invitatie participare

Data publicării

Nr. înreg. 1117  din 07.01.2014

         

   APROBAT,

Director Executiv,

Alina Onchiș

                                              

 

 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE

SERVICII DE ÎNCHIRIERE SALON PENTRU DESFĂŞURAREA CURSULUI DE CALIFICARE FRIZER – COAFOR – MANICHIURIST - PEDICHIURIST

 

 

Cod CPV 70310000-7

 

în cadrul Proiectului POSDRU „CARIERE – forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al județului Olt”

Numărul Contractului de finanţare: POSDRU/139/5.2/G/127025

Cod SMIS 49284

 

- ACHIZIŢIE DIRECTĂ -

 

MANAGER  DE PROIECT,                                                                                              

Daniela Tutos                                                                                                                    

 

 

I. INSTRUCŢIUNI  PENTRU  OFERTANŢI

 

 

FUNDAŢIA RUHAMA este beneficiarul finantarii nerambursabile de catre AMPOSDRU pentru implemetarea Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”, Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”,Domeniul major de intervenţie: 5.2. “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea fortei de muncă”, conform Contractului  POSDRU/139/5.2./G/127025.

 

Prezenta Documentaţie cuprinde inclusiv cerinţele din Specificaţiile Tehnice, Formularele - model şi clauzele minime obligatorii ale contractului de achiziţie a serviciilor de închiriere a unui salon  în vederea desfăşurării cursurilor de calificare Frizer – Coafor- Manichiurist – Pedichiurist în cadrul Proiectului CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”.

Specificaţiile Tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei (Documentaţie) şi constituie ansamblul cerinţelor obligatorii pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.

Cerinţele impuse prin Specificaţiile Tehnice sunt minimale. Ofertele care nu respecta integral cerintele din Specificaţiile Tehnice sunt declarate neconforme si respinse. Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit.

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau prin e-mail.

Niciun cost suportat de către operatorul economic pentru pregătirea şi  depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricărei decizii, Achizitorul va avea în vedere respectarea următoarelor principii:

 • principiul transparenţei
 • principiul economicităţii
 • principiul eficienţei
 • principiul eficacităţii

 

 

 

Secţiunea 1 -  INFORMATII GENERALE

1.1. Denumirea AchizitoruluiFundaţia RUHAMA

1.2. Adresa Achizitorului: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057 Romania

1.3. Persoana de contact: Daniela Tutos – Manager de Proiect

1.4. Adrese e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

1.5. Titlul proiectului POSDRU: CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt

1.6. Numărul Contractului de finantarePOSDRU/139/5.2/G/127025

1.7. Calitatea Achizitorului în cadrul ProiectuluiBeneficiar

1.8. Denumirea Contractului de achiziţie: Servicii de închiriere a unui salon  în vederea desfăşurării cursurilor de calificare în specialitatea Frizerie – Coafor – Manichiurist – Pedichiurist, în raza localității Grădinari, Judeţul Olt

1.9. Cod CPV:  70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

 Secţiunea 2 -  OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

Servicii de închiriere a unei săli în vederea desfăşurării cursurilor de calificare în localitatea Cluj-Napoca, Judeţul Cluj în cadrul Proiectului „ CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt” - ID 127025, conform Caietului de Sarcini şi Contractului de Finanțare POSDRU/139/5.2./G/127025.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi din fondurile proprii ale Achizitorului.

 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

 

Vocabular principal

 

 

Obiect principal

 

CPV: 70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

 

Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu 

     

 

Secţiunea 3 - CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

Servicii de închiriere a unei salon pentru cursul de Frizer – Coafor – Manichiurist – Pedichiurist  în vederea desfăşurării cursurilor de calificare în localitatea Grădinari, Județul Olt în cadrul Proiectului  „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt- ID 127025

Durata cursurilor: 6 luni

Număr estimat de cursanţi:

La o grupă de curs vor participa un număr maxim de  28 (douăzecişiopt) de persoane;

 Secţiunea 4 - VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ

 Preţ estimat chirie pe ora este de 3000 Lei cu TVA, 

Chiria lunară va include toate cheltuielile pentru asigurarea folosinţei spaţiului cu destinaţia de salon pentru cursul de Frizer – Coafor – Manichiurist – Pedichiurist.

