiarul finantarii nerambursabile de catre AMPOSDRU pentru implemetarea Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”, Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”,Domeniul major de intervenţie: 5.2. “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea fortei de muncă”, conform Contractului  POSDRU/139/5.2./G/127025.

 

Prezenta Documentaţie cuprinde inclusiv cerinţele din Specificaţiile Tehnice, Formularele - model şi clauzele minime obligatorii ale contractului de achiziţie a unui autoturism prin leasing operaţional.

Specificaţiile Tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei (Documentaţie) şi constituie ansamblul cerinţelor obligatorii pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.

Cerinţele impuse prin Specificaţiile Tehnice sunt minimale. Ofertele care nu respecta integral cerintele din Specificaţiile Tehnice sunt declarate neconforme si respinse. Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit.

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau prin e-mail.

Niciun cost suportat de către operatorul economic pentru pregătirea şi  depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricărei decizii, Achizitorul va avea în vedere respectarea următoarelor principii:

 • principiul transparenţei
 • principiul economicităţii
 • principiul eficienţei
 • principiul eficacităţii

 

 

 

Secţiunea 1 -  INFORMATII GENERALE

1.1. Denumirea Achizitorului: Fundaţia RUHAMA

1.2. Adresa Achizitorului: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057 Romania

1.3. Persoana de contact: Alina Onchis

1.4. Adrese e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

1.5. Titlul proiectului POSDRU: “CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural  al Județului Olt

1.6. Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025

1.7. Calitatea Achizitorului în cadrul Proiectului: Beneficiar

1.8. Denumirea Contractului de achiziţie:  Achiziția unui autoturism în leasing operațional

1.9. Cod CPV:  34110000-1- Autoturisme      34111200-0 – Berline

 

1.10. Calendarul procedurii de atribuire a contractului:

 

Publicarea invitaţiei de participare pe site-ul achizitorului

13.08.2014, ora 18:00

 

Termenul limită de solicitare a clarificărilor de la Achizitor

14.08.2014, ora 11:00

 

Termenul limită de transmitere a clarificărilor de către Achizitor

14.08.2014, ora 17:00

 

Termen limită de depunere a ofertelor

18.08.2014, ora 10,00

Data şedinţei de deschidere a ofertelor

18.08.2014, ora 12,00

Data finalizării evaluării (estimativ)

18.08.2014

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire (estimativ)

18.08.2014

Semnarea contractului de servicii (estimativ)

Respectarea termenului prevăzut este facultativă în cazul când contractul urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire şi nu există alţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire.

19.08.2014

 

Secţiunea 2 -  OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

 

ACHIZIŢIA UNUI AUTOTURISM (BERLINĂ) IN LEASING OPERAŢIONAL în cadrul Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt” - ID 127025, conform Caietului de Sarcini şi Contractului de FinanțarePOSDRU/139/5.2./G/127025.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi din fondurile proprii ale Achizitorului.

 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

 

Vocabular principal

 

 

Obiect principal

 

CPV: 34110000-1– Autoturisme

        34111200-0 - Berlină

 

Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice da □ nu

 

Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)

da □ nu

 

Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu

 

Secţiunea 3 - CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

 

Achiziţia unui autoturism (Berlină) în leasing operaţional în cadrul Proiectului “ CARIERE –

Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt”

 

Secţiunea 4 - VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ

 

31.451,61  Lei fără TVA, adică 7.082,89  Euro,  fără TVA, calculat la cursul BNR din  07.08.2014,  1 Euro = 4,4405 Lei

Rata  lunară  de  leasing  nu  poate  depăşi valoarea de  2.419,35 Lei fără T.V.A., adică 544,84 Euro,

 calculat la cursul BNR din  07.08.2014,  1 Euro = 4,4405 Lei

 

Secţiunea 5 – DURATA CONTRACTULUI

 

13 luni de la data semnării Contractului de către ambele părţi, pe toată perioada  derulării Proiectului,

dar nu mai târziu de 29.08.2015.

 

     

 

Secţiunea 6 – CRITERIUL DE ATRIBUIRE

 

Prețul cel mai scăzut                                                                                                 þ 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                        □  

 

 

 

NOTĂ:

În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ minim, atunci, în vederea atribuirii contractului de achiziţie, achizitorul va solicita respectivilor ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

În situaţia în care egalitatea persistă, preşedintele comisiei de evaluare va resolicita respectivilor ofertanţi, de cate ori va fi cazul, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, până în momentul în care se va obține departajarea între ofertanți pe baza criteriului propus.

 

Secţiunea  7:  INFORMATII  JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE  ŞI  TEHNICE

 

7.1. Condiţii  referitoare  la  contract

 

7.1.1.         Principalele modalităţi de finanţare şi de plată

 

Fonduri  structurale  -  POSDR/139/5.2./G/127025, titlu “CARIERE –  Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt”

 

7.1.2.         Legislaţia  aplicată

 

Ordinul M.F.E. nr.1120/2013

Ordinul M.M.F.P.S. nr.1117/2010

H.G. nr.759/2007

O.G. nr.51/1997

Noul Cod Civil

 

 

7.2.     Condiţii  de  participare

 

OFERTA TEHNICĂ  va  respecta  prevederile  din  Secţiunea  II (Specificaţiile  Tehnice).

 

OFERTA FINANCIARĂ

 

Oferta trebuie să includă rata lunară de leasing şi celelalte costuri defalcate ţi evidenţiate distinct, care sunt aferente ratei lunare de leasing operat­ional şi care sunt calculate pe o perioada de maximum 13 luni, ­în limita a 40.000 Km care urmează a fi parcurşi cu autoturismul achiziţionat prin leasing operaţional.

 

Propunerea financiară va fi prezentată în Lei (inclusiv şi exclusiv TVA) şi va cuprinde valoarea fermă totală şi rata lunară.

                                     

Rata lunară (chiria) este unică şi invariabilă pe toată perioada contractului şi nu poate depăşi suma de 3.000 (treimii) Lei lunar, cu T.V.A..

 

PREŢUL OFERTAT NU VA INCLUDE T.V.A., ASIGURAREA CASCO ŞI ASIGURAREA RCA; aceste asigurări vor fi menţionate separat în ofertă, alături de celelalte costuri.

 

În oferta sa Locatorul (finanțatorul) va menționa în mod expres:

- dreptul de opțiune al locatarului (utilizatorului) de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing fără a schimba natura leasingului ori de înceta raporturile contractuale. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârșitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, dacă părțile convin astfel și dacă achită toate obligațiile asumate prin contract, conform art.1(1) din Ordonanța nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing;

- localitatea unde se va face livrarea autoturismului, precum și serviciile service și orice alte aspecte care devin obligatorii între locator și locatar, legate de contractul de leasing operațional, este Oradea, Județul Bihor.

 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul are obligația de a lua în considerare eventualele deduceri în cazurile în care acestea sunt efectul unei legi, precum și toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, inclusiv marja de profit.

 

Prețurile incluse în propunerea financiară vor include toate taxele, impozitele și contribuțiile legale de orice natură în legătură cu obiectul contractului.

 

Pentru stabilirea ofertei câştigătoare vor fi comparate valorile totale (fără T.V.A.) ale ofertelor financiare depuse de către ofertanţi.

