invitatie participare

Data publicării

Nr. înreg. 1117  din 07.01.2014

         

   APROBAT,

Director Executiv,

Alina Onchiș

                                              

 

 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE

SERVICII DE ÎNCHIRIERE SALON PENTRU DESFĂŞURAREA CURSULUI DE CALIFICARE FRIZER – COAFOR – MANICHIURIST - PEDICHIURIST

 

 

Cod CPV 70310000-7

 

în cadrul Proiectului POSDRU „CARIERE – forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al județului Olt”

Numărul Contractului de finanţare: POSDRU/139/5.2/G/127025

Cod SMIS 49284

 

- ACHIZIŢIE DIRECTĂ -

 

MANAGER  DE PROIECT,                                                                                              

Daniela Tutos                                                                                                                    

 

 

I. INSTRUCŢIUNI  PENTRU  OFERTANŢI

 

 

FUNDAŢIA RUHAMA este beneficiarul finantarii nerambursabile de catre AMPOSDRU pentru implemetarea Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”, Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”,Domeniul major de intervenţie: 5.2. “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea fortei de muncă”, conform Contractului  POSDRU/139/5.2./G/127025.

 

Prezenta Documentaţie cuprinde inclusiv cerinţele din Specificaţiile Tehnice, Formularele - model şi clauzele minime obligatorii ale contractului de achiziţie a serviciilor de închiriere a unui salon  în vederea desfăşurării cursurilor de calificare Frizer – Coafor- Manichiurist – Pedichiurist în cadrul Proiectului CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”.

Specificaţiile Tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei (Documentaţie) şi constituie ansamblul cerinţelor obligatorii pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.

Cerinţele impuse prin Specificaţiile Tehnice sunt minimale. Ofertele care nu respecta integral cerintele din Specificaţiile Tehnice sunt declarate neconforme si respinse. Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit.

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau prin e-mail.

Niciun cost suportat de către operatorul economic pentru pregătirea şi  depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricărei decizii, Achizitorul va avea în vedere respectarea următoarelor principii:

 • principiul transparenţei
 • principiul economicităţii
 • principiul eficienţei
 • principiul eficacităţii

 

 

 

Secţiunea 1 -  INFORMATII GENERALE

1.1. Denumirea AchizitoruluiFundaţia RUHAMA

1.2. Adresa Achizitorului: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057 Romania

1.3. Persoana de contact: Daniela Tutos – Manager de Proiect

1.4. Adrese e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

1.5. Titlul proiectului POSDRU: CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt

1.6. Numărul Contractului de finantarePOSDRU/139/5.2/G/127025

1.7. Calitatea Achizitorului în cadrul ProiectuluiBeneficiar

1.8. Denumirea Contractului de achiziţie: Servicii de închiriere a unui salon  în vederea desfăşurării cursurilor de calificare în specialitatea Frizerie – Coafor – Manichiurist – Pedichiurist, în raza localității Grădinari, Judeţul Olt

1.9. Cod CPV:  70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

 Secţiunea 2 -  OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

Servicii de închiriere a unei săli în vederea desfăşurării cursurilor de calificare în localitatea Cluj-Napoca, Judeţul Cluj în cadrul Proiectului „ CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt” - ID 127025, conform Caietului de Sarcini şi Contractului de Finanțare POSDRU/139/5.2./G/127025.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi din fondurile proprii ale Achizitorului.

 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

 

Vocabular principal

 

 

Obiect principal

 

CPV: 70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

 

Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu 

     

 

Secţiunea 3 - CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

Servicii de închiriere a unei salon pentru cursul de Frizer – Coafor – Manichiurist – Pedichiurist  în vederea desfăşurării cursurilor de calificare în localitatea Grădinari, Județul Olt în cadrul Proiectului  „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt- ID 127025

Durata cursurilor: 6 luni

Număr estimat de cursanţi:

La o grupă de curs vor participa un număr maxim de  28 (douăzecişiopt) de persoane;

 Secţiunea 4 - VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ

 Preţ estimat chirie pe ora este de 3000 Lei cu TVA, 

Chiria lunară va include toate cheltuielile pentru asigurarea folosinţei spaţiului cu destinaţia de salon pentru cursul de Frizer – Coafor – Manichiurist – Pedichiurist.

 Secţiunea 5 – DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de 6 luni de la data semnării Contractului de către ambele părți și până la data finalizării prestării serviciilor achiziționate, conform prevederilor contractuale.

 

Secţiunea 6 – CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Prețul cel mai scăzut                                                                                                 þ 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                        □  

 

Preţul cel mai scăzut este valoarea chiriei lunare ofertate pentru sala de curs.

Valoarea ofertei nu trebuie să depăşească 3000 Lei/lună/salon, cu TVA inclus.

 Secţiunea  7:  INFORMATII  JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE  ŞI  TEHNICE

 7.1. Condiţii  referitoare  la  contract

 7.1.1.        Principalele modalităţi de finanţare şi de plată

 Fonduri  structurale  -  POSDRU/139/5.2/G/127025, , titlu CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt- - ID 127025

 

7.1.2.        Legislaţia  aplicată

 Ordinul M.F.E. nr.1120/2013

Ordinul M.M.F.P.S. nr.1117/2010

OUG 66/2011

Noul Cod Civil

  7.2.    Condiţii  de  participare

 

OFERTA TEHNICĂ  va  respecta  prevederile  din  Secţiunea  II (Specificaţiile  Tehnice).

 Ofertanții care participă la procedura de atribuire trebuie să ofere servicii care să îndeplinească condițiile menționate în  Specificațiile Tehnice.

Oferta tehnică va  conține:

 1. Propunerea tehnică – o descriere a imobilului și a poziționării lui, a spațiului de închiriat;
 2. Declarația de disponibilitate  pentru sala de curs. Din declarația  de disponibilitate trebuie să reiasă faptul că deținătorii de salon pentru cursul de Frizerie – Coafor – Manichiurist - Pedichiurist sunt de acord să pună la dispoziție respectivele spații  pentru  toată durata  solicitată.
 1. Copii legalizate sau certificate sau declaraţie pe proprie răspundere privind deţinerea/respectarea următoarelor autorizații de  funcționare pentru sala de  curs:
  1. Autorizația de prevenire și stingere a incendiilor (PSI), eliberată în conformitate cu prevederile  HGR nr.1739/13.02.2006  și  în  condițiile art.30 din legea  307/2006
  2. Autorizația sanitară de funcționare sau certificat constatator conform art.13, lit.c din Legea Sănătății și Securității în  Muncă  nr.319/2006 si art.6, alin 1, lit.b din Legea pentru organizarea și funcționarea Inspecției Muncii  nr.108/1999.
  3. Autorizația de funcționare din punctul de vedere al protecției  muncii.

 Neprezentarea propunerii tehnice completată conform celor de mai sus duce la respingerea acesteia din cadrul  procedurii  de  selecție.

 OFERTA FINANCIARĂ

 Ofertanții au obligația de a prezenta oferta financiară care să conțină prețuirle cu și fara TVA. Oferta reprezintă actul prin care ofertantul își manifesta voința de a se angaja din  punct  de vedere juridic în relația contractuală cu Achizitorul/Beneficiarul privat. Oferta va include și  costurile  legate de utilitățile sălii de curs și igienizarea zilnică a  sălii.