 Secţiunea 5 – DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de 6 luni de la data semnării Contractului de către ambele părți și până la data finalizării prestării serviciilor achiziționate, conform prevederilor contractuale.

 

Secţiunea 6 – CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Prețul cel mai scăzut                                                                                                 þ 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                        □  

 

Preţul cel mai scăzut este valoarea chiriei lunare ofertate pentru sala de curs.

Valoarea ofertei nu trebuie să depăşească 3000 Lei/lună/salon, cu TVA inclus.

 Secţiunea  7:  INFORMATII  JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE  ŞI  TEHNICE

 7.1. Condiţii  referitoare  la  contract

 7.1.1.        Principalele modalităţi de finanţare şi de plată

 Fonduri  structurale  -  POSDRU/139/5.2/G/127025, , titlu CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt- - ID 127025

 

7.1.2.        Legislaţia  aplicată

 Ordinul M.F.E. nr.1120/2013

Ordinul M.M.F.P.S. nr.1117/2010

OUG 66/2011

Noul Cod Civil

  7.2.    Condiţii  de  participare

 

OFERTA TEHNICĂ  va  respecta  prevederile  din  Secţiunea  II (Specificaţiile  Tehnice).

 Ofertanții care participă la procedura de atribuire trebuie să ofere servicii care să îndeplinească condițiile menționate în  Specificațiile Tehnice.

Oferta tehnică va  conține:

 1. Propunerea tehnică – o descriere a imobilului și a poziționării lui, a spațiului de închiriat;
 2. Declarația de disponibilitate  pentru sala de curs. Din declarația  de disponibilitate trebuie să reiasă faptul că deținătorii de salon pentru cursul de Frizerie – Coafor – Manichiurist - Pedichiurist sunt de acord să pună la dispoziție respectivele spații  pentru  toată durata  solicitată.
 1. Copii legalizate sau certificate sau declaraţie pe proprie răspundere privind deţinerea/respectarea următoarelor autorizații de  funcționare pentru sala de  curs:
  1. Autorizația de prevenire și stingere a incendiilor (PSI), eliberată în conformitate cu prevederile  HGR nr.1739/13.02.2006  și  în  condițiile art.30 din legea  307/2006
  2. Autorizația sanitară de funcționare sau certificat constatator conform art.13, lit.c din Legea Sănătății și Securității în  Muncă  nr.319/2006 si art.6, alin 1, lit.b din Legea pentru organizarea și funcționarea Inspecției Muncii  nr.108/1999.
  3. Autorizația de funcționare din punctul de vedere al protecției  muncii.

 Neprezentarea propunerii tehnice completată conform celor de mai sus duce la respingerea acesteia din cadrul  procedurii  de  selecție.

 OFERTA FINANCIARĂ

 Ofertanții au obligația de a prezenta oferta financiară care să conțină prețuirle cu și fara TVA. Oferta reprezintă actul prin care ofertantul își manifesta voința de a se angaja din  punct  de vedere juridic în relația contractuală cu Achizitorul/Beneficiarul privat. Oferta va include și  costurile  legate de utilitățile sălii de curs și igienizarea zilnică a  sălii.

 

Valoarea  ofertei se  va  încadra  în  limitele  prevăzute  în  prezenta  Documentaţie.

 

Achizitorul  poate  să  respingă ofertele  depuse având  valori  mai mari  decât  valoarea estimată  a  achiziţiei, doar  pentru  acest  motiv. Achizitorul  poate  să  respingă ofertele depuse având  valori  nejustificat  de  mici  faţă de valoarea estimată  a  achiziţiei,  doar  pentru  acest  motiv,  dacă,  în  urma  clarificăilor nu  se  dovedesc  cu exactitate, în  raport cu  specificaţiile contractului,  avantajele tehnice  şi  financiare  ale  ofertei.