 

Valoarea  ofertei se  va  încadra  în  limitele  prevăzute  în  prezenta  Documentaţie.

 

Achizitorul  poate  să  respingă ofertele  depuse având  valori  mai mari  decât  valoarea estimată  a  achiziţiei, doar  pentru  acest  motiv. Achizitorul  poate  să  respingă ofertele depuse având  valori  nejustificat  de  mici  faţă de valoarea estimată  a  achiziţiei,  doar  pentru  acest  motiv,  dacă,  în  urma  clarificăilor nu  se  dovedesc  cu exactitate, în  raport cu  specificaţiile contractului,  avantajele tehnice  şi  financiare  ale  ofertei.

 

7.3. Criterii de calificare şi de selecţie

Ofertantul  va prezenta  următoarele:

 

  1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comerţului, de pe lângă instanţa competentă, în original sau copie legalizată ori copie conform cu originalul din care să rezulte adresa actuală, obiectul de activitate al societăţii şi faptul că aceasta nu se află într-una din procedurile prevăzute de Legea nr.85/2014, valabil la data depunerii ofertelor. Operatorul economic trebuie sa aiba in obiectul de activitate, la data depunerii ofertelor, realizarea de servicii de tipul celor supuse ofertării. În situaţia în care codul CAEN din certificatul constatator nu corespunde cu obiectul contractului de achiziţie ce urmează să fie atribuit, ofertantul va fi exclus din procedură. Achizitorul isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului prezentarea documentului in original sau copie legalizata pentru conformitate, inainte de comunicarea rezultatului procedurii.
  2. Certificat de atestare eliberat de Directia de Taxe si Impozite Locale privind plata datoriilor la bugetul local  (sau echivalent  pentru persoanele juridice straine) – în original;
  3. Certificat de atestare fiscală (sau echivalent pentru  persoanele  juridice  straine) privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat, eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia persoana juridică îşi are sediul social;
  4. Declaratia privind îndeplinirea cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini;
  5. Declaratia de eligibilitate – Formularul 1;
  6. Declaratia prevazuta de art.181 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare -  Formularul 2;
  7. Declaraţia privind calitatea de participant la procedură – Formularul 3;
  8. Declaratia privind privind neîncadrarea în preved. art. 69 ^1 din OUG nr. 34/2006 (evitarea conflictului de interese) – Formularul 5;
  9. Certificat  de  participare  cu  ofertă independentă,  conform  Ordinului preşedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă – Formularul 4;
  10. Declaraţie pe proprie răspundere privind conflictul de interese, conform prevederilor art. 14 şi 15 din OUG nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea  neregulilor  apărute  în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau  a  fondurilor  publice  naţionale aferente acestora  – Formularul 6.
  11. Propunerea financiară(fără TVA) – Formularele 7 şi 7A;
  12. Propunerea tehnică – Formularul 8.

 

NOTĂ:

În situaţia în care, din documentele solicitate şi depuse, reiese că ofertantul nu îşi poate exercita activitatea sau că documentele depuse nu sunt în termenul lor de valabilitate, că nu sunt prezentate în forma solicitată ori că acestea lipsesc sau au fost depuse incomplet, ofertantul va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii de leasing operaţional.

Ofertanţii pot prezenta orice alte acte doveditoare/edificatoare (certificate) echivalente emise de autorităţi competente din ţara de origine a ofertantului, în condiţiile art. 182 din OUG nr. 34/2006 modificată şi completată.

Toate certificatele/documentele/formularele menţionate mai sus trebuie să fie prezentate în original sau copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. În etapa de evaluare a ofertelor, înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, achizitorul poate solicita ofertantului clasat pe primul loc să prezinte pentru conformitate documentul/documentele în original sau copie legalizată. În cazul în care acesta nu se va conforma, acesta va fi respins din procedura de achiziţie.

 

Toate cerinţele minime de calificare şi/sau selecţie solicitate sunt obligatorii.

 

 

Secțiunea 8- TERMENUL- LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR

18.08.2014, ORA 10.00

 

Secțiunea 9 - DATA DESCHIDERII OFERTELOR

18.08.2014, ORA 12.00

 

Ofertele trebuie sa contina propunerea tehnica si financiara, declaratiile având conţinutul similar cu al celor din Sectiunea Formulare model

Adresa achizitorului la care se deruleaza procedura de atribuire a contractului de achizitie a unui autoturism (berlină) prin leasing operaţional este: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea , Jud. Bihor, Cod poştal 410057, Romania (de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00), poşta electronică: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  .

Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul Achizitorului din Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ,Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau de pe site-ul http://www.ruhama.ro/ro/  - Site-ul Achizitorului, sectiunea– Achizitii.

 

 

 

Secțiunea 10 - LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR

Fundaţia RUHAMA,  Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057.

 Reprezentanţii ofertanţilor pot participa la şedinta de deschidere a ofertelor pe bază de împuternicire şi act de identitate.

 

 

Secțiunea 11 - CLARIFICĂRI PRIVIND DOCUMENTAŢIA / OFERTELE DEPUSE

 

În cazul în care se doreşte obţinerea de clarificări suplimentare referitoare la prezenta procedură, potenţialii ofertanţi vor adresa cereri scrise către achizitor, folosind datele de contact menţionate în prezenta documentaţie, până la data de 14.08.2014 ora 11:00. Achizitorul va răspunde acestor cereri prin afişare pe site-ul propriu a răspunsului/răspunsurilor, astfel încât să fie disponibil/e pentru toţi potenţialii ofertanţi, fără a indica sursa întrebării.

Se va răspunde solicitărilor de clarificări primite până la data de 14.08.2014 ora 17:00. Răspunsul la solicitările de clarificări se va afişa în maximum 1 zi de la data primirii solicitării de clarificări.

În cazul în care o oferta prezintă un preţ neobişnuit de scăzut sau alte neclarităţi, achizitorul poate solicita clarificări în acest sens.

Ofertantul va trebui să răspundă la orice solicitări de clarificări adresate de achizitor în termenul menţionat în solicitarea de clarificări. Omisiunea de a răspunde în intervalul solicitat unei cereri de clarificări sau

omisiunea de a răspunde complet vor duce la respingerea ofertei respective.

 

 

Secțiunea 12 - POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICĂRII OFERTEI

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţ sau după expirarea datei limită de primire este declarată întârziată şi se returnează nedeschisă.

Modificarea sau retragerea ofertei se realizează prin solicitare scrisă în acest sens, depusă până la data limită stabilită pentru depunere.

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior/sau pe mail-ul transmis se va specifica, în mod obligatoriu, şi inscripția "MODIFICĂRI”.

 

NOTĂ:

În cadrul prezentei proceduri de achiziţie, un ofertant poate depune o singură ofertă.

 

 

Secțiunea 13 - MODALITĂŢI DE CONTESTARE A DECIZIEI ACHIZITORULUI DE ATRIBUIRE A  CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE ŞI DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIEI

 

Orice ofertant  care a depus oferta, precum şi orice potenţial ofertant care  doreşte să depună oferta, poate contesta prevederile prezentei documentaţii, precum şi modul de evaluare a ofertelor şi de selectare a ofertei câştigatoare.

Eventualele contestaţii se pot depune la sediul Achizitorului din Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane, Mun. Oradea, Jud. Bihor Cod poştal 410057.