 

Valoarea  ofertei se  va  încadra  în  limitele  prevăzute  în  prezenta  Documentaţie.

 

Achizitorul  poate  să  respingă ofertele  depuse având  valori  mai mari  decât  valoarea estimată  a  achiziţiei, doar  pentru  acest  motiv. Achizitorul  poate  să  respingă ofertele depuse având  valori  nejustificat  de  mici  faţă de valoarea estimată  a  achiziţiei,  doar  pentru  acest  motiv,  dacă,  în  urma  clarificăilor nu  se  dovedesc  cu exactitate, în  raport cu  specificaţiile contractului,  avantajele tehnice  şi  financiare  ale  ofertei.

 

7.3. Criterii de calificare şi de selecţie

Ofertantul  va prezenta  următoarele:

 1. Documentele solicitate aferente fișei tehnice.
 2. Oferta financiară

 

Toate cerinţele minime de calificare şi/sau selecţie solicitate sunt obligatorii.

 Secțiunea 8- TERMENUL- LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR

12.01.2014, ORA 10.00

Ofertele trebuie sa contina propunerea tehnica si financiara.

Adresa achizitorului la care se deruleaza procedura de atribuire a contractului de achizitie a serviciilor de închiriere a unei săli în vederea desfăşurării cursurilor de calificare în localitatea Grădinari, județul Olt este: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea , Jud. Bihor, Cod poştal 410057, Romania (de luni până vineri, între orele 08.00 – 17.00), poşta electronică:Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

 Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul Achizitorului din Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057, e-mailAceastă adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau de pe site-ul http://www.ruhama.ro/ro/  - Site-ul Achizitorului, sectiunea– Achizitii.

Secțiunea 9 - CLARIFICĂRI PRIVIND DOCUMENTAŢIA / OFERTELE DEPUSE

 În cazul în care se doreşte obţinerea de clarificări suplimentare referitoare la prezenta procedură, potenţialii ofertanţi vor adresa cereri scrise către achizitor, folosind datele de contact menţionate în prezenta documentaţie. Achizitorul va răspunde în cel mai scurt timp acestor cereri prin afişare pe site-ul propriu a răspunsului/răspunsurilor, astfel încât să fie disponibil/e pentru toţi potenţialii ofertanţi, fără a indica sursa întrebării.

Răspunsul la solicitările de clarificări se va afişa în maximum 1 zi de la data primirii solicitării de clarificări.

În cazul în care o oferta prezintă un preţ neobişnuit de scăzut sau alte neclarităţi, achizitorul poate solicita clarificări în acest sens.

Ofertantul va trebui să răspundă la orice solicitări de clarificări adresate de achizitor în termenul menţionat în solicitarea de clarificări. Omisiunea de a răspunde în intervalul solicitat unei cereri de clarificări sau omisiunea de a răspunde complet vor duce la respingerea ofertei respective.

 

Secțiunea 10 - POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICĂRII OFERTEI

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţ sau după expirarea datei limită de primire este declarată întârziată şi se returnează nedeschisă.

Modificarea sau retragerea ofertei se realizează prin solicitare scrisă în acest sens, depusă până la data limită stabilită pentru depunere.

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior/sau pe mail-ul transmis se va specifica, în mod obligatoriu, şi inscripția "MODIFICĂRI”.

 

NOTĂ:

În cadrul prezentei proceduri de achiziţie, un ofertant poate depune o singură ofertă.

Secțiunra 13.5. Atribuirea contractului

 Achizitorul își rezervă dreptul de a anula întreaga procedură. În acest caz, ofertanții vor fi  înștiințați.

Anularea procedurii poate fi decisă  când:

a) dacă au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau  neconforme;

b) niciunul dintre ofertanți nu a îndeplinit criteriile de  calificare;

c) dacă abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea  contractului.

Secţiunea 16 - INFORMAŢII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE

16.1. Operatorul economic câştigător va semna un contract de achiziţie cu Achizitorul. Contractul va cuprinde obligatoriu următoarele clauze: datele de identificare ale părţilor semnatare, obiectul, valoarea şi durata contractului, condiţiile de modificare/actualizare a preţului contractului şi condiţiile de prestare a serviciilor. Achizitorul va transmite câte o comandă privind închirierea sălii pentru fiecare grupă de cursanți. Astfel, prestația serviciilor de închiriere pentru fiecare grupă de cursanți va începe în baza comenzii transmise de Achizitor.

 Plata preţului se  va  efectua  LUNAR, în  termen  de  maximum 30  zile  de  la  data  primirii facturilor  şi  a prestării serviciilor în funcție de numărul de ore  de teorie  furnizat cursanților.

 

Preţul  contractului  nu  se  ajustează.

Contractul  va putea  fi  modificat in  următoarele  condiţii:

-          modificările  contractului  pot  fi  făcute doar  în  perioada de execuţie a  contractului şi trebuie să fie acceptate  de către ambele  părţi prin  încheierea  unui  act  adiţional;

-          modificările  legate  de  termenele  de livrare  pot  fi  iniţiate şi  acceptate  de  achizitor doar  în interiorul  termenelor  de livrare deja  convenite  şi  acceptate,  la  semnarea  contractului  sau  a unui  act adiţional,  după caz.  Scopul  încheierii actului adiţional  trebuie  să fie  strâns legat de  obiectul contractului  iniţial.

 

Contractul de achiziţie se va rezilia de plin drept, fără formalităţi prealabile şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată şi/sau organ cu atribuţii jurisdicţionale, la data admiterii de către comisia desemnată de către achizitor a contestaţiei depuse împotriva deciziei de atribuire a  contractului de achiziţie.

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa oricând contractul de achiziţie, în cazul încălcării grave a contractului, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului/prestatorului, fără nici o compensaţie şi punere în întârziere prealabilă şi fără intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti ori vreunui organ cu atribuţii jurisdicţionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  SPECIFICAŢIILE  TEHNICE

 

 2.1. Condiţii generale

 

Prezentele Specificaţii Tehnice fac  parte integrantă  din  documentaţia pentru atribuirea  contractului  şi  constituie ansamblul  cerinţelor pe  baza  cărora se elaborează de către fiecare ofertant  propunerea (oferta) tehnică.

Cerinţele  impuse  prin Specificaţiile Tehnice vor  fi  considerate ca  fiind  minimale.

În  acest sens,  orice ofertă  prezentată,  care  se abate  de  la prevederile Specificaţiilor Tehnice, va  fi  luată  în considerare,  dar numai în măsura în  care propunerea tehnică presupune asigurarea  unui  nivel  calitativ superior  cerinţelor minimale din  SpecificaţiileTehnice.

Ofertele  care  nu satisfac cerinţele  Specificaţiilor Tehnice  vor fi declarate neconforme și respinse.

În vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca  obiect prestarea serviciilor de închiriere a salon în vederea desfăşurării cursurilor de calificare în domeniul Frizer – Coafor – Manichiurist – Pedichiurist  în localitatea Grădinari, județul Olt - cod CPV 70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile în cadrul Proiectului CARIERE – forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al județului Olt” – ID 127025 se vor respecta specificaţiile tehnice minime prevăzute mai jos.

Durata contractului de închiriere este pe o perioada de 6 luni de la data semnării Contractului de achiziţie şi până la data finalizării serviciilor.