 

7.3. Criterii de calificare şi de selecţie

Ofertantul  va prezenta  următoarele:

 1. Documentele solicitate aferente fișei tehnice.
 2. Oferta financiară

 

Toate cerinţele minime de calificare şi/sau selecţie solicitate sunt obligatorii.

 Secțiunea 8- TERMENUL- LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR

12.01.2014, ORA 10.00

Ofertele trebuie sa contina propunerea tehnica si financiara.

Adresa achizitorului la care se deruleaza procedura de atribuire a contractului de achizitie a serviciilor de închiriere a unei săli în vederea desfăşurării cursurilor de calificare în localitatea Grădinari, județul Olt este: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea , Jud. Bihor, Cod poştal 410057, Romania (de luni până vineri, între orele 08.00 – 17.00), poşta electronică:Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

 Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul Achizitorului din Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057, e-mailAceastă adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau de pe site-ul http://www.ruhama.ro/ro/  - Site-ul Achizitorului, sectiunea– Achizitii.

Secțiunea 9 - CLARIFICĂRI PRIVIND DOCUMENTAŢIA / OFERTELE DEPUSE

 În cazul în care se doreşte obţinerea de clarificări suplimentare referitoare la prezenta procedură, potenţialii ofertanţi vor adresa cereri scrise către achizitor, folosind datele de contact menţionate în prezenta documentaţie. Achizitorul va răspunde în cel mai scurt timp acestor cereri prin afişare pe site-ul propriu a răspunsului/răspunsurilor, astfel încât să fie disponibil/e pentru toţi potenţialii ofertanţi, fără a indica sursa întrebării.

Răspunsul la solicitările de clarificări se va afişa în maximum 1 zi de la data primirii solicitării de clarificări.

În cazul în care o oferta prezintă un preţ neobişnuit de scăzut sau alte neclarităţi, achizitorul poate solicita clarificări în acest sens.

Ofertantul va trebui să răspundă la orice solicitări de clarificări adresate de achizitor în termenul menţionat în solicitarea de clarificări. Omisiunea de a răspunde în intervalul solicitat unei cereri de clarificări sau omisiunea de a răspunde complet vor duce la respingerea ofertei respective.

 

Secțiunea 10 - POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICĂRII OFERTEI

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţ sau după expirarea datei limită de primire este declarată întârziată şi se returnează nedeschisă.

Modificarea sau retragerea ofertei se realizează prin solicitare scrisă în acest sens, depusă până la data limită stabilită pentru depunere.

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior/sau pe mail-ul transmis se va specifica, în mod obligatoriu, şi inscripția "MODIFICĂRI”.

 

NOTĂ:

În cadrul prezentei proceduri de achiziţie, un ofertant poate depune o singură ofertă.

Secțiunra 13.5. Atribuirea contractului

 Achizitorul își rezervă dreptul de a anula întreaga procedură. În acest caz, ofertanții vor fi  înștiințați.

Anularea procedurii poate fi decisă  când:

a) dacă au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau  neconforme;

b) niciunul dintre ofertanți nu a îndeplinit criteriile de  calificare;

c) dacă abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea  contractului.

Secţiunea 16 - INFORMAŢII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE

16.1. Operatorul economic câştigător va semna un contract de achiziţie cu Achizitorul. Contractul va cuprinde obligatoriu următoarele clauze: datele de identificare ale părţilor semnatare, obiectul, valoarea şi durata contractului, condiţiile de modificare/actualizare a preţului contractului şi condiţiile de prestare a serviciilor. Achizitorul va transmite câte o comandă privind închirierea sălii pentru fiecare grupă de cursanți. Astfel, prestația serviciilor de închiriere pentru fiecare grupă de cursanți va începe în baza comenzii transmise de Achizitor.

 Plata preţului se  va  efectua  LUNAR, în  termen  de  maximum 30  zile  de  la  data  primirii facturilor  şi  a prestării serviciilor în funcție de numărul de ore  de teorie  furnizat cursanților.

