Login

UEGuvernul Romaniei
Fondul Social European
Instrumente structurale

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

docmentatia pentru ofertanti

Published Date

 

Nr. înreg. 1064  din 16,12,2014

         

     APROBAT,

                                                                                                               

  DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                               

ALINA ONCHIŞ                                         

 

 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DE LAPTOP-URI

 

Cod CPV 30213100-6   48620000-0   48310000-4   48761000-0   30200000-1

 

 

în cadrul proiectului POSDRU: „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”

Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025

                                                           Cod SMIS 49284                  

 

- ACHIZIŢIE DIRECTĂ -

 

 

 

 

MANAGER  DE PROIECT,

DANIELA TÜTÖS

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INSTRUCŢIUNI  PENTRU  OFERTANŢI

 

 

FUNDAŢIA RUHAMA este beneficiarul finantarii nerambursabile de catre AMPOSDRU pentru implemetarea Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”, Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”,Domeniul major de intervenţie: 5.2. “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea fortei de muncă”, conform Contractului  POSDRU/139/5.2./G/127025.

 

Prezenta Documentaţie cuprinde inclusiv cerinţele din Specificaţiile Tehnice, Formularele - model şi clauzele minime obligatorii în vederea furnizării de laptop-uri.

Specificaţiile Tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei (Documentaţie) şi constituie ansamblul cerinţelor obligatorii pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.

Cerinţele impuse prin Specificaţiile Tehnice sunt minimale. Ofertele care nu respecta integral cerintele din Specificaţiile Tehnice sunt declarate neconforme si respinse. Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit.

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau prin e-mail.

Niciun cost suportat de către operatorul economic pentru pregătirea şi  depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricărei decizii, Achizitorul va avea în vedere respectarea următoarelor principii:

 • principiul transparenţei
 • principiul economicităţii
 • principiul eficienţei
 • principiul eficacităţii

 

 

 

Secţiunea 1 -  INFORMATII GENERALE

1.1. Denumirea Achizitorului: Fundaţia RUHAMA

1.2. Adresa Achizitorului: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057 Romania

1.3. Persoana de contact: Marian Daragiu, tel. 0722/673794

1.4. Adrese e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

1.5. Titlul proiectului POSDRU: “CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural  al Județului Olt

1.6. Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025

1.7. Calitatea Achizitorului în cadrul Proiectului: Beneficiar

1.8. Denumirea achiziției:  Achiziţie laptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus

1.9. COD CPV:  30213100-6 – Computere portabile,  48620000-0  - Sisteme de operare,  48310000-4  - Pachete software pentru creare documente,  48761000-0  - Pachete software antivirus,  30200000-1 – Echipament şi accesorii pentru computer

 

1.10. Calendarul procedurii de achiziție:

Publicarea invitaţiei de participare pe site-ul achizitorului

16.12.2014

 

Termenul limită de solicitare a clarificărilor de la Achizitor

17.12.2014, ora 11:00

 

Termenul limită de transmitere a clarificărilor de către Achizitor

17.12.2014, ora 17:00

 

Termen limită de depunere a ofertelor

19.12.2014, ora 10,00

Data finalizării evaluării (estimativ)

19.12.2014, ora 17,00

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire (estimativ)

22.12.2014

Achiziția propriu-zisă

24.12.2014

 

Secţiunea 2 – Obiectul achiziției

FURNIZARE LAPTOP-URI CU SISTEME DE OPERARE, LICENŢE ŞI PROGRAME ANTIVIRUS în cadrul Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt” - ID 127025, conform Contractului de FinanțarePOSDRU/139/5.2./G/127025.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi din fondurile proprii ale Achizitorului.

 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

 

Vocabular principal

 

 

 

 

 

Obiect principal

 

CPV: 30213100-6 – Computere portabile,  48620000-0  - Sisteme de operare,  48310000-4  - Pachete software pentru creare documente,  48761000-0  - Pachete software antivirus,  30200000-1 – Echipament şi accesorii pentru computer

 

Achiziția intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice da □ nu

 

Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)

da □ nu

 

Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu

 

Secţiunea 3 - CANTITATEA SAU DOMENIUL ACHIZIȚIEI

 

Achiziţia a 4 (patru) laptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus fiecare, pentru echipa de

implementare a  Proiectului “ CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al

Judeţului Olt,  POSDRU/139/5.2./G/127025

 

Secţiunea 4 - VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ

 

12,000  Lei CU TVA.

 

     

Secţiunea 5 – CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Prețul cel mai scăzut                                                                                                 þ 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                        □  

 

NOTĂ:

În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ minim, atunci, în vederea atribuirii contractului de achiziţie, achizitorul va solicita respectivilor ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

În situaţia în care egalitatea persistă, preşedintele comisiei de evaluare va resolicita respectivilor ofertanţi, de cate ori va fi cazul, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, până în momentul în care se va obține departajarea între ofertanți pe baza criteriului propus.

 

 

Secţiunea  6:  INFORMATII  JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE  ŞI  TEHNICE

 

 

6.1    Principalele modalităţi de finanţare şi de plată

 

Fonduri  structurale  -  POSDR/139/5.2./G/127025, titlu “CARIERE –  Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt”

6.2    Legislaţia  aplicată

 

Ordinul M.F.E. nr.1120/2013

Ordinul M.M.F.P.S. nr.1117/2010

H.G. nr.759/2007

O.G. nr.51/1997

Noul Cod Civil

 

 

6.3    Condiţii  de  participare

 

NOTĂ:

Fiecare document depus, care însoţeşte oferta, va fi semnat de reprezentantul legal al operatorului economic. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire. Documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg. Nu se folosesc nume şi semnături prescurtate. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri/ consorţiu. Toate documentele solicitate trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor. Documentele emise de autorităţile competente vor fi prezentate în original sau copie legalizată, dacă nu se specifică altfel.