 2.2. Condiţii specifice

 

Pentru desfășurarea în cadrul CARIERE – forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al județului Olt” a cursului de calificare în localitatea Grădinari,  din județul Olt la care vor participa cel puțin o grupă de cursanți, este nevoie de închirierea salon de practică care să găzduiască pregătirea parctică pentru maximum 28 cursanți, pe durata a aproximativ 6 luni/ grupa de curs.

Achizitorul va comunica prestatorului cu minim 7 zile inainte de data de incepere a cursului perioada desfasurarii cursului.

 Salonul trebuie să respecte următoarele  cerințe :

 • Imobilul în care se află sala trebuie să fie amplasat în raza localității Grădinari, județul Olt; .
 • Amplasarea imobilului în care se află sala trebuie să fie ușor accesibilă cu mijloacele de transport în  comun;
 • Salonul trebuie să fie disponibil începând cu data semnării contractului de închiriere, de luni până sămbătă, maxim 8 ore/zi în intervalul orar 10.00 – 18.00. Programul exact de desfășurare a cursurilor va fi pus la dispoziție de Achizitor/Beneficiarul privat după semnarea contractului.
 • Salonul să nu fie perturbată fonic de alte activități desfășurate în incinta clădirii.
 • Salonul trebuie să dispună de spatiu deschis, aerisit, astfel încât să facă facil accesul  participanților.
 • Salonul trebuie să fie suficient de spațios pentru a găzdui maximum 28 de persoane, în condiții bune, fără aglomerație, să fie dotată corespunzător.
 • Salonul trebuie să ofere posibilitatea aerisirii  spațiului.
 • Salonul trebuie sa fie racordată la utilitati şi să aibă acces facil la grup sanitar;
 • Salonul trebuie să fie dotată cu instalație de încălzire, ținând cont de faptul că proiectul (cursurile) se vor desfășura și pe perioada sezonului rece.
 • Ofertantul trebuie să pună la dispoziție o persoană de contact responsabilă cu coordonarea acțiunilor ce se vor desfășura pe perioada  în care se desfășoară cursurile.
 • Ofertantul este responsabil de igienizarea zilnică a  sălii.
 • Propunerea tehnică se va elabora astfel încât să se ofere posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu cerințele prevăzute în documentația de atribuire și cu specificațiile tehnice.

Ofertantul trebuie să dețină următoarele autorizații pentru sala unde se vor defășura cursurile:

 • autorizaţia pentru prevenirea și stingerea incendiilor (PSI);
 • autorizaţia sanitară;
 •  autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii.

Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de cheltuieli suplimentare față de pachetul  ofertat.

Achizitorul își rezerva dreptul, până la semnarea contractului, de a inspecta locația pentru care s-a depus oferta, în vederea  verificării  îndeplinirii condițiilor menționate în Specificaţiilor Tehnice.

 La semnarea contractului, ofertantul declarat câștigător va pune la dispoziția Achizitorului o copie leglizată de pe contractul de închiriere a imobilului (în cazul în care ofertantul nu este proprietarul acestuia) din care sa reiasă expres deptul ofertantului de a subînchiria imobilul. Contractul va deveni anexă la contractul de  închiriere a sălii de curs.

 La locul de desfăşurare a sesiunilor de formare se va permite postarea de afişe şi bannere/roll-up care conţin date referitoare la proiect, pentru a asigura vizibilitatea proiectului finanţat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 Plata serviciilor

Achizitorul/Beneficiarul privat va transmite câte o comandă privind închirierea salonului  pentru fiecare grupă de cursanți (daca este cazul), în care va specifica cel puțin următoarele: denumirea cursului, numărul de cursanți, perioada (intervalul orar) pentru care se închiriază salonul. Prestația serviciilor de închiriere va începe în baza comenzii transmise de Achizitor pentru fiecare grupă de cursanți.

 

Chiria va include toate cheltuielile pentru asigurarea folosirii spatiului ca sală de curs formare profesională: Cod CPV 70310000-7, inclusiv cheltuielile de folosire a dotărilor şi cu utilitatile aferente.

 Valoarea totală ce va fi facturată de către Prestator va include toate costurile suportate de Prestator, inclusiv utilitățile pentru spațiul închiriat și spațiile comune, curățenia, reparațiile și întreținerea clădirii, inclusiv a echipamentelor și instalațiilor din dotare, salubritate, întreținerea căilor de acces etc.

Valoarea finală a contractului va fi determinată de  serviciile efectiv realizate de Prestator și a prețului unitar prezentat de Prestator în propunerea financiara declarată câștigătoare.

Factura emisă de Operatorul economic - Prestator trebuie să conţină următorul text în coloana “denumirea serviiciilor”: “Servicii de închiriere salon  pentru participanţii la cursuri de calificare, în baza contractului nr………./........, comanda nr. …../……….., în cadrul proiectului „CARIERE – forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al județului Olt” – ID 127025, proiect cofinanţat din Fondul Social European, din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU, precum şi din fonduri proprii, în cadrul contractului de finanţare nr. POSDRU/139/5.2/G/127025”.

Prestarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente, după caz:

 • factură fiscală;

 

 

Fisa de date laptop-uri

Data publicării

 

Nr. înreg. 1077  din 18,12,2014

         

     APROBAT,

                                                                                                               

  DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                               

ALINA ONCHIŞ                                         

 

 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DE LAPTOP-URI

 

Cod CPV 30213100-6   48620000-0   48310000-4   48761000-0   30200000-1

 

 

în cadrul proiectului POSDRU: CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt

Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025

                                                           Cod SMIS 49284                  

 

- ACHIZIŢIE DIRECTĂ -

 

 

 

 

MANAGER  DE PROIECT,

DANIELA TÜTÖS

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INSTRUCŢIUNI  PENTRU  OFERTANŢI

 

 

FUNDAŢIA RUHAMA este beneficiarul finantarii nerambursabile de catre AMPOSDRU pentru implemetarea Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”, Axa prioritară5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”,Domeniul major de intervenţie: 5.2. “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea fortei de muncă”, conform Contractului  POSDRU/139/5.2./G/127025.

 

Prezenta Documentaţie cuprinde inclusiv cerinţele din Specificaţiile Tehnice, Formularele - model şi clauzele minime obligatorii în vederea furnizării de laptop-uri.

Specificaţiile Tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei (Documentaţie) şi constituie ansamblul cerinţelor obligatorii pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.

Cerinţele impuse prin Specificaţiile Tehnice sunt minimale. Ofertele care nu respecta integral cerintele din Specificaţiile Tehnice sunt declarate neconforme si respinse. Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit.

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau prin e-mail.