 

Preţul  contractului  nu  se  ajustează.

Contractul  va putea  fi  modificat in  următoarele  condiţii:

-          modificările  contractului  pot  fi  făcute doar  în  perioada de execuţie a  contractului şi trebuie să fie acceptate  de către ambele  părţi prin  încheierea  unui  act  adiţional;

-          modificările  legate  de  termenele  de livrare  pot  fi  iniţiate şi  acceptate  de  achizitor doar  în interiorul  termenelor  de livrare deja  convenite  şi  acceptate,  la  semnarea  contractului  sau  a unui  act adiţional,  după caz.  Scopul  încheierii actului adiţional  trebuie  să fie  strâns legat de  obiectul contractului  iniţial.

 

Contractul de achiziţie se va rezilia de plin drept, fără formalităţi prealabile şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată şi/sau organ cu atribuţii jurisdicţionale, la data admiterii de către comisia desemnată de către achizitor a contestaţiei depuse împotriva deciziei de atribuire a  contractului de achiziţie.

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa oricând contractul de achiziţie, în cazul încălcării grave a contractului, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului/prestatorului, fără nici o compensaţie şi punere în întârziere prealabilă şi fără intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti ori vreunui organ cu atribuţii jurisdicţionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  SPECIFICAŢIILE  TEHNICE

 

 2.1. Condiţii generale

 

Prezentele Specificaţii Tehnice fac  parte integrantă  din  documentaţia pentru atribuirea  contractului  şi  constituie ansamblul  cerinţelor pe  baza  cărora se elaborează de către fiecare ofertant  propunerea (oferta) tehnică.

Cerinţele  impuse  prin Specificaţiile Tehnice vor  fi  considerate ca  fiind  minimale.

În  acest sens,  orice ofertă  prezentată,  care  se abate  de  la prevederile Specificaţiilor Tehnice, va  fi  luată  în considerare,  dar numai în măsura în  care propunerea tehnică presupune asigurarea  unui  nivel  calitativ superior  cerinţelor minimale din  SpecificaţiileTehnice.

Ofertele  care  nu satisfac cerinţele  Specificaţiilor Tehnice  vor fi declarate neconforme și respinse.

În vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca  obiect prestarea serviciilor de închiriere a salon în vederea desfăşurării cursurilor de calificare în domeniul Frizer – Coafor – Manichiurist – Pedichiurist  în localitatea Grădinari, județul Olt - cod CPV 70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile în cadrul Proiectului CARIERE – forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al județului Olt” – ID 127025 se vor respecta specificaţiile tehnice minime prevăzute mai jos.

Durata contractului de închiriere este pe o perioada de 6 luni de la data semnării Contractului de achiziţie şi până la data finalizării serviciilor.

 2.2. Condiţii specifice

 

Pentru desfășurarea în cadrul CARIERE – forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al județului Olt” a cursului de calificare în localitatea Grădinari,  din județul Olt la care vor participa cel puțin o grupă de cursanți, este nevoie de închirierea salon de practică care să găzduiască pregătirea parctică pentru maximum 28 cursanți, pe durata a aproximativ 6 luni/ grupa de curs.

Achizitorul va comunica prestatorului cu minim 7 zile inainte de data de incepere a cursului perioada desfasurarii cursului.

 Salonul trebuie să respecte următoarele  cerințe :

