Fisa de date laptop-uri

Data publicării

 

Nr. înreg. 1077  din 18,12,2014

         

     APROBAT,

                                                                                                               

  DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                               

ALINA ONCHIŞ                                         

 

 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DE LAPTOP-URI

 

Cod CPV 30213100-6   48620000-0   48310000-4   48761000-0   30200000-1

 

 

în cadrul proiectului POSDRU: CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt

Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025

                                                           Cod SMIS 49284                  

 

- ACHIZIŢIE DIRECTĂ -

 

 

 

 

MANAGER  DE PROIECT,

DANIELA TÜTÖS

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INSTRUCŢIUNI  PENTRU  OFERTANŢI

 

 

FUNDAŢIA RUHAMA este beneficiarul finantarii nerambursabile de catre AMPOSDRU pentru implemetarea Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”, Axa prioritară5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”,Domeniul major de intervenţie: 5.2. “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea fortei de muncă”, conform Contractului  POSDRU/139/5.2./G/127025.

 

Prezenta Documentaţie cuprinde inclusiv cerinţele din Specificaţiile Tehnice, Formularele - model şi clauzele minime obligatorii în vederea furnizării de laptop-uri.

Specificaţiile Tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei (Documentaţie) şi constituie ansamblul cerinţelor obligatorii pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.

Cerinţele impuse prin Specificaţiile Tehnice sunt minimale. Ofertele care nu respecta integral cerintele din Specificaţiile Tehnice sunt declarate neconforme si respinse. Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit.

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau prin e-mail.

Niciun cost suportat de către operatorul economic pentru pregătirea şi  depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricărei decizii, Achizitorul va avea în vedere respectarea următoarelor principii:

 • principiul transparenţei
 • principiul economicităţii
 • principiul eficienţei
 • principiul eficacităţii

 

Secţiunea 1 -  INFORMATII GENERALE

1.1. Denumirea Achizitorului: Fundaţia RUHAMA

1.2. Adresa Achizitorului: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057 Romania

1.3. Persoana de contact: Marian Daragiu, tel. 0722/673794

1.4. Adrese e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">cariere@ruhama.ro, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.,

1.5. Titlul proiectului POSDRU: CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural  al Județului Olt

1.6. Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025

1.7. Calitatea Achizitorului în cadrul Proiectului: Beneficiar

1.8. Denumirea achiziției:  Achiziţie laptop-uri

1.9. COD CPV:  30213100-6 – Computereportabile, 

48620000-0  - Sisteme de operare,  48310000-4  - Pachete software pentru creare documente,  48761000-0  - Pachete software antivirus,  30200000-1 – Echipament şi accesorii pentru computer

 

1.10. Calendarul procedurii de achiziție:

Publicarea invitaţiei de participare pe site-ul achizitorului

18.12.2014

 

Termenul limită de solicitare a clarificărilor de la Achizitor

19.12.2014, ora 14:00

 

Termenul limită de transmitere a clarificărilor de către Achizitor

19.12.2014, ora 10:00

 

Termen limită de depunere a ofertelor

19.12.2014, ora 14:00

Data finalizării evaluării (estimativ)

19.12.2014

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire (estimativ)

19.12.2014

Achiziția propriu-zisă

19.12.2014

 

Secţiunea 2 – Obiectul achiziției

FURNIZARE LAPTOP-URI în cadrul Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt” - ID 127025, conform Contractului de FinanțarePOSDRU/139/5.2./G/127025.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi din fondurile proprii ale Achizitorului.

 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

 

Vocabular principal

 

 

 

 

 

Obiect principal

 

CPV: 30213100-6 – Computere portabile 

48620000-0  - Sisteme de operare,  48310000-4  - Pachete software pentru creare documente,  48761000-0  - Pachete software antivirus,  30200000-1 – Echipament şi accesorii pentru computer

 

Achiziția intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice da □ nu

 

Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)

da □ nu

 

Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu

 

Secţiunea 3 - CANTITATEA SAU DOMENIUL ACHIZIȚIEI

 

Achiziţia a 4 (patru) laptop-uri  - Proiect “ CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al

Judeţului Olt,  POSDRU/139/5.2./G/127025

 

Secţiunea 4 - VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ

12 000  Lei CU TVA.