Niciun cost suportat de către operatorul economic pentru pregătirea şi  depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricărei decizii, Achizitorul va avea în vedere respectarea următoarelor principii:

 • principiul transparenţei
 • principiul economicităţii
 • principiul eficienţei
 • principiul eficacităţii

 

Secţiunea 1 -  INFORMATII GENERALE

1.1. Denumirea Achizitorului: Fundaţia RUHAMA

1.2. Adresa Achizitorului: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057 Romania

1.3. Persoana de contact: Marian Daragiu, tel. 0722/673794

1.4. Adrese e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">cariere@ruhama.ro, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.,

1.5. Titlul proiectului POSDRU: CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural  al Județului Olt

1.6. Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025

1.7. Calitatea Achizitorului în cadrul Proiectului: Beneficiar

1.8. Denumirea achiziției:  Achiziţie laptop-uri

1.9. COD CPV:  30213100-6 – Computereportabile, 

48620000-0  - Sisteme de operare,  48310000-4  - Pachete software pentru creare documente,  48761000-0  - Pachete software antivirus,  30200000-1 – Echipament şi accesorii pentru computer

 

1.10. Calendarul procedurii de achiziție:

Publicarea invitaţiei de participare pe site-ul achizitorului

18.12.2014

 

Termenul limită de solicitare a clarificărilor de la Achizitor

19.12.2014, ora 14:00

 

Termenul limită de transmitere a clarificărilor de către Achizitor

19.12.2014, ora 10:00

 

Termen limită de depunere a ofertelor

19.12.2014, ora 14:00

Data finalizării evaluării (estimativ)

19.12.2014

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire (estimativ)

19.12.2014

Achiziția propriu-zisă

19.12.2014

 

Secţiunea 2 – Obiectul achiziției

FURNIZARE LAPTOP-URI în cadrul Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt” - ID 127025, conform Contractului de FinanțarePOSDRU/139/5.2./G/127025.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi din fondurile proprii ale Achizitorului.

 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

 

Vocabular principal

 

 

 

 

 

Obiect principal

 

CPV: 30213100-6 – Computere portabile 

48620000-0  - Sisteme de operare,  48310000-4  - Pachete software pentru creare documente,  48761000-0  - Pachete software antivirus,  30200000-1 – Echipament şi accesorii pentru computer

 

Achiziția intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice da □ nu

 

Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)

da □ nu

 

Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu

 

Secţiunea 3 - CANTITATEA SAU DOMENIUL ACHIZIȚIEI

 

Achiziţia a 4 (patru) laptop-uri  - Proiect “ CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al

Judeţului Olt,  POSDRU/139/5.2./G/127025

 

Secţiunea 4 - VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ

12 000  Lei CU TVA.

 

 

     

Secţiunea 5 – CRITERIUL DE ATRIBUIRE

 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                        DA  

 

 

Secţiunea  6:  INFORMATII  JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE  ŞI  TEHNICE

 

 

  1. Principalele modalităţi de finanţare şi de plată

    

Fonduri  structurale  -  POSDR/139/5.2./G/127025, titlu CARIERE –  Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt

  1. Legislaţia  aplicată

    

   Ordinul M.F.E. nr.1120/2013

   Ordinul M.M.F.P.S. nr.1117/2010

   H.G. nr.759/2007

   O.G. nr.51/1997

   Noul Cod Civil

    

    

  2. Condiţii  de  participare

    

   OFERTA TEHNICĂ  va  respecta  prevederile  din  Secţiunea  II (Specificaţiile  Tehnice).

    

   OFERTA FINANCIARĂ trebuie să fie exprimată în LEI cu prezentarea TVA separat.

    

Propunerea financiară (fără TVA) va fi evaluată luându-se în considerare preţul total care se calculează în funcţie de tariful unitar înmulţit cu numărul de bucăți (produse) aferente achiziției.

Prețurile menționate în ofertă includ contravaloarea transportului la locația indicată în Specificațiile tehnice, precum și cheltuielile de ambalare și orice alte cheltuieli aferente expedierii /testării/punerii în funcţiune a produselor.

 

6.4 Criterii de calificare şi de selecţie

Ofertantul  va prezenta  următoarele:

  1. Propunerea financiară (cu și fără TVA)
  2. Propunerea tehnică

 

Toate cerinţele minime de calificare şi/sau selecţie solicitate sunt obligatorii.

 

 

 

Secțiunea 7 - TERMENUL- LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR

19.12.2014, ORA 14.00

Adresa achizitorului la care se deruleaza procedura de atribuire a contractului de achizitie a 4 (patru) laptop-uri este: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea , Jud. Bihor, Cod poştal 410057, Romania (de luni până vineri, între orele 08.00 – 17.00), poşta electronică: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">cariere@ruhama.ro, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">fundatia@ruhama.ro.

 

 

Secțiunea  8 - CLARIFICĂRI PRIVIND DOCUMENTAŢIA / OFERTELE DEPUSE

 

În cazul în care se doreşte obţinerea de clarificări suplimentare referitoare la prezenta procedură, potenţialii ofertanţi vor adresa cereri scrise către achizitor, folosind datele de contact menţionate în prezenta documentaţie, până la data de 19.12.2014 ora 10:00. Achizitorul va răspunde acestor cereri prin afişare pe site-ul propriu a răspunsului/răspunsurilor, astfel încât să fie disponibil/e pentru toţi potenţialii ofertanţi, fără a indica sursa întrebării.

Se va răspunde solicitărilor de clarificări primite până la data de 19.12.2014 ora 10:00.

În cazul în care o oferta prezintă un preţ neobişnuit de scăzut sau alte neclarităţi, achizitorul poate solicita clarificări în acest sens.

Ofertantul va trebui să răspundă la orice solicitări de clarificări adresate de achizitor în termenul menţionat în solicitarea de clarificări. Omisiunea de a răspunde în intervalul solicitat unei cereri de clarificări sau

omisiunea de a răspunde complet vor duce la respingerea ofertei respective.

 

 

Secțiunea 9 - POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICĂRII OFERTEI

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţ sau după expirarea datei limită de primire este declarată întârziată şi se returnează nedeschisă.

Modificarea sau retragerea ofertei se realizează prin solicitare scrisă în acest sens, depusă până la data limită stabilită pentru depunere.

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior/sau pe mail-ul transmis se va specifica, în mod obligatoriu, şi inscripția "MODIFICĂRI”.

 

NOTĂ:

În cadrul prezentei proceduri de achiziţie, un ofertant poate depune o singură ofertă.

 

Secţiunea 10 – PREZENTAREA OFERTEI

 

10.1. Limba de redactare a ofertei: Limba română

Eventualele documente întocmite într-o altă limbă vor fi prezentate în original sau copie legalizată, împreună cu o traducere autorizată în limba română, traducere realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România.

10.2. Moneda în care este exprimat preţul achiziției: LEI.

10.3. Modul de prezentare a ofertei

Ofertele trebuie sa contina propunerile tehnica si financiara, precum și orice alte elemente pe care ofertantul le consideră necesare a le include în oferta financiară.

 

Adresa achizitorului la care se deruleaza procedura de atribuire a achizitiei a 4 (patru) laptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus este: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea , Jud. Bihor, Cod poştal 410057, Romania (de luni până vineri, între orele 08.00 – 17.00), poşta electronică: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">fundatia@ruhama.ro, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">cariere@ruhama.ro  .

Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită  identificarea  cu  uşurinţă  a corespondenţei cu cerinţele minime din Specificaţiile Tehnice. Oferta care nu va respecta în totalitate cerinţele tehnice din Specificaţiile Tehnice va fi considerată ofertă neconformă.

 

Secţiunea 11 - INFORMAŢII PRIVIND CLAUZELE PROCEDURII DE ACHIZIȚIE

11.1. Informaţii  referitoare  la termenele  pentru  furnizarea  bunurilor

Produsele achiziţionate vor fi furnizate într-o singură tranșă la sediul Beneficiarului în termen de maxim 7 (cinci) zile lucratoare de  la data transmiterii de către achizitor a comenzii, concomitent cu documentele/actele care însoţesc produsele (inclusiv certificatele de garanţie şi/sau conformitate). Echipamentele vor fi transportate, instalate și testate la sediul Beneficiarului. Recepția faptică se va face în momentul livrării, la sediul Beneficiarului, în prezenta unui delegat din partea Furnizorului.