 

Contestaţia se depune în scris şi va menţiona următoarele:

a) numele şi adresa contestatorului,;

b) numele achizitorului;

c) numele contractului de achiziţie;

d) obiectul contestaţiei;

e) motivarea în fapt şi în drept a cererii;

f) mijloacele de probă;

g)  semnatura reprezentantului legal/persoanei împuternicite să angajeze răspunderea contestatorului.

 

Contestaţia se depune cel târziu în următoarele termene:

1) în cazul contestării unor prevederi ale documentaţiei pentru ofertanţi  sau a unor clarificari/modificari emise de achizitor – în termen de maximum  1 (una) zi lucrătoare de la data publicării documentaţiei;

2) în cazul contestării unor decizii privind evaluarea ofertelor sau selectarea ofertei câştigătoare –în termen de maximum  1 (una) zi lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii.

 

Secţiunea 14 – PREZENTAREA OFERTEI

14.1. Limba de redactare a ofertei: Limba română

Eventualele documente întocmite într-o altă limbă vor fi prezentate în original sau copie legalizată, împreună cu o traducere autorizată în limba română, traducere realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România.

14.2. Moneda în care este exprimat preţul Contractului: LEI.

14.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 60 (şaizeci) zile.

14.4. Modul de prezentare a ofertei

Ofertele trebuie sa contina propunerile tehnica si financiara şi declaratiile având conţinutul similar cu al celor din Sectiunea Formulare model, precum și orice alte elemente pe care ofertantul le consideră necesare a le include în oferta financiară.

 

Adresa achizitorului la care se deruleaza procedura de atribuire a contractului de achizitie a unui autoturism (berlină) prin leasing operațional este: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea , Jud. Bihor, Cod poştal 410057, Romania (de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00), poşta electronică: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul Achizitorului din Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau de pe site: http://www.ruhama.ro/ro/ - Site-ul Achizitorului, sectiunea– Achizitii.

 

Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită  identificarea  cu  uşurinţă  a corespondenţei cu cerinţele minime din Specificaţiile Tehnice. Oferta care nu va respecta în totalitate cerinţele tehnice din Specificaţiile Tehnice va fi considerată ofertă neconformă.

 

Oferta va  fi  prezentată într-o singură variantă. Oferta are caracter obligatoriu din  punctul  de  vedere  al conţinutului  pe toată  perioada  de  valabilitate. Ofertantii vor numerota şi vor semna  fiecare pagină  a  ofertei  şi  vor anexa  un opis al documentelor  prezentate.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa Achizitorului, cu precizările: „SERVICII DE LEASING OPERAŢIONAL”  în  cadrul Proiectului CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural  al Judeţului Olt” şi cu inscripţia ,,A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA de 18.08.2014, ora 12:00”.

În  cazul  documentelor  emise  de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică şi cea financiară solicitate, se vor prezenta şi următoarele documente:

a) Scrisoare de înaintare – Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare. Se ataşează plicului, in

 exterior - Formularul 9;

b) Împuternicirea  scrisă/delegaţie  din  partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la activitatea de deschidere a ofertelor.

 

Secţiunea 15 - INFORMAŢII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE

15.1. Informaţii  referitoare  la termenele  pentru  furnizarea  bunului

Autoturismul va  fi  pus  la  dispoziţia Beneficiarului  în 5 (cinci) zile lucratoare  de  la  semnarea  contractului de leasing operational, concomitent cu documentele/actele care însoțesc produsul.  Prelungirea  termenului  de punere  la dispozitie  se  poate face  prin  act  adiţional la  contractul de  servicii,  ca  urmare  a  solicitării  scrise şi  motivate  a  furnizorului. Achizitorul  nu  este  obligat  să  accepte solicitarea  furnizorului,  putând  decide  rezilierea  contractului  prin  constatarea  imposibilităţii furnizorului de a-şi respecta  obligaţiile  contractuale.

 

15.2. Clauzele  contractuale  obligatorii, inclusiv condiţiile de  actualizare/modificare  a  preţului

contractului  de  achiziţie

 

Contractul  se  semnează  cu  ofertantul declarat câştigător, iar Oferta pe baza careia ofertantul a fost declarat castigator devine parte integranta a contractului de servicii.

Incheierea contractului va fi realizată dupa expirarea perioadei legale de depunere a contestatiilor.

Contractul trebuie să menţioneze datele de identificare a celor două părţi semnatare, obiectul, valoarea, durata, precum şi contul în care se vor efectua plăţile. Contractul prevede în mod expres condiţii referitoare la recepţie, standarde de calitate şi garanţii, conform prevederilor legale. Valabilitatea contractului va fi pentru o perioada suficient de mare, încât să permita implementarea proiectului, conform cererii de finanţare, documentelor anexate şi graficului de implementare/rambursare. Dacă ofertantul câştigător refuză semnarea contractului în termenii stabiliţi, contractul se va încheia cu ofertantul cu valoarea imediat următoare, dacă oferta sa corespunde integral documentaţiei de atribuire şi caietului de sarcini.

 

Plata preţului se  va  efectua  LUNAR, în  termen  de  maximum 15  zile  de  la  data  primirii facturilor  şi  a prestării serviciilor.

 

Preţul  contractului  nu  se  ajustează.

 

Rambursarea ratelor se face lunar, în rate egale pe toata durata contractului, plata efectuându-se numai pe baza facturii emise lunar.

 

Ofertantul va depune împreuna cu oferta un model de contract de leasing operaţional, precum şi un desfăşurător conţinând graficul de eşalonare a plăţilor pe durata contractului.

 

Contractul  va putea  fi  modificat in  următoarele  condiţii:

-  modificările  contractului  pot  fi  făcute doar  în  perioada de execuţie a  contractului şi trebuie să fie acceptate  de către ambele  părţi prin  încheierea  unui  act  adiţional;

-  modificările  legate  de  termenele  de livrare  pot  fi  iniţiate şi  acceptate  de  achizitor doar  în interiorul  termenelor  de livrare deja  convenite  şi  acceptate,  la  semnarea  contractului  sau  a unui  act adiţional,  după caz.  Scopul  încheierii actului adiţional  trebuie  să fie  strâns legat de  obiectul contractului  iniţial.

 

Contractul de achiziţie se va rezilia de plin drept, fără formalităţi  prealabile şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată şi/sau organ cu atribuţii jurisdicţionale, la data admiterii de către comisia desemnată de către achizitor a contestaţiei depuse împotriva deciziei de atribuire a  contractului de achiziţie.

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa oricând contractul de achiziţie, în cazul încălcării grave a contractului, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului/prestatorului, fără nici o compensaţie şi punere în

întârziere prealabilă şi fără intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti ori vreunui organ cu atribuţii jurisdicţionale.

 

 

Secțiunea 16 - INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

 

CONTRACTUL ESTE PERIODIC: da □ nu

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare:  da ■ nu □

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):

Proiecte finantate din fonduri europene, prin POSDRU

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POSDRU: Egalitate de şanse, Dezvoltare durabilă, Inovaţie şi TIC

 

NU se solicita garanție de participare la procedura.

NOTĂ:

Încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

În conformitate cu art. 46, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul nu are dreptul:

a) să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză;

b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.