 

 

     

Secţiunea 5 – CRITERIUL DE ATRIBUIRE

 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                        DA  

 

 

Secţiunea  6:  INFORMATII  JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE  ŞI  TEHNICE

 

 

  1. Principalele modalităţi de finanţare şi de plată

    

Fonduri  structurale  -  POSDR/139/5.2./G/127025, titlu CARIERE –  Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt

  1. Legislaţia  aplicată

    

   Ordinul M.F.E. nr.1120/2013

   Ordinul M.M.F.P.S. nr.1117/2010

   H.G. nr.759/2007

   O.G. nr.51/1997

   Noul Cod Civil

    

    

  2. Condiţii  de  participare

    

   OFERTA TEHNICĂ  va  respecta  prevederile  din  Secţiunea  II (Specificaţiile  Tehnice).

    

   OFERTA FINANCIARĂ trebuie să fie exprimată în LEI cu prezentarea TVA separat.

    

Propunerea financiară (fără TVA) va fi evaluată luându-se în considerare preţul total care se calculează în funcţie de tariful unitar înmulţit cu numărul de bucăți (produse) aferente achiziției.

Prețurile menționate în ofertă includ contravaloarea transportului la locația indicată în Specificațiile tehnice, precum și cheltuielile de ambalare și orice alte cheltuieli aferente expedierii /testării/punerii în funcţiune a produselor.

 

6.4 Criterii de calificare şi de selecţie

Ofertantul  va prezenta  următoarele:

  1. Propunerea financiară (cu și fără TVA)
  2. Propunerea tehnică

 

Toate cerinţele minime de calificare şi/sau selecţie solicitate sunt obligatorii.

 

 

 

Secțiunea 7 - TERMENUL- LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR

19.12.2014, ORA 14.00

Adresa achizitorului la care se deruleaza procedura de atribuire a contractului de achizitie a 4 (patru) laptop-uri este: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea , Jud. Bihor, Cod poştal 410057, Romania (de luni până vineri, între orele 08.00 – 17.00), poşta electronică: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">cariere@ruhama.ro, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">fundatia@ruhama.ro.

 

 

Secțiunea  8 - CLARIFICĂRI PRIVIND DOCUMENTAŢIA / OFERTELE DEPUSE

 

În cazul în care se doreşte obţinerea de clarificări suplimentare referitoare la prezenta procedură, potenţialii ofertanţi vor adresa cereri scrise către achizitor, folosind datele de contact menţionate în prezenta documentaţie, până la data de 19.12.2014 ora 10:00. Achizitorul va răspunde acestor cereri prin afişare pe site-ul propriu a răspunsului/răspunsurilor, astfel încât să fie disponibil/e pentru toţi potenţialii ofertanţi, fără a indica sursa întrebării.

Se va răspunde solicitărilor de clarificări primite până la data de 19.12.2014 ora 10:00.

În cazul în care o oferta prezintă un preţ neobişnuit de scăzut sau alte neclarităţi, achizitorul poate solicita clarificări în acest sens.

Ofertantul va trebui să răspundă la orice solicitări de clarificări adresate de achizitor în termenul menţionat în solicitarea de clarificări. Omisiunea de a răspunde în intervalul solicitat unei cereri de clarificări sau

omisiunea de a răspunde complet vor duce la respingerea ofertei respective.

 

 

Secțiunea 9 - POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICĂRII OFERTEI

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţ sau după expirarea datei limită de primire este declarată întârziată şi se returnează nedeschisă.

Modificarea sau retragerea ofertei se realizează prin solicitare scrisă în acest sens, depusă până la data limită stabilită pentru depunere.