Prelungirea  termenului  de livrare se  poate face  prin  act  adiţional la  contractul de  furnizare,  ca  urmare  a  solicitării  scrise şi  motivate  a  furnizorului. Achizitorul  nu  este  obligat    accepte solicitarea  furnizorului,  putând  decide  rezilierea  contractului  prin  constatarea  imposibilităţii furnizorului de a-şi respecta  obligaţiile  contractuale.

 

Preţul  nu  se  ajustează.

Secțiunea 12 - INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

 

ACHIZIȚIA ESTE PERIODICĂ: da □ nu

Achiziția se inscrie intr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare:  da ■ nu □

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):

Proiecte finantate din fonduri europene, prin POSDRU

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POSDRU: Egalitate de şanse, Dezvoltare durabilă, Inovaţie şi TIC

 

NU se solicita garanție de participare la procedura.

II.  SPECIFICAŢIILE  TEHNICE

 

Prezentele Specificaţii Tehnice fac  parte integrantă  din  documentaţia pentru atribuirea  contractului  şi  constituie ansamblul  cerinţelor pe  baza  cărora se elaborează de către fiecare ofertant  propunerea (oferta) tehnică.

Cerinţele  impuse  prin Specificaţiile Tehnice vor  fi  considerate ca  fiind  minimale.

În  acest sens,  orice ofertă  prezentată,  care  se abate  de  la prevederile Specificaţiilor Tehnice, va  fi  luată  în considerare,  dar numai în măsura în  care propunerea tehnică presupune asigurarea  unui  nivel  calitativ superior  cerinţelor minimale din  SpecificaţiileTehnice.

Ofertele  care  nu satisfac cerinţele  Specificaţiilor Tehnice vor  fi  declarate  neconforme  şi  vor  fi  respinse.

În vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect furnizarea a 4 (patru) laptop-uri cod CPV  30213100-6 – Computere portabile,  în cadrul Proiectului CARIERE –  Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Oltse vor respecta specificaţiile tehnice minime prevăzute mai jos.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerţ, un brevet de invenţie şi/sau o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca avînd menţiunea de sau echivalent”.

 

 1. Specificaţii tehnice pentru fiecare dintre produse

 

1. Caracteristici tehnice minime de achiziție pentru doua laptopuri:

Doua buc. laptopuri cu următoarele caracteristici identice, minime:

G510, minIM Intel Core i5-4210M pana la 3.2GHz, 15.6", MINM 4GB, 1TB, AMD Radeon R5 M230 2GB DDR3

2. Caracteristici tehnice achiziție doua Microsoft Office si doua Microsoft Windows

Doua licențe Microsoft Office 365 Personal, 32-bit/x64, English Subscriptie, 1 An

Doua licențe Microsoft 8.1 FPP, Engleza, 32/64BIT, DVD

3. Caracteristici tehnice achiziție un laptop:

Un laptop cu următoarele caracteristici, minime:

Intel I7-471 OHQ max 3.5 GHz, Display 15.6”, Memorie RAM minim 8 GB DDR3, HDD 1TB, NVIDIA Geforce GTX 850 – 4 GB

4. Caracteristici tehnice achiziție un laptop:

Un laptop -  greutate pana in 1,9 kg, Laptop, Intel Core minim i5-4210U pana la 2.7GHz, 13.3" Touch Screen, minim 4GB, 1TB, Intel HD Graphics 4400, Windows 8.1 inclus

Nu sunt acceptate caracteristici mai mici sau sub cele mentionate mai sus.

 

 

B. Garanţii

 

În vederea asigurarii garanţiei produselor, va fi prezentat Certificatul de distribuitor/partener/vanzător/ autorizat de producatorul de echipamente.

 

Perioada de garanție acordată de producătorul sau de distribuitorul autorizat produselor furnizate şi fiecărei componente în parte a acestora trebuie să fie de MINIMUM 12 LUNI(atât pentru piese, cât şi pentru manoperă). Ofertantul poate acorda o garantie mai mare faţă de minimul propus de Achizitor.

Perioada de garanţie începe din momentul recepţiei finale, respectiv de la data livrării produselor.

 

 

C. Menţiuni suplimentare

 

  Caracteristicile tehnice sunt minimale datorită condițiilor tehnice deja existente la nivelul Beneficiarului.

  Toate produsele achiziționate, inclusiv accesoriile, vor fi noi, nefolosite. Se va mentiona producatorul echipamentului/ tipul echipamentului/ modelul si anul fabricatie si codurile de identificare.

  Produsele trebuie să fie marcă înregistrată.

  Manualele de utilizare ale produselor vor fi în limba română.

  Echipamentele sa fie însoțite de certificate de calitate, conformitate și certificate de garanție.

 În funcție de gradul defecțiunii, de comun acord aceste termene pot fi modificate, dar numai în cazul importurilor de piese de schimb.

Produsele vor fi livrate  ambalate în cutii de carton sau, după caz, ambalate individual, în funcţie de tipul fiecărui produs.

Bunurile vor fi recepţionate cantitativ la sediul Achizitorului la primirea lor. În cazul în care unele produse nu corespund calitativ, se va intocmi un act de refuz ce va fi înmanat delegatului furnizorului. În acest caz, furnizorul se obligă să înlocuiască bunurile neconforme și să le livreze conforme în termen de maximum 24 ore de la constatarea deficiențelor.

.

Plata  bunurilor livrate se va face pe baza următoarelor documente:

 1. factură fiscală în original;

 2. certificate de garantie, declaratii de conformitate;

 3. nota de recepție cantitativă  întocmită de comisia unității achizitoare în prezența delegatului furnizorului.

   

  Plata se efectuează in 30 (treizeci) zile de la data primirii facturii.

   

   

   

   

   

   

Invitatie achizitie laptop-uri portabile

Data publicării

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 5 Promovarea măsurilor active de ocupare

Domeniul major de intervenție 5.2 ”Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce             

                                                           privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea fortei de muncă

 

 

 

NR. 1077 / 18 decembrie 2014

 

 

Denumirea Achizitorului: Fundaţia RUHAMA

Adresa Achizitorului: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal      

                                      410057 Romania

Persoana de contact: Daniela Tutos

Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">cariere@ruhama.ro

Titlul proiectului POSDRU: CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural    

                                            al Județului Olt

Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025 

Calitatea Achizitorului în cadrul Proiectului: Beneficiar

Denumirea  achiziţiei: Furnizarelaptop-uri

Cod CPV:  30213100-6  48620000-0  48310000-4  48761000-0  30200000-1

 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

 

FUNDAŢIA RUHAMA, cu sediul in Oradea, Str. Universităţii nr.4, website: www.ruhama.ro ,organizează procedura de achizitie directa în vederea furnizării  a 4 (patru) laptop-uri , Cod CPV 30213100-6  48620000-0  48310000-4  48761000-0  30200000-1, conform cerinţelor cuprinse în Specificaţiile Tehnice care fac parte integrantă din Documentaţia de atribuire.          

               

Nu sunt acceptate ofertele alternative. Nu sunt acceptate ofertele partiale.