Această condiţie de calificare este valabilă şi pentru Ofertantul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Terţul susţinător.

 

Nerespectarea prevederilor certificatului de participare cu ofertă independentă atrage descalificarea  ofertantului  din  procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Condiţia de calificare privitoarea la Declaratia privind privind neîncadrarea în preved. art. 69 ^1 din OUG nr. 34/2006 este  valabilă  şi  pentru  Ofertantul /Ofertantul  asociat /Subcontractantul / Terţul susţinător.

Persoanele cu funcţie de decizie din partea achizitorului în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

- Alina Onchiș

- Leontina Daragiu

- Isabela Ujoc

- Mihaela-Tania Pop Coț

 

În cazul  în care există persoane aflate în conflict de interese conform prevederilor art. 14 şi 15 din O.U.G. nr. 66/20114, ofertantul va fi exclus din procedură. Această condiţie de calificare este valabilă şi pentru Ofertantul-Ofertantul  asociat /Subcontractantul / Terţul susţinător.

 

Oferta este considerată INACCEPTABILĂ în următoarele situaţii:

 

1. a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat documente relevante în scopul confirmării celor menţionate în declaraţia iniţială;

2. constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini alternativă care nu poate fi luată în considerare întrucât nu este precizată posibilitatea depunerii de oferte alternative;

3 nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţia muncii;

4. preţul fără TVA inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată prevăzută şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare;

5. preţul fără TVA inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată prevăzută şi deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare:

6. preţul este mai mare decât valoarea estimată prevăzută

7. încheierea contractului la preţul respectiv al conduce la eludarea acelor prevederi ale actelor juridice care instituie obligaţii ale achizitorului în raport cu anumite praguri valorice;

8. oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi executat astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini.

 

Oferta este considerată NECONFORMĂ în următoarele situaţii:

 

a. nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;

b. conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire, care în mod evident sunt dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul nu acceptă renunţarea la clauzele respective;

c. conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate;

d. în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate fiind astfel imposibilă aplicarea criteriului de

atribuire pentru fiecare lot în parte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  SPECIFICAŢIILE  TEHNICE

 

 

 

Prezentele Specificaţii Tehnice fac  parte integrantă  din  documentaţia pentru atribuirea  contractului  şi  constituie ansamblul  cerinţelor pe  baza  cărora se elaborează de către fiecare ofertant  propunerea (oferta) tehnică.

Cerinţele  impuse  prin Specificaţiile Tehnice vor  fi  considerate ca  fiind  minimale.

În  acest sens,  orice ofertă  prezentată,  care  se abate  de  la prevederile Specificaţiilor Tehnice, va  fi  luată  în considerare,  dar numai în măsura în  care propunerea tehnică presupune asigurarea  unui  nivel  calitativ superior  cerinţelor minimale din  SpecificaţiileTehnice.

Ofertele  care  nu satisfac cerinţele  Specificaţiilor Tehnice vor  fi  declarate  neconforme  şi  vor  fi  respinse.

În vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca  obiect prestarea serviciilor de leasing  operaţional  - autoturism - cod CPV 34110000-l şi 34111200-0în cadrul Proiectului CARIERE –  Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt” se vor respecta specificaţiile tehnice minime prevăzute mai jos.

Durata dreptului de utilizare a autoturismului este de maximum 13 luni de la data semnării Contractului de achiziţie fără a depăşi data de 29.08.2015.

Ofertele  de  leasing operational  (RATA LUNARĂ)  includ  un  număr maximal  de  kilometri  ce  pot  fi parcursi; oferta nu poate  conţine un număr  mai  mare  de  50.000  km  pe toata durata  leasing-ului.

Ofertele  vor  viza  autoturismul  care respecta  următoarele  specificaţii  tehnice:

 

 

A. Conditii pentru servicii de leasing operaţional – CPV 34110000-1 şi 34111200-0

 

Avans maxim plătit de Achizitor: 0% din valoarea autoturismului

Rambursare rate: Egale lunar

 

B. Specificaţii tehnice pentru autoturism

 

oKilometri parcurşi: Zero km

o Autoturism  berlină

o  Capacitate  cilindrică:  minimum 1500  cmc -  maximum 1600  cmc sau echivalent

o  Diesel

o  Cutie  manuală de  viteze

o  Puterea  motorului:  minimum 105 CP – maximum 115 CP sau echivalent

Tracţiune: fata

o Consum mixt: maximum 7,5 l/100km

o Nivel de poluare: EURO 5

o Airbag cortina fata / spate, inclusiv airbaguri laterale fata

o Airbag frontal sofer si pasager cu posibilitatea dezactivarii airbag pasager

o Airbag genunchi pe partea soferului

oClimatizare

o Caroserie in 4 usi

o Centuri de siguranta

o Geamuri electrice

o  Carkit

o  Faruri Xenon

o  Sistem de  siguranţă faţă  de  autoturismul din  faţă

o  Jante  aliaj  usor 6.5x16'

o  Sistem  access/pornire fără  cheie

o  Proiectoare  de ceaţă

o  Radio-CD 

o  Senzori  parcare  spate

o  Comenzi  pe  volan

o  Set  roţi  de  vară,  set  roţi  iarnă

o Aparatori noroi

o Chit stingator

o Covoare

 

 

Nu sunt acceptate caracteristici care nu se încadreaza in plajele mentionate mai sus.

 

C. Garanţii

 

Perioada de garanție acordată de producătorul autoturismului sau de distribuitorul autorizat autoturismului şi fiecărei componente în parte a acestuia trebuie să acopere integral perioada de derulare a contractului de leasing operațional.

Perioada de garanţie începe din momentul recepţiei finale, respectiv de la data livrării produsului.

Furnizorul va trebui să asigure servicii de întreţinere şi reparaţii după vânzare, sigure şi permanente la sediul sau la un sediu de service consemnat în contract, cu timp de răspuns la sesizare prompt, conform solicitărilor/cerinţelor prezentei documentaţii şi propunerii tehnice a operatorului economic , garantând repararea bunului mobil şi înlocuirea rapidă a pieselor defecte. Reparatiile/intervenţiile/verificările efectuate în perioada de garantie nu vor depasi termenul de 7 (şapte) zile, în caz contrar furnizorul urmând să-i asigure achizitorului, pe durata reparatiilor/intervenţiilor/verificărilor, un alt autovehicul care să prezinte caracteristici similare autoturismului indisponibil, fără costuri suplimentare în sarcina achizitorului.

Furnizorul va asigura, cu titlu gratuit, folosirea de către achizitor a tuturor facilitatilor oferite, în perioada de garanție, de către producătorul autoturismului sau de către distribuitorul autorizat.

Furnizorul va asigura calitatea și performanțele autoturismului livrat, conform standardelor și condițiilor stabilite de fabricant/producător si legislației române în vigoare. Piesele de schimb sunt toate componentele echipamentelor, în afara consumabilelor consemnate în Cartea Tehnică.

Furnizorul va trebui să prezinte modul în care îşi propune să rezolve aceste obligaţii pentru perioada de garanţie.

Furnizorul va trebui să prezinte lista (nume, adresa, telefon etc) persoanelor juridice abilitate să asigure serviciile pentru bunul mobil contractat.