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior/sau pe mail-ul transmis se va specifica, în mod obligatoriu, şi inscripția "MODIFICĂRI”.

 

NOTĂ:

În cadrul prezentei proceduri de achiziţie, un ofertant poate depune o singură ofertă.

 

Secţiunea 10 – PREZENTAREA OFERTEI

 

10.1. Limba de redactare a ofertei: Limba română

Eventualele documente întocmite într-o altă limbă vor fi prezentate în original sau copie legalizată, împreună cu o traducere autorizată în limba română, traducere realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România.

10.2. Moneda în care este exprimat preţul achiziției: LEI.

10.3. Modul de prezentare a ofertei

Ofertele trebuie sa contina propunerile tehnica si financiara, precum și orice alte elemente pe care ofertantul le consideră necesare a le include în oferta financiară.

 

Adresa achizitorului la care se deruleaza procedura de atribuire a achizitiei a 4 (patru) laptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus este: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea , Jud. Bihor, Cod poştal 410057, Romania (de luni până vineri, între orele 08.00 – 17.00), poşta electronică: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">fundatia@ruhama.ro, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">cariere@ruhama.ro  .

Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită  identificarea  cu  uşurinţă  a corespondenţei cu cerinţele minime din Specificaţiile Tehnice. Oferta care nu va respecta în totalitate cerinţele tehnice din Specificaţiile Tehnice va fi considerată ofertă neconformă.

 

Secţiunea 11 - INFORMAŢII PRIVIND CLAUZELE PROCEDURII DE ACHIZIȚIE

11.1. Informaţii  referitoare  la termenele  pentru  furnizarea  bunurilor

Produsele achiziţionate vor fi furnizate într-o singură tranșă la sediul Beneficiarului în termen de maxim 7 (cinci) zile lucratoare de  la data transmiterii de către achizitor a comenzii, concomitent cu documentele/actele care însoţesc produsele (inclusiv certificatele de garanţie şi/sau conformitate). Echipamentele vor fi transportate, instalate și testate la sediul Beneficiarului. Recepția faptică se va face în momentul livrării, la sediul Beneficiarului, în prezenta unui delegat din partea Furnizorului.

Prelungirea  termenului  de livrare se  poate face  prin  act  adiţional la  contractul de  furnizare,  ca  urmare  a  solicitării  scrise şi  motivate  a  furnizorului. Achizitorul  nu  este  obligat    accepte solicitarea  furnizorului,  putând  decide  rezilierea  contractului  prin  constatarea  imposibilităţii furnizorului de a-şi respecta  obligaţiile  contractuale.

 

Preţul  nu  se  ajustează.

Secțiunea 12 - INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

 

ACHIZIȚIA ESTE PERIODICĂ: da □ nu

Achiziția se inscrie intr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare:  da ■ nu □

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):

Proiecte finantate din fonduri europene, prin POSDRU

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POSDRU: Egalitate de şanse, Dezvoltare durabilă, Inovaţie şi TIC

 

NU se solicita garanție de participare la procedura.

II.  SPECIFICAŢIILE  TEHNICE

 

Prezentele Specificaţii Tehnice fac  parte integrantă  din  documentaţia pentru atribuirea  contractului  şi  constituie ansamblul  cerinţelor pe  baza  cărora se elaborează de către fiecare ofertant  propunerea (oferta) tehnică.

Cerinţele  impuse  prin Specificaţiile Tehnice vor  fi  considerate ca  fiind  minimale.

În  acest sens,  orice ofertă  prezentată,  care  se abate  de  la prevederile Specificaţiilor Tehnice, va  fi  luată  în considerare,  dar numai în măsura în  care propunerea tehnică presupune asigurarea  unui  nivel  calitativ superior  cerinţelor minimale din  SpecificaţiileTehnice.

Ofertele  care  nu satisfac cerinţele  Specificaţiilor Tehnice vor  fi  declarate  neconforme  şi  vor  fi  respinse.

În vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect furnizarea a 4 (patru) laptop-uri cod CPV  30213100-6 – Computere portabile,  în cadrul Proiectului CARIERE –  Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Oltse vor respecta specificaţiile tehnice minime prevăzute mai jos.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerţ, un brevet de invenţie şi/sau o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca avînd menţiunea de sau echivalent”.

 

 1. Specificaţii tehnice pentru fiecare dintre produse

 

1. Caracteristici tehnice minime de achiziție pentru doua laptopuri:

Doua buc. laptopuri cu următoarele caracteristici identice, minime:

G510, minIM Intel Core i5-4210M pana la 3.2GHz, 15.6", MINM 4GB, 1TB, AMD Radeon R5 M230 2GB DDR3

2. Caracteristici tehnice achiziție doua Microsoft Office si doua Microsoft Windows

Doua licențe Microsoft Office 365 Personal, 32-bit/x64, English Subscriptie, 1 An

Doua licențe Microsoft 8.1 FPP, Engleza, 32/64BIT, DVD

3. Caracteristici tehnice achiziție un laptop:

Un laptop cu următoarele caracteristici, minime:

Intel I7-471 OHQ max 3.5 GHz, Display 15.6”, Memorie RAM minim 8 GB DDR3, HDD 1TB, NVIDIA Geforce GTX 850 – 4 GB

4. Caracteristici tehnice achiziție un laptop:

Un laptop -  greutate pana in 1,9 kg, Laptop, Intel Core minim i5-4210U pana la 2.7GHz, 13.3" Touch Screen, minim 4GB, 1TB, Intel HD Graphics 4400, Windows 8.1 inclus

Nu sunt acceptate caracteristici mai mici sau sub cele mentionate mai sus.

 

 

B. Garanţii

 

În vederea asigurarii garanţiei produselor, va fi prezentat Certificatul de distribuitor/partener/vanzător/ autorizat de producatorul de echipamente.

 

Perioada de garanție acordată de producătorul sau de distribuitorul autorizat produselor furnizate şi fiecărei componente în parte a acestora trebuie să fie de MINIMUM 12 LUNI(atât pentru piese, cât şi pentru manoperă). Ofertantul poate acorda o garantie mai mare faţă de minimul propus de Achizitor.

Perioada de garanţie începe din momentul recepţiei finale, respectiv de la data livrării produselor.

 

 

C. Menţiuni suplimentare

 

  Caracteristicile tehnice sunt minimale datorită condițiilor tehnice deja existente la nivelul Beneficiarului.

  Toate produsele achiziționate, inclusiv accesoriile, vor fi noi, nefolosite. Se va mentiona producatorul echipamentului/ tipul echipamentului/ modelul si anul fabricatie si codurile de identificare.

  Produsele trebuie să fie marcă înregistrată.

  Manualele de utilizare ale produselor vor fi în limba română.

  Echipamentele sa fie însoțite de certificate de calitate, conformitate și certificate de garanție.

 În funcție de gradul defecțiunii, de comun acord aceste termene pot fi modificate, dar numai în cazul importurilor de piese de schimb.

Produsele vor fi livrate  ambalate în cutii de carton sau, după caz, ambalate individual, în funcţie de tipul fiecărui produs.

Bunurile vor fi recepţionate cantitativ la sediul Achizitorului la primirea lor. În cazul în care unele produse nu corespund calitativ, se va intocmi un act de refuz ce va fi înmanat delegatului furnizorului. În acest caz, furnizorul se obligă să înlocuiască bunurile neconforme și să le livreze conforme în termen de maximum 24 ore de la constatarea deficiențelor.

.

Plata  bunurilor livrate se va face pe baza următoarelor documente:

 1. factură fiscală în original;

 2. certificate de garantie, declaratii de conformitate;

 3. nota de recepție cantitativă  întocmită de comisia unității achizitoare în prezența delegatului furnizorului.

   

  Plata se efectuează in 30 (treizeci) zile de la data primirii facturii.