 

Procedura de atribuire aplicată

Achiziţia directa, având în vedere Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120 din15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.650/22.10.2013.

 

Locul furnizăriia 4 (patru) laptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus

La sediul Fundaţiei Ruhama, Oradea, Str. Universităţii nr.4.

 

Categoria si descrierea produselor care urmeaza sa fie furnizate

Furnizare a 4 (patru) laptop-uri, Cod CPV  30213100-6  48620000-0  48310000-4  48761000-0  30200000-1.

 

 

 

 

 

Produsele constând în 4 (patru) laptop-uri care urmează a fi achiziţionate, sunt destinate implementării a  Proiectului “ CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt,  POSDRU/139/5.2./G/127025ID 127025, care se va derula până la data de 29 August 2015.

 

Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentaţia de atribuire şi alte informaţii referitoare la prezenta procedură pot fi obţinute de la sediul Achizitorului din Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane, Mun. Oradea, Jud. Bihor Cod, poştal 410057, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.sau de pe site-ulwww.ruhama.ro - site-ul Achizitorului, sectiunea – Achizitii.

 

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de furnizor.

Contractul POSDRU/139/5.2./G/127025 este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!’’.

 

Termenul limita de primire a ofertelor

19.12.2014, ora 14.00

 

Modul de prezentare a ofertelor si adresa la care se transmit ofertele

Ofertele se transmit la urmatoarea adresa: Oradea , Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane sau pe mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., pana la data de 19.12.2014, ora 14.00

 

 

 

Mai multe informatii despre Fondul Social European sunt disponibile la adresa de internet www.fseromania.ro .

 

 

 

MANAGER DE PROIECT,

DANIELA TÜTÖS

 

 

 

Invitatie participare

Data publicării

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.2 ”Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce             

                                                           privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea fortei de muncă”

 

 

 

NR. 1065 / 16 decembrie 2014

 

 

Denumirea Achizitorului: Fundaţia RUHAMA

Adresa Achizitorului: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal      

                                      410057 Romania

Persoana de contact: Daniela Tutos

Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Titlul proiectului POSDRU: “CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural    

                                            al Județului Olt

Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025 

Calitatea Achizitorului în cadrul Proiectului: Beneficiar

Denumirea  achiziţiei: Furnizarelaptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus

Cod CPV:  30213100-6  48620000-0  48310000-4  48761000-0  30200000-1

 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

 

FUNDAŢIA RUHAMA, cu sediul in Oradea, Str. Universităţii nr.4, website: www.ruhama.ro , organizează procedura de achizitie directa în vederea furnizării  a 4 (patru) laptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus fiecare, Cod CPV 30213100-6  48620000-0  48310000-4  48761000-0  30200000-1, conform cerinţelor cuprinse în Specificaţiile Tehnice care fac parte integrantă din Documentaţia de atribuire.   

               

Nu sunt acceptate ofertele alternative. Nu sunt acceptate ofertele partiale.

 

Procedura de atribuire aplicată

Achiziţia directa, având în vedere Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120 din15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.650/22.10.2013.

 

Locul furnizăriia 4 (patru) laptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus

La sediul Fundaţiei Ruhama, Oradea, Str. Universităţii nr.4.

 

Categoria si descrierea produselor care urmeaza sa fie furnizate

Furnizare a 4 (patru) laptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus fiecare, Cod CPV  30213100-6  48620000-0  48310000-4  48761000-0  30200000-1.

 

 

 

 

 

Produsele constând în 4 (patru) laptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus, care urmează a fi achiziţionate, sunt destinate implementării a  Proiectului “ CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt,  POSDRU/139/5.2./G/127025ID 127025, care se va derula până la data de 29 August 2015.

 

Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire

Documentaţia de atribuire şi alte informaţii referitoare la prezenta procedură pot fi obţinute de la sediul Achizitorului din Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane, Mun. Oradea, Jud. Bihor Cod, poştal 410057, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau de pe site-ul www.ruhama.ro  - site-ul Achizitorului, sectiunea – Achizitii.

 

Modalitatile de finantare si de plata

Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului in contul indicat de furnizor.

Contractul POSDRU/139/5.2./G/127025 este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investeste in oameni!’’.

 

Termenul limita de primire a ofertelor

19.12.2014, ora 10.00

 

Modul de prezentare a ofertelor si adresa la care se transmit ofertele

Ofertele se transmit la urmatoarea adresa: Oradea , Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane sau pe mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., pana la data de 19.12.2014, ora 10.00

 

 

 

Mai multe informatii despre Fondul Social European sunt disponibile la adresa de internet www.fseromania.ro .

 

 

 

MANAGER DE PROIECT,

DANIELA TÜTÖS

 

 

 

SOLICITARE OFERTĂ DE PREŢ

Data publicării

SOLICITARE OFERTĂ DE PREŢ

Oferta va fi transmisă până la 10 noiembrie 2014, ora 12.00


Beneficiar: Fundaţia Ruhama 

Titlul Proiectului POSDRU: „Calificarea angajaților - premisă pentru creșterea competitivității economice în regiunile Nord-Vest, Vest și Sud-Vest ale României”

ID Proiect: POSDRU 138335

Linia de finanţare: POSDRU
Denumirea contractului de achiziţie: Contract de Achiziții Materii Prime

Obiectul contractului de achiziţie: Achiziționare de materii prime pentru desfasurarea cursului de formare profesionala in ocupatia „Lucrator în comerț ” ce se desfășoară în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, localitate unde vor fi livrate materiile prime achiziționate.

Materialele solicitate spre a fi ofertate sunt:

 1. Pungi hârtie MGB 15 + 9x34 cm, 40x1 set (1.000 buc.);
 2. Pungi de hârtie MGB 23 + 7x42 cm, 20x1 set (1.000 buc.);
 3. Pungi de hârtie MGB 13 + 5.5x25 cm, 40x1 set (1.000 buc.);
 4. Pungi hârtie MGB 13 + 4x30 cm, 20x1 set (1.000 buc.);

Cod CPV Închirieri: 30197610-5
Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de achiziții materii prime”.

Obiectul achiziţiei directe: Achiziția de materii prime, consumabile – pungi de hârtie, pentru organizarea orelor de practică în procesul de formare profesională

Detalii tehnice:

           -       ofertantul deţine CAEN sau deţine dreptul de a atribui spre folosinţă;

           -       achizițiile vor fi livrate in localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, la adresa specifica comunicata ofertantului;

MODALITATI  PLATA

Plata se va realiza cu precădere utilizând implementarea mecanismului cererii de plată aprobat de Ministerul Fondurilor Europene. Executantul este de acord să accepte un termen de plată de 45 de zile de la data emiterii facturii, perioadă necesară pentru implementarea tuturor procedurilor standard aferente Mecanismului Cererii de Plată.