Defecţiunile înregistrate vor fi sesizate la dispeceratul furnizorului, acesta fiind obligat să aibă un program de lucru între orele 09,00-16,30, de luni până vineri inclusiv.

 

 

III.  FORMULARELE - MODEL

 

Prezenta Secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

 

Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are

obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de către persoanele autorizate.

 

Formularele ataşate reprezintă:

 

1. Declaraţie privind eligibilitatea – Formularul 1

2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prev. de art. 181 din OUG 34/2006 – Formularul 2

3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură – Formularul 3

4. Certificat de participare cu ofertă independentă – Formularul 4

5. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1  (evitarea conflictului de interese) din

    O.U.G. nr. 34/2006 – Formularul 5

6. Declaraţie privind conflictul de interese, conform  articolelor 14 şi 15 din O.U.G. nr. 66/2011– 

    Formularul 6

7. Oferta Financiară (şi Centralizatorul de preţuri) – Formularele 7 şi 7A

8.Oferta Tehnică - Formularul 8

9. Scrisoare de înaintare - Formularul 9

10. Contractul de servicii conţinând clauzele minime obligatorii - Formularul 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        FORMULAR 1

 

 

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

 

 

Subsemnatul ......................., reprezentant împuternicit al ............................ cu sediul în

......................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi

sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost

condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale

unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că

achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente

doveditoare de care dispun.

 

 

Data completării ....................

 

                                                                                                                Operator economic,

                                                                                                               .................................

                                                                                                                         (semnatura autorizata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

 

 

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006

 

 

 

Subsemnatul, ...................... reprezentant împuternicit al ............................................, în calitate de ofertant la procedura de ......................... pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................... la data de .............., organizată de ......................., str. ............... nr. ....................., declar pe propria răspundere că:

a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit;

c1) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit in totalitate si in mod corespunzator obligatiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor nostri;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false; ma angajez sa prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

 

 

Data completării : ....................

 

 

                                                                                                                           Operator economic,

                                                                                                                      ....................................

                                                                                                                       (semnătură autorizată)

 

 

 

                                                                                                                                     FORMULAR 3

Operator economic

_______________

(denumirea/numele)

 

 

DECLARATIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

 

 

1. Subsemnatul, reprezentant ................................................................................. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica .................................(se mentioneaza procedura), avand ca obiect...................... (denumirea achizitorului), particip si depun oferta:

[ ] in nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .....................................................;

[ ] ca subcontractant al ....................................................................;

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a cerei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitorul daca vor interveni mofificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a acontractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului in achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane  juridice  sa  furnizeze  informatii  reprezentantilor  autorizati  ai .......................................................(denumirea si adresa achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

 

Data completării : ....................

                                                                                                                           Operator economic,

                                                                                                                      ....................................

                                                                                                                       (semnătură autorizată)

 

                                                                                                                                    FORMULAR 4

Operator economic

_______________

(denumirea/numele)

 

CERTIFICAT

de participare la licitatie cu ofertă independentă

 

 

I.  Subsemnatul/Subsemnatii,  .........................,  reprezentant/reprezentanti  legali  al/ai ......................................................................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de ............................., in calitate de autoritate contractanta, cu nr. ..........................  din  data  de  ........................, certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele  de  vedere.

II.  Certific/Certificam  prin  prezenta,  in  numele  .................................,  urmatoarele:

1.  am  citit  si  am  inteles  continutul  prezentului  certificat;

2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele  declarate  se  dovedesc  a  fi  neadevarate  si/sau  incomplete  in  orice  privinta;

3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de  participare,  inclusiv  in  privinta  termenilor  continuti  de  oferta;

4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;

5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a  exista  consultari,  comunicari,  intelegeri  sau  aranjamente  cu  acestia;

6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au  legatura  cu  obiectul  respectivei  proceduri;

7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de  momentul  oficial  al  deschiderii  publice,  anuntata  de  contractor.

III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

 

 

Data completarii:  ……………….

 

                                                                                                                                                              Ofertant, 

                                                                                                                                           .................................

 

                                                                                                                    Reprezentant/Reprezentanti  legali

                                                                                                                                                        (semnatura)

                                                                                                                                                 …………………..

 

                                                                                                                                                    FORMULAR 5

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE (art. 69^ 1  din O.U.G. nr. 34/2006)

 

 

 

Subsemnatul.....................................,  in  calitate  de  reprezentant  legal al..............................................., declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu suntem in conflict de interese, conform prevederilor art. 69 indice 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, in cadrul procedurii de achiziţie publica ................................., cod CPV, având ca Achizitor .......

 

 

Data completării : ....................

                                                                                                                           Operator economic,

                                                                                                                      ....................................

                                                                                                                       (semnătură autorizată)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   FORMULAR 6

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

 

 

DECLARATIE de respectare

a O.U.G.  nr.66/2011 privind conflictul de interese

in cadrul  procedurilor de achizitie

 

 

Subscrisa................................................................, cu sediul in…………, str…………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului…………………., sub nr……………,  reprezentanta legal prin..............................................................................., in calitate de ofertant  la  procedura de achizitie.........................................................................., cod(uri) CPV: ................................................... avand ca Achizitor ........................................, strada .......................................... (adresa completa), declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca  societatea:

 

-       Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi anume:

 • nu există legături între  subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului
 • nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare
 • nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de achizitie.

-       De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris  

Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G.

nr.66/2011.

 

Subscrisa declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înteleg, de asemenea, că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta îmi va fi respinsă.

 

 

Data completării : ....................

                                                                                                                           Operator economic,

                                                                                                                      ....................................

                                                                                                                       (semnătură autorizată)

 

 

 

 

                                                                                                                                                    FORMULAR 7

                                                                                                                                                                             

Operator economic

..............................................

(denumirea/numele ofertant)

 

 

 

OFERTA FINANCIARĂ

pentru achiziţia unui autoturism în leasing operațional

 

Cod CPV 34110000-1

               34111200-0

 

 

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

 

1.Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .............  (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm un autoturism în leasing operațional.

2. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  …………  zile, (………….  zile),

respectiv până la data de ................... (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi

acceptată  oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, împreună cu  comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor  constitui un contract angajant între noi.

4. Ne angajăm să îndeplinim serviciile de furnizare a unui autoturism în leasing operațional şi toate obligaţiile care ne revin conform  contractului.

4. Precizăm că:

- depunem  ofertă alternativă □

- nu depunem  ofertă alternativă □

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care

o puteţi primi.

6. Specificațiile tehnice ale produsului impreună cu oferta financiară individuală a produsului și totală se regăsesc atașat acestei oferte.

7. În cazul în care două sau mai multe oferte acumulează acelaşi punctaj final, atunci în vederea atribuirii

contractului de achiziţie publică, pentru departajare, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre

participanţii care au formulat ofertele aflate la egalitate pe cel care a demonstrat prin documentaţia depusă

cel mai mare număr de contracte sau documente finalizate în ultimii ani care să aibă ca obiect serviciile furnizare autoturism în leasing operațional.

8. Actele de procedură vor fi comunicate către ofertant de către achizitor la adresa ..............  ...................................................  (se completează cu adresa ofertantului pentru comunicare).

 

 

 

Data completării: ..........................................

............................................

Nume, prenume: ......................................................................................

Semnătura: ......................................................................................

în calitate de ................................................................