 • Imobilul în care se află sala trebuie să fie amplasat în raza localității Grădinari, județul Olt; .
 • Amplasarea imobilului în care se află sala trebuie să fie ușor accesibilă cu mijloacele de transport în  comun;
 • Salonul trebuie să fie disponibil începând cu data semnării contractului de închiriere, de luni până sămbătă, maxim 8 ore/zi în intervalul orar 10.00 – 18.00. Programul exact de desfășurare a cursurilor va fi pus la dispoziție de Achizitor/Beneficiarul privat după semnarea contractului.
 • Salonul să nu fie perturbată fonic de alte activități desfășurate în incinta clădirii.
 • Salonul trebuie să dispună de spatiu deschis, aerisit, astfel încât să facă facil accesul  participanților.
 • Salonul trebuie să fie suficient de spațios pentru a găzdui maximum 28 de persoane, în condiții bune, fără aglomerație, să fie dotată corespunzător.
 • Salonul trebuie să ofere posibilitatea aerisirii  spațiului.
 • Salonul trebuie sa fie racordată la utilitati şi să aibă acces facil la grup sanitar;
 • Salonul trebuie să fie dotată cu instalație de încălzire, ținând cont de faptul că proiectul (cursurile) se vor desfășura și pe perioada sezonului rece.
 • Ofertantul trebuie să pună la dispoziție o persoană de contact responsabilă cu coordonarea acțiunilor ce se vor desfășura pe perioada  în care se desfășoară cursurile.
 • Ofertantul este responsabil de igienizarea zilnică a  sălii.
 • Propunerea tehnică se va elabora astfel încât să se ofere posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu cerințele prevăzute în documentația de atribuire și cu specificațiile tehnice.

Ofertantul trebuie să dețină următoarele autorizații pentru sala unde se vor defășura cursurile:

 • autorizaţia pentru prevenirea și stingerea incendiilor (PSI);
 • autorizaţia sanitară;
 •  autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii.

Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de cheltuieli suplimentare față de pachetul  ofertat.

Achizitorul își rezerva dreptul, până la semnarea contractului, de a inspecta locația pentru care s-a depus oferta, în vederea  verificării  îndeplinirii condițiilor menționate în Specificaţiilor Tehnice.

 La semnarea contractului, ofertantul declarat câștigător va pune la dispoziția Achizitorului o copie leglizată de pe contractul de închiriere a imobilului (în cazul în care ofertantul nu este proprietarul acestuia) din care sa reiasă expres deptul ofertantului de a subînchiria imobilul. Contractul va deveni anexă la contractul de  închiriere a sălii de curs.

 La locul de desfăşurare a sesiunilor de formare se va permite postarea de afişe şi bannere/roll-up care conţin date referitoare la proiect, pentru a asigura vizibilitatea proiectului finanţat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 Plata serviciilor

Achizitorul/Beneficiarul privat va transmite câte o comandă privind închirierea salonului  pentru fiecare grupă de cursanți (daca este cazul), în care va specifica cel puțin următoarele: denumirea cursului, numărul de cursanți, perioada (intervalul orar) pentru care se închiriază salonul. Prestația serviciilor de închiriere va începe în baza comenzii transmise de Achizitor pentru fiecare grupă de cursanți.

 

Chiria va include toate cheltuielile pentru asigurarea folosirii spatiului ca sală de curs formare profesională: Cod CPV 70310000-7, inclusiv cheltuielile de folosire a dotărilor şi cu utilitatile aferente.

 Valoarea totală ce va fi facturată de către Prestator va include toate costurile suportate de Prestator, inclusiv utilitățile pentru spațiul închiriat și spațiile comune, curățenia, reparațiile și întreținerea clădirii, inclusiv a echipamentelor și instalațiilor din dotare, salubritate, întreținerea căilor de acces etc.

Valoarea finală a contractului va fi determinată de  serviciile efectiv realizate de Prestator și a prețului unitar prezentat de Prestator în propunerea financiara declarată câștigătoare.

Factura emisă de Operatorul economic - Prestator trebuie să conţină următorul text în coloana “denumirea serviiciilor”: “Servicii de închiriere salon  pentru participanţii la cursuri de calificare, în baza contractului nr………./........, comanda nr. …../……….., în cadrul proiectului „CARIERE – forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al județului Olt” – ID 127025, proiect cofinanţat din Fondul Social European, din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU, precum şi din fonduri proprii, în cadrul contractului de finanţare nr. POSDRU/139/5.2/G/127025”.

Prestarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente, după caz:

 • factură fiscală;