 

OFERTA VA CONȚINE obligatoriu următoarele informații:

Numele Companiei:

Adresa:

Cod fiscal:

Tel/fax:

E-mail:

Nr. Înregistrare _______/_____________

 

 

OFERTA DE PRET

 

Tip servicii /lucrări/produse

 

Unitate de măsura

Cantitate

Cost unitar  lei, FĂRĂ TVA

 

Total valoare contract FĂRĂ TVA  lei

Pungi hârtie MGB 15 + 9x34 cm

 

 

 

 

Pungi de hârtie MGB 23 + 7x42 cm

 

 

 

 

Pungi de hârtie MGB 13 + 5.5x25 cm

 

 

 

 

Pungi hârtie MGB 13 + 4x30 cm

 

 

 

 

 

 

Pentru comunicarea cu organizația, vă rugăm să utilizați:

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. și Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

sau

adresa: str. Universității nr. 4, Oradea

 

 

Director Executiv,

Alina ONCHIŞ

SOLICITARE OFERTĂ DE PREŢ

Data publicării

SOLICITARE OFERTĂ DE PREŢ

Oferta va fi transmisă până la 10 noiembrie 2014, ora 12.00


Beneficiar: Fundaţia Ruhama 

Titlul Proiectului POSDRU: „Calificarea angajaților - premisă pentru creșterea competitivității economice în regiunile Nord-Vest, Vest și Sud-Vest ale României”

ID Proiect: POSDRU 138335

Linia de finanţare: POSDRU
Denumirea contractului de achiziţie: Contract de Achiziții Materii Prime

Obiectul contractului de achiziţie: Achiziționare de materii prime pentru desfasurarea cursului de formare profesionala in ocupatia „Lucrator în comerț ” ce se desfășoară în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, localitate unde vor fi livrate materiile prime achiziționate.

Materialele solicitate spre a fi ofertate sunt:

 1. Hârtie copiator A4 80g 500/top, 20xtop;

Cod CPV Închirieri: 30197630-1
Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de achiziții materii prime”.

Obiectul achiziţiei directe: Achiziția de materii prime, consumabile – hârtie copiator, pentru organizarea orelor de practică în procesul de formare profesională

Detalii tehnice:

           -       ofertantul deţine CAEN sau deţine dreptul de a atribui spre folosinţă;

           -       achizițiile vor fi livrate in localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, la adresa specifica comunicata ofertantului;

MODALITATI  PLATA

Plata se va realiza cu precădere utilizând implementarea mecanismului cererii de plată aprobat de Ministerul Fondurilor Europene. Executantul este de acord să accepte un termen de plată de 45 de zile de la data emiterii facturii, perioadă necesară pentru implementarea tuturor procedurilor standard aferente Mecanismului Cererii de Plată.


 

OFERTA VA CONȚINE obligatoriu următoarele informații:

Numele Companiei:

Adresa:

Cod fiscal:

Tel/fax:

E-mail:

Nr. Înregistrare _______/_____________

 

 

OFERTA DE PRET

 

Tip servicii /lucrări/produse

 

Unitate de măsura

Cantitate

Cost unitar  lei, FĂRĂ TVA

 

Total valoare contract FĂRĂ TVA  lei

Hârtie copiator A4 80g 500/top

 

 

 

 

 

 

Pentru comunicarea cu organizația, vă rugăm să utilizați:

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. și Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

sau

adresa: str. Universității nr. 4, Oradea

 

 

Director Executiv,

Alina ONCHIŞ

solicitare oferta de pret

Data publicării

SOLICITARE OFERTĂ DE PREŢ

Oferta va fi transmisă până la 10 noiembrie 2014, ora 12.00


Beneficiar: Fundaţia Ruhama 

Titlul Proiectului POSDRU: „Calificarea angajaților - premisă pentru creșterea competitivității economice în regiunile Nord-Vest, Vest și Sud-Vest ale României”

ID Proiect: POSDRU 138335

Linia de finanţare: POSDRU
Denumirea contractului de achiziţie: Contract de Achiziții Materii Prime

Obiectul contractului de achiziţie: Achiziționare de materii prime pentru desfasurarea cursului de formare profesionala in ocupatia „Lucrator în comerț ” ce se desfășoară în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, localitate unde vor fi livrate materiile prime achiziționate.

Materialele solicitate spre a fi ofertate sunt:

 1. Detergent dezinfectant pt. Vesela manual, 5x5l;

Cod CPV Închirieri: 39831210-1
Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de achiziții materii prime”.

Obiectul achiziţiei directe: Achiziția de materii prime, consumabile, pentru organizarea orelor de practică în procesul de formare profesională

Detalii tehnice:

           -       ofertantul deţine CAEN sau deţine dreptul de a atribui spre folosinţă;

           -       achizițiile vor fi livrate in localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, la adresa specifica comunicata ofertantului;

MODALITATI  PLATA

Plata se va realiza cu precădere utilizând implementarea mecanismului cererii de plată aprobat de Ministerul Fondurilor Europene. Executantul este de acord să accepte un termen de plată de 45 de zile de la data emiterii facturii, perioadă necesară pentru implementarea tuturor procedurilor standard aferente Mecanismului Cererii de Plată.


 

OFERTA VA CONȚINE obligatoriu următoarele informații:

Numele Companiei:

Adresa:

Cod fiscal:

Tel/fax:

E-mail:

Nr. Înregistrare _______/_____________

 

 

OFERTA DE PRET

 

Tip servicii /lucrări/produse

 

Unitate de măsura

Cantitate

Cost unitar  lei, FĂRĂ TVA

 

Total valoare contract FĂRĂ TVA  lei

Detergent dezinfectant pt. Vesela manual

 

 

 

 

 

 

Pentru comunicarea cu organizația, vă rugăm să utilizați:

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. și Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

sau

adresa: str. Universității nr. 4, Oradea

 

 

Director Executiv,

Alina ONCHIŞ

SOLICITARE OFERTĂ DE PREŢ

Data publicării

SOLICITARE OFERTĂ DE PREŢ

Oferta va fi transmisă până la 6 noiembrie 2014


Beneficiar: Fundaţia Ruhama 

Titlul Proiectului POSDRU: „Calificarea angajaților - premisă pentru creșterea competitivității economice în regiunile Nord-Vest, Vest și Sud-Vest ale României”

ID Proiect: POSDRU 138335; Linia de finanţare: POSDRU
Denumirea contractului de achiziţie: Contract de Servicii de închiriere

Obiectul contractului de achiziţie: Servicii de închiriere săli pentru cursuri, cu o capacitate de 28 locuri, în localitatea Cluj Napoca, județul Cluj, zonă ușor accesibilă în proximitatea stațiilor de transport în comun. Zona Centrală constituie avantaj.

Cod CPV Închirieri: 70310000-7 
Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de servicii de închiriere”. 

Obiectul achiziţiei directe: Închiriere de săli pentru organizarea orelor de teorie în procesul de formare profesională

Detalii tehnice:

 • ofertantul deţine CAEN sau deţine dreptul de a atribui spre folosinţă;
 • spaţiile deţin autorizaţiile necesare pentru funcţionare (SANEPID, MEDIU, PSI, etc)
 • capacitatea sălilor de minim 28 de persoane per sală;
 • dotări recomandate în săli: videoproiector, tablă de scris ( whiteboard sau flipchart etc), ecran;
 • acces liber la grupul sanitar
 • utilităţile sunt  cuprinse în costul de închiriere

 

OFERTA VA CONȚINE obligatoriu următoarele informații:

Numele Companiei:

Adresa:

Cod fiscal:

Tel/fax:

E-mail:

Nr. Înregistrare _______/_____________

 

Costul pe oră pentru închirierea a unei săli este: _______________________ lei/oră/sală, fără TVA;

Costul pe oră pentru închirierea a unei săli este: _______________________ lei/oră/sală, cu TVA;

 

Costul pe mp, pe oră pentru închirierea a unei săli pe este: _______________________ lei, fără TVA;

Costul pe mp, pe oră pentru închirierea a unei săli pe este: _______________________ lei, fără TVA;

 

 

Sala are o capacitate de minim ________ locuri/sală;

 

 

Costul include încălzirea,  curentul si alte cheltuieli administrative __________ (da/nu)

 

Sălile dețin videoproiector__________ (da/nu)

Sălile dețin ecran __________ (da/nu)

 

 

Sălile pot fi folosite zilnic între orele _______________________;

 

Sălile sunt situate la locația: localitatea _____________________, str. __________________, nr. _____, etaj _____, apartament _______, cartier __________________, județul ______________.