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

................................................................................ (denumire ofertant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     FORMULAR 7 A              

 

 

 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

 pentru produse

 

Anexă la Oferta Financiară

 

 

Nr. crt

Denumirea

produsului

Cantitatea

(U.M.)    

Preţul

Unitar

 

Preţul

 total

 

TVA

 

 

 

 

Lei

Euro

Lei

(col 2xcol 3)

 

Euro

(col 2xcol 3)

 

Lei

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic,

......................

(semnătură autorizată)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    FORMULAR 8

                                                                                                                                                                             

Operator economic

..............................................

(denumirea/numele ofertant)

 

 

 

OFERTA TEHNICĂ

pentru achiziţia unui autoturism în leasing operațional

 

Cod CPV 34110000-1

               34111200-0

 

 

 

Specificaţii tehnice conform

documentaţiei pentru ofertant

 

Comentarii/descriere ofertă tehnică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    FORMULAR 9

 

 

 

OPERATORUL ECONOMIC                                                                            Înregistrat la sediul achizitorului

...........................................                                                                                      ...........................................           

(denumirea/numele)

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

 

 

Către ................................................................................. (denumirea achizitorului şi adresa

completă)

 

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. .................. din ....................../(ziua/luna/anul) prin care suntem invitaţi să prezentăm oferta în scopul atribuirii contractului .........................................................../ (denumirea contractului de achiziţie publică) noi ..........................................................(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de .................. copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzatoare şi vă satisface cerinţele.

 

 

Data completării : ....................

                                                                                                                           Operator economic,

                                                                                                                      ....................................

                                                                                                                       (semnătură autorizată)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FORMULAR 10 (CLAUZE MINIME OBLIGATORII)

 

 

 

Contract de prestări servicii de leasing operational utoturism

Nr. ........ din ...............

 

Intre

 

1.FUNDAŢIA RUHAMA, cu sediul in Mun. Oradea, str. Universităţii nr. 4, jud. Bihor, avand CIF ..............,

Cont bancar nr. ................, deschis la .........................., reprezentata legal de .............. – Director ........... , denumita in continuare ACHIZITOR

si

 

2. __________________, cu sediul in __________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  _____________, avand CUI ________________ si contul bancar nr. _______ deschis la _______________, reprezentata de ___________________ - administrator, denumita in continuare PRESTATOR

 

Achizitorul si Prestatorul vor fi denumiti in mod individual „Partea” si impreuna „Partile”

 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- Achizitorul, în calitate de Beneficiar, intentioneaza si are obligatia legala de a implementa proiectul

CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt” (denumit in continuare “Proiectul”) finantat prin fonduri structurale în cadrul POS DRU 2007 – 2013, conform Contractului de finantare nr. POSDRU 139/5.2./G/127025

- Ca urmare si in considerarea prevederilor O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările şi completările, şi ale Ordinului emis de M.F.E. nr.1120/15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati în cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergentă”, precum și în cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile ulterioare

S-a încheiat prezentul contract de servicii de auditare financiară (denumit in continuare “Contractul”) cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

I. DEFINITII

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract -prezentul contract şi toate anexele sale;

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului -preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d) servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;

e) forţa majoră  - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

f) zi - zi calendaristică;

g) an - 365 de zile.

 

II. INTERPRETARE

2.1.         În contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de

plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.2.         Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in

mod diferit.

 

III.            OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1.Prestatorul se obligă să presteze Serviciul de leasing operational pentru autoturismul..........., pentru o

perioada, de 13 (treisprezece) Iuni, cu o rata lunara de........ în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

3..  Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

 

 

IV.           DURATA CONTRACTULUI

4.1.         Durata prezentului contract este de 13 (treisprezece) luni, începând de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 29.08.2015, data finalizării Proiectului.

4.2. Serviciile se vor presta pe toata perioada de implementare a proiectului, respectiv 13 luni.

 

 

V.            PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Prețul este de……………. lei, la care se adaugă TVA.

5.2. Plata contractului se va face de către achizitor conform graficului de plati, anexat acestui contract.

5.3.  Pretul serviciilor prestate va fi achitat din fonduri nerambursabile.

 

VI.           DOCUMENTELE CONTRACTUALE

6.1. Documentele contractului sunt:

a) Caiet de sarcini;

b) Specificații tehnice;

c) Propunerea tehnică;

d) Propunerea financiară;

e) Garanțiile produsului și ale echipamentelor.

 

VII.          OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI

7.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la art.III la standardele prezentate în propunerea tehnică şi în conformitate cu Specificațiile Tehnice și cu prevederile contractului de finanţare in cadrul POSDRU 139/5.2./G/127025, cu toate normele şi instructiunile A.M.P.O.S.D.R.U.

7.2. Prestatorul se obligă să anunțe imediat, dar nu mai tarziu de 24 de ore, Achizitorul in legătură cu orice

eveniment legat de executarea contractului.

7.3. In situatia in care apar intreruperi de servicii Prestatorul le va remedia in maxim 24 de ore calculate de

la ora notificarii Achizitorului; daca perioada de intrerupere este mai mare de 24 de ore, Prestatorul il va

despagubi pe Achizitor.

7.4 Prestatorul se obligă prin contract să asigure păstrarea confidențialitații in legătură cu activitățile achizitorului, precum și a datelor/informațiilor in posesia cărora va intra pe parcursul derulării prezentului

contract, sub sancțiunea plății de daune - interese egale cu valoarea prejudiciului creat.

7.5 Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate solicitările achizitorului.

 

VIII.         OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

9.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din oferta acceptata.

9.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii facturilor emise de către acesta.

 

IX.           SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR

9.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% /zi de întârziere din preţul contractului.

9.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% /zi de întârziere din plata neefectuată.

9.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

 

X.            ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE PRESTATORULUI

10.1 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

10.2 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu solicitarile achizitorului. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.            

10.4 Orice materiale compilate ori elaborate de către prestator în executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusiva a achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera.

După încetarea prezentului contract prestatorul va remite toate aceste materiale (documente, date etc.) achizitorului.

10.5 Prestatorul nu va divulga nicio informație terților privind serviciile și clauzele prezentului contract sau, fără acordul scris prealabil al achizitorului.

 

XI.           ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE BENEFICIARULUI

11.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta

le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

 

XII.          RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI

12.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din documentaţia pentru ofertanţi.

12.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu natura serviciilor prestate. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

 

XIII. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

13.1 Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile conform art. 7 din contract.

13.2 În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.

13.3 Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

13.4 În cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau

b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

13.5 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă data de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

13.6 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a serviciilor, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului daca este imputabila acestuia.

 

 

XIV.         AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

14.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

14.2. Preţul contractului nu se ajustează.

 

 

XV.          AMENDAMENTE

15.1. Completările și modificările aduse prezentului contract nu sunt valabile și opozabile intre Părți decât dacă sunt făcute prin act adițional datat, semnat și ștampilat de către ambele parfți contractate. Părtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului de a conveni modificarea clauzelor contractuale, cu excepția celor privitoare la preț, prin act adițional, in cazul apariției unor circumstanțe care lezează intresele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și cu

respectarea legislației în vigoare.

 

 

XVI.         ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI

16.1. Prezentul contract încetează să își mai producă efectele, de drept, în următoarele cazuri:

a) la expirarea duratei Contractului;

b) prin acordul părților, înăuntrul termenului de valabilitate, prin notificare scrisă adresată cu 15 zile anterioare datei la care va opera încetarea;

c) în cazul falimentului, dizolvării, lichidării sau încetării activității Prestatorului;

d) in cazul in care executarea contractului contravine interesului public, prin rezilierea unilaterală de către

Achizitor, cu un preaviz de 30 de zile și fără plata unor compensații;

e) in condiliile sistării finanțării sau unor intârzieri majore de finanțare a proiectului.

 

XVII.        CESIUNEA

17.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

17.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

 

 

XVIII.       FORŢA MAJORĂ

18.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

18.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

18.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

18.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat  şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

 

XIX.         SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

19.1 Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin  tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

 

XX.          COMUNICĂRI

20.1 Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris la adresele prevazute in partea introductiva a contractului.

20.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

20.3 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia

confirmării în scris a primirii comunicării.

 

XXI.         LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

21.2. Părţile au înţeles să încheie astăzi, ..............................., prezentul contract în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

ACHIZITOR,                                                                                                                                PRESTATOR,

Persoana împuternicită                                                                                                  Persoana împuternicită

.............................................                                                                                     ……………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBAT,

 

  DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                              

        ALINA ONCHIŞ 

 

Achizitor

...........................................

 

 

 

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A SERVICIILOR

Nr. ........ din ................

 

 

 

................. (denumirea serviciilor), prestate în cadrul contractului de servicii de ....................nr.  ....... din data ..........,  încheiat între ..........................., în cali tate de Beneficiar, şi ...................... , în calitate de Prestator, finanţat din Fondul Social European şi bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013 şi din fonduri proprii, în cadrul contractului de finanţare nr...................................

Comisia de recepţie constituită prin Decizia nr............din data ............... a .......................... (funcţia reprezentantului legal al Beneficiarului) a procedat astăzi....................... (data) la recepţia serviciilor ce au făcut obiectul contractului de servicii menţionat mai sus , având o valoare de .............. lei la care se adaugă ................... lei TVA şi a fost formată din:

                                                                      (nume şi prenume)

1...............................................................................

2. ..............................................................................

 

La recepţia serviciilor a participat din partea Prestatorului ....................................(nume şi prenume) în calitate de reprezentant legal al .................................................. (denumirea prestatorului).

Comisia de recepţie constată şi consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului au fostprestate de Prestator cu respectarea cerinţelor, exigenţelor, cantitătilor şi în graficul de timp prevăzute în

contractul de servicii.

De asemenea, comisia de recepţie constată că Prestatorul şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul

încheiat între părţi.

Valoarea serviciilor prestate este de ....................... Lei la care se adaugă TVA ........... lei şi corespunde cu

preţul înscris în contractul de servicii încheiat între părţi.

Prezentul proces-verbal, conţinând ............. file a fost încheiat astăzi ............. la .................... în ....... exemplare.

 

BENEFICIAR,                                                                                                                              PRESTATOR,

Comisia de recepţie                                                                                                      Persoana împuternicită

.............................................                                                                                     ……………………………..

..............................................

Invitatie participare

Data publicării

NR. 584 / 13.08.2014

 

 

Denumirea Achizitorului: Fundaţia RUHAMA

Adresa Achizitorului: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal      

                                      410057 Romania

Persoana de contact: Alina Onchiș

Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Titlul proiectului POSDRU: “CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural    

                                            al Județului Olt

Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025 

Calitatea Achizitorului în cadrul Proiectului: Beneficiar

Denumirea Contractului de achiziţie:  Leasing  operaţional  -  autoturism (berlină

Cod CPV:  34110000-1  34111200-0

 

 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

 

FUNDAŢIA RUHAMA, cu sediul in Oradea, Str. Universităţii nr.4, website: www.ruhama.ro , organizează procedura de achizitie directa în vederea atribuirii contractului de servicii  de leasing  operaţional  -  autoturism (berlină), Cod CPV 34110000-1  34111200-0, conform cerinţelor cuprinse în Caietul de sarcini care face parte integrantă din Documentaţia de atribuire.   

               

Nu sunt acceptate ofertele alternative. Nu sunt acceptate ofertele partiale.

 

Procedura de atribuire aplicată

Achiziţia directa, având în vedere Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120 din15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.650/22.10.2013.

 

Locul prestării Serviciilor de de leasing  operaţional  -  autoturism (berlină)

La sediul Fundaţiei Ruhama, Oradea, Str. Universităţii nr.4.

 

Categoria si descrierea serviciului care urmeaza sa fie prestat

Servicii de de leasing  operaţional  -  autoturism (berlină),Cod CPV  34110000-1  34111200-0

Serviciile care urmează a fi achiziționate sunt destinate desfășurării în bune condiții a activităților specifice din cadrul Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”- ID 127025, până la data de 29 August 2015.

 

 

 

 

 

 

Termen de finalizare sau durata contractului

Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la data de 29.08.2015, numai pe perioada de derulare a proiectului .               

 

Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentaţia de atribuire şi alte informaţii referitoare la prezenta procedură pot fi obţinute de la sediul Achizitorului din Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane, Mun. Oradea, Jud. Bihor Cod, poştal 410057, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau de pe site-ul www.ruhama.ro  - site-ul Achizitorului, sectiunea – Achizitii.

 

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

Contractul POSDRU/139/5.2./G/127025 este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!’’.

 

Termenul limita de primire a ofertelor

18.08.2014, ora 10.00

 

Modul de prezentare a ofertelor si adresa la care se transmit ofertele

Ofertele se transmit la urmatoarea adresa: Oradea , Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane pana la data de 18.08.2014, ora 10.00.

 

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

18.08.2014, ora 12.00, la adresa: Oradea , Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane.

 

Criteriul de atribuire a contractului

Preţul cel mai scăzut.

 

Mai multe informatii despre Fondul Social European sunt disponibile la adresa de internet www.fseromania.ro .

 

 

MANAGER DE PROIECT,

DANIELA TÜTÖS

 

 

 

Invitatie de participare: Servicii de expertiza contabila

Data publicării

NR. 531 / 30.07.2014

Denumirea Achizitorului: Fundaţia RUHAMA

Adresa Achizitorului: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057 Romania

Persoana de contact: Alina Onchiș

Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Titlul proiectului POSDRU: “CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt

Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025 

Calitatea Achizitorului în cadrul Proiectului: Beneficiar

Denumirea Contractului de achiziţie:  Servicii de expertiză contabilă

Cod CPV:  79211000-6

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

FUNDAŢIA RUHAMA, cu sediul in Oradea, Str. Universităţii nr.4, website: www.ruhama.ro , organizează procedura de achizitie directa în vederea atribuirii contractului de servicii de expertiză contabilă, Cod CPV 79211000-6, conform cerinţelor cuprinse în Caietul de sarcini care face parte integrantă din Documentaţia de atribuire.                             

Nu sunt acceptate ofertele alternative. Nu sunt acceptate ofertele partiale.

Procedura de atribuire aplicată

Achiziţia directa, având în vedere Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120 din15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.650/22.10.2013.

Locul prestării Serviciilor de expertiză contabilă

La sediul Fundaţiei Ruhama, Oradea, Str. Universităţii nr.4.