 

 

Sălile dețin autorizațiile obligatorii necesare activității de închiriere pentru activități de training/formare;

 

Pentru comunicarea cu organizația, vă rugăm să utilizați:

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. și Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

sau

adresa: str. Universității nr. 4, Oradea

 

 

Director Executiv,

Alina ONCHIŞ

solicitare oferta de pret

Data publicării

SOLICITARE OFERTĂ DE PREŢ

Ofera va fi trasnsmisă până la 4 noiembrie 2014, ora 12.00


Beneficiar: Fundaţia Ruhama 

Titlul Proiectului POSDRU: „Calificarea angajaților - premisă pentru creșterea competitivității economice în regiunile Nord-Vest, Vest și Sud-Vest ale României”

ID Proiect: POSDRU 138335

Linia de finanţare: POSDRU
Denumirea contractului de achiziţie: Contract de Servicii de închiriere

Obiectul contractului de achiziţie: Servicii de închiriere săli pentru cursuri, cu o capacitate de 28 locuri, în localitatea Oradea, județul Bihor, zonă centrală, ușor accesibilă, în proximitatea stațiilor de transport în comun.

Cod CPV Închirieri: 70310000-7 
Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de servicii de închiriere”. 

Obiectul achiziţiei directe: Închiriere de săli pentru organizarea orelor de teorie în procesul de formare profesională

Cost pe sală cu o capacitate de minim 28 locuri/ lună, fără TVA

Detalii tehnice:

           -       ofertantul deţine CAEN sau deţine dreptul de a atribui spre folosinţă;

           -       spaţiile deţin autorizaţiile necesare pentru funcţionare (SANEPID, MEDIU, PSI, etc)

-       capacitatea sălilor de minim 28 de persoane per sală;

-       dotări minime ale sălilor: videoproiector, tablă de scris ( whiteboard sau flipchart etc), ecran;

-       acces liber la grupul sanitar

-       utilităţile cuprinse în costul de închiriere

OFERTA VA CONȚINE obligatoriu următoarele informații:

Numele Companiei:

Adresa:

Cod fiscal:

Tel/fax:

E-mail:

Nr. Înregistrare _______/_____________

 

Cost pe sală cu o capacitate de minim 28 locuri/ lună, fără TVA este de_________ lei

 

Costul include încălzirea,  curentul si alte cheltuieli administrative __________ (da/nu)

 

Sălile dețin videoproiector__________ (da/nu)

Sălile dețin ecran __________ (da/nu)

 

 

Sălile pot fi folosite zilnic între orele _______________________;

 

Sălile sunt situate la locația: localitatea _____________________, str. __________________, nr. _____, etaj _____, apartament _______, cartier __________________, județul ______________.

 

 

Sălile dețin autorizațiile obligatorii necesare activității de închiriere pentru activități de training/formare;

 

Pentru comunicarea cu organizația, vă rugăm să utilizați:

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. și Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

sau

adresa: str. Universității nr. 4, Oradea

 

 

Director Executiv,

Alina ONCHIŞ

 

SOLICITARE OFERTĂ DE PREŢ

Data publicării

SOLICITARE OFERTĂ DE PREŢ

Oferta va fi transmisă până la 05.11.2014, ora 10:00


Beneficiar: Fundaţia Ruhama 

Titlul Proiectului POSDRU: „Calificarea angajaților - premisă pentru creșterea competitivității economice în regiunile Nord-Vest, Vest și Sud-Vest ale României”

ID Proiect: POSDRU 138335; Linia de finanţare: POSDRU
Denumirea contractului de achiziţie: Contract de Servicii de închiriere

Obiectul contractului de achiziţie: Servicii de publicare ofertă pentru cursuri, în ziar cu distribuție urbană și rurală, în localitatea Oradea, județul Bihor.

Cod CPV Servicii de Publicitate: 79341000-6
Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a „contractului de servicii de publicitate/media”. 

Obiectul achiziţiei directe: Publicitate/media pentru cursurile organizate în procesul de formare profesională în cadrul Fundației Ruhama

Detalii tehnice:

 • ofertantul deţine CAEN sau deţine dreptul de publicare în mass-media;
 • ofertantul deține posibilitatea de publicare anunț scris monocolor, bicolor sau multicolor;
 • ofertantul deține posibilitatea de publicare scrisă în chenar;

OFERTA VA CONȚINE obligatoriu următoarele informații:

Publicare anunt scris, monoclor - costul pe cm2, pe aparitie, postat pe  pagina ________ este de  ___________ lei/cm2, fără TVA, IN CHENAR, în zilele obișnuite, tiraj de _________

 

Publicare anunt scris monoclor - costul pe cm2, pe aparitie, postat pe  pagina ________ este de  ___________ lei/cm2, fără TVA, IN CHENAR, în zilele obișnuite tiraj de _________

 

Publicare anunt scris monoclor - costul pe cm2, pe aparitie, postat pe  pagina ________ este de  ___________ lei/cm2, fără TVA, IN CHENAR, în zilele obișnuite tiraj de _________

 

 

 

Publicare anunt scris, bicolor - costul pe cm2, pe aparitie, postat pe  pagina ________ este de  ___________ lei/cm2, fără TVA, IN CHENAR, în zilele obișnuite tiraj de _________

 

Publicare anunt scris bicolor - costul pe cm2, pe aparitie, postat pe  pagina ________ este de  ___________ lei/cm2, fără TVA, IN CHENAR, în zilele obișnuite tiraj de _________

 

Publicare anunt scris bicolor - costul pe cm2, pe aparitie, postat pe  pagina ________ este de  ___________ lei/cm2, fără TVA, IN CHENAR, în zilele obișnuite tiraj de _________

 

 

Publicare anunt scris, multicolor - costul pe cm2, pe aparitie, postat pe  pagina ________ este de  ___________ lei/cm2, fără TVA, IN CHENAR, , în zilele obișnuite tiraj de _________

 

Publicare anunt scris multicolor - costul pe cm2, pe aparitie, postat pe  pagina ________ este de  ___________ lei/cm2, fără TVA, IN CHENAR, , în zilele obișnuite tiraj de _________

 

Publicare anunt scris multicolor - costul pe cm2, pe aparitie, postat pe  pagina ________ este de  ___________ lei/cm2, fără TVA, IN CHENAR, în zilele obișnuite tiraj de _________

 

Presa deține autorizațiile obligatorii necesare activității de publicitate.

                                                                                                                                           

Pentru comunicarea cu organizația, vă rugăm să utilizați:

Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. și Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

sau

adresa: str. Universității nr. 4, Oradea

 

 

Director Executiv,

Alina ONCHIŞ