Categoria si descrierea serviciului care urmeaza sa fie prestat

Servicii de expertiză contabilă,Cod CPV  79211000-6

Serviciile care urmează a fi achiziționate sunt destinate desfășurării în bune condiții a activităților specifice din cadrul Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”.

Expertul contabil va presta serviciile pentru rambursările intermediare şi finală in implementarea proiectului

 „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt” - ID 127025, în perioada 30 Iunie 2014 - 29 August 2015.

Prestarea serviciilor de expertiză contabilă  va consta, în principal, în:

1.Organizarea si realizarea evidentei contabile a proiectului„CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt” POSDRU/139/5.2./G/127025, conform Legii nr.82/1991;

2. Întocmirea lunara a evidentei contabile analitice si sintetice si a tuturor rapoartelor financiare prin folosirea programului informatic SIVAPPS din cadrul autoritatii contractante;

3. Evidenta tehnico-operativa contabila;

4. Asigurarea serviciilor de expertiza contabila impuse de instructiunile AMPOSDRU de la semnarea contractului pana la data depunerii si aprobarii cererii de rambursare finala pentru beneficiarul si partenerii proiectului;

5. Verificarea si certificarea evidentei contabile sintetice si analitice pentru partenerii proiectului ;

6. Eliberarea atestarii in conformitate cu Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare – Ghid de aplicare, emis de CECCAR editia a III-a revizuita 2008, referitoare la reguralitatea si sinceritatea operatiunilor efecuate in cadrul proiectului si  semnarea documentele suport care insotesc fiecare cerere de rambursare intermediara/finala;

7. Intocmirea balantelor de verificare lunare si a darilor de seama contabile aferente proiectului;

8. Arhivarea documentelor contabile in spatiile puse la dispozitie de beneficiarul proiectului;

9.Orice alte activitati si obligatii identificate in caietul de sarcini sau impuse prin instructiunile AMPOSDRU.

Termen de finalizare sau durata contractului

Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la data de 29.08.2015, numai pe perioada de derulare a proiectului (incluzând şi perioada de depunere a cererii de rambursare finala) .      

Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentaţia de atribuire şi alte informaţii referitoare la prezenta procedură pot fi obţinute de la sediul Achizitorului din Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane, Mun. Oradea, Jud. Bihor Cod, poştal 410057, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau de pe site-ul www.ruhama.ro  - site-ul Achizitorului, sectiunea – Achizitii: documentatie de atribuire.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

Contractul POSDRU/139/5.2./G/127025 este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!’’.

Termenul limita de primire a ofertelor

04.08.2014, ora 10.00

Modul de prezentare a ofertelor si adresa la care se transmit ofertele

Ofertele se transmit in plic inchis la urmatoarea adresa: Oradea , Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane pana la data de 04.08.2014, ora 10.00.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

04.08.2014, ora 12.00, la adresa: Oradea , Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane.

Criteriul de atribuire a contractului

Preţul cel mai scăzut.

 

Mai multe informatii despre Fondul Social European sunt disponibile la adresa de internet www.fseromania.ro . 

MANAGER DE PROIECT - DANIELA TÜTÖS


Invitatie de participare: Servicii de auditare financiara

Data publicării

NR. 529 / 30.07.2014 

Denumirea Achizitorului: Fundaţia RUHAMA

Adresa Achizitorului: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057 Romania

Persoana de contact: Alina Onchiș

Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Titlul proiectului POSDRU: “CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt

Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025 

Calitatea Achizitorului în cadrul Proiectului: Beneficiar

Denumirea Contractului de achiziţie:  Servicii de auditare financiara

Cod CPV:  79212100-4 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

FUNDAŢIA RUHAMA, cu sediul in Oradea, Str. Universităţii nr.4, website: www.ruhama.ro , organizează procedura de achizitie directa în vederea atribuirii contractului de servicii de auditare financiară, Cod CPV 79212100 – 4, conform cerinţelor cuprinse în Caietul de sarcini care face parte integrantă din Documentaţia de atribuire.                        

Nu sunt acceptate ofertele alternative. Nu sunt acceptate ofertele partiale. 

Procedura de atribuire aplicata

Achiziţie directa, având în vedere Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120 din15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.650/22.10.2013. 

Locul prestării Serviciilor de auditare financiară

La sediul Fundaţiei Ruhama, Oradea, Str. Universităţii nr.4. 

Categoria si descrierea serviciului care urmeaza sa fie prestat

Servicii de auditare financiara,Cod CPV  79212100-4

Serviciile care urmează a fi achiziționate sunt destinate desfășurării în bune condiții a activităților specifice din cadrul Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”.

Auditorul financiar va presta serviciile pentru rambursările intermediare şi finală in implementarea proiectului

„CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt” - ID 127025, în perioada 30 Iunie 2014 - 29 August 2015. 

În principal, prestarea serviciilor va consta în livrarea unui raport de audit care constituie un angajament executat pe baza de proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor unui contract de finanţare nerambursabilă finanţat în cadrul POSDRU. Obiectivul angajamentului îl constituie verificarea de către auditorul financiar a faptului că sumele solicitate spre rambursare de către Beneficiar în CRC pentru acţiunea finanţată în cadrul contractului de finanţare, s-au efectuat („realitatea desfăşurării”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitate”) şi eligibile, precum şi transmiterea către Beneficiar a raportului constatărilor factuale cu privire la

procedurile agreate executate. Eligibilitate înseamnă că fondurile furnizate în cadrul finanţarii nerambursabile au fost cheltuite în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de finanţare.

Fiecare cerere de rambursare intermediară /finală transmisă de către Beneficiar va fi însoţită de raportul privind constatările factuale şi de o declaraţie pe propria răspundere a auditorului financiar independent din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR. Specificaţiile tehnice şi alte informaţii utile sunt cuprinse în Instrucţiunea 3 emisă de AMPOSDRU "Verificarea cheltuielilor".

Ca parte integrantă din activitatea de audit, se va emite Raportul Constatărilor De Facto pentru verificarea cheltuielilor Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt” POSDRU/139/5.2./G/127025.  

Termen de finalizare sau durata contractului

Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la data de 29.08.2015, numai pe perioada de derulare a proiectului (incluzând şi perioada de depunere a cererii de rambursare finala).     

Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentaţia de atribuire şi alte informaţii referitoare la prezenta procedură pot fi obţinute de la sediul Achizitorului din Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane, Mun. Oradea, Jud. Bihor Cod, poştal 410057, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau de pe site-ul www.ruhama.ro  - site-ul Achizitorului, sectiunea – Achizitii: documentatia de atribuire.

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de prestator.

Contractul POSDRU/139/5.2./G/127025 este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!’’. 

Termenul limita de primire a ofertelor

04.08.2014, ora 10.00 

Modul de prezentare a ofertelor si adresa la care se transmit ofertele

Ofertele se transmit in plic inchis la urmatoarea adresa: Oradea , Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane pana la data de 04.08.2014, ora 10.00. 

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

04.08.2014, ora 12.00, la adresa: Oradea , Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane. 

Criteriul de atribuire a contractului

Preţul cel mai scăzut.

 

Mai multe informatii despre Fondul Social European sunt disponibile la adresa de internet www.fseromania.ro.

MANAGER DE PROIECT - 
DANIELA TÜTÖS