 

OFERTA TEHNICĂ  va  respecta  prevederile  din  Secţiunea  II (Specificaţiile  Tehnice).

 

OFERTA FINANCIARĂ trebuie să fie exprimată în LEI cu prezentarea TVA separat.

 

Ofertantul va prezenta un centralizator/o detaliere a ofertei financiare pe produse/cantități.

 

Propunerea financiară (fără TVA) va fi evaluată luându-se în considerare preţul total care se calculează în funcţie de tariful unitar înmulţit cu numărul de bucăți (produse) aferente achiziției.

Prețurile menționate în ofertă includ contravaloarea transportului la locația indicată în Specificațiile tehnice, precum și cheltuielile de ambalare și orice alte cheltuieli aferente expedierii /testării/punerii în funcţiune a produselor.

 

6.4 Criterii de calificare şi de selecţie

Ofertantul  va prezenta  următoarele:

  1. Propunerea financiară (cu și fără TVA)
  2. Propunerea tehnică

 

Toate cerinţele minime de calificare şi/sau selecţie solicitate sunt obligatorii.

 

 

 

Secțiunea 7 - TERMENUL- LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR

19.12.2014, ORA 10.00

 

Adresa achizitorului la care se deruleaza procedura de atribuire a contractului de achizitie a 4 (patru) laptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus este: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea , Jud. Bihor, Cod poştal 410057, Romania (de luni până vineri, între orele 08.00 – 17.00), poşta electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Secțiunea  8 - CLARIFICĂRI PRIVIND DOCUMENTAŢIA / OFERTELE DEPUSE

 

În cazul în care se doreşte obţinerea de clarificări suplimentare referitoare la prezenta procedură, potenţialii ofertanţi vor adresa cereri scrise către achizitor, folosind datele de contact menţionate în prezenta documentaţie, până la data de 17.12.2014 ora 11:00. Achizitorul va răspunde acestor cereri prin afişare pe site-ul propriu a răspunsului/răspunsurilor, astfel încât să fie disponibil/e pentru toţi potenţialii ofertanţi, fără a indica sursa întrebării.

Se va răspunde solicitărilor de clarificări primite până la data de 17.12.2014 ora 17:00.

În cazul în care o oferta prezintă un preţ neobişnuit de scăzut sau alte neclarităţi, achizitorul poate solicita clarificări în acest sens.

Ofertantul va trebui să răspundă la orice solicitări de clarificări adresate de achizitor în termenul menţionat în solicitarea de clarificări. Omisiunea de a răspunde în intervalul solicitat unei cereri de clarificări sau

omisiunea de a răspunde complet vor duce la respingerea ofertei respective.

 

 

Secțiunea 9 - POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICĂRII OFERTEI

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţ sau după expirarea datei limită de primire este declarată întârziată şi se returnează nedeschisă.

Modificarea sau retragerea ofertei se realizează prin solicitare scrisă în acest sens, depusă până la data limită stabilită pentru depunere.

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior/sau pe mail-ul transmis se va specifica, în mod obligatoriu, şi inscripția "MODIFICĂRI”.

 

NOTĂ:

În cadrul prezentei proceduri de achiziţie, un ofertant poate depune o singură ofertă.

 

Secţiunea 10 – PREZENTAREA OFERTEI

10.1. Limba de redactare a ofertei: Limba română

Eventualele documente întocmite într-o altă limbă vor fi prezentate în original sau copie legalizată, împreună cu o traducere autorizată în limba română, traducere realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România.

10.2. Moneda în care este exprimat preţul achiziției: LEI.

10.3. Modul de prezentare a ofertei

Ofertele trebuie sa contina propunerile tehnica si financiara, precum și orice alte elemente pe care ofertantul le consideră necesare a le include în oferta financiară.

 

Adresa achizitorului la care se deruleaza procedura de atribuire a achizitiei a 4 (patru) laptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus este: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea , Jud. Bihor, Cod poştal 410057, Romania (de luni până vineri, între orele 08.00 – 17.00), poşta electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  .

Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită  identificarea  cu  uşurinţă  a corespondenţei cu cerinţele minime din Specificaţiile Tehnice. Oferta care nu va respecta în totalitate cerinţele tehnice din Specificaţiile Tehnice va fi considerată ofertă neconformă.

 

Secţiunea 11 - INFORMAŢII PRIVIND CLAUZELE PROCEDURII DE ACHIZIȚIE

11.1. Informaţii  referitoare  la termenele  pentru  furnizarea  bunurilor

Produsele achiziţionate vor fi furnizate într-o singură tranșă la sediul Beneficiarului în termen de 7 (cinci) zile lucratoare de  la data transmiterii de către achizitor a comenzii, concomitent cu documentele/actele care însoţesc produsele (inclusiv certificatele de garanţie şi/sau conformitate). Echipamentele vor fi transportate, instalate și testate la sediul Beneficiarului. Recepția faptică se va face în momentul livrării, la sediul Beneficiarului, în prezenta unui delegat din partea Furnizorului.

Prelungirea  termenului  de livrare se  poate face  prin  act  adiţional la  contractul de  furnizare,  ca  urmare  a  solicitării  scrise şi  motivate  a  furnizorului. Achizitorul  nu  este  obligat  să  accepte solicitarea  furnizorului,  putând  decide  rezilierea  contractului  prin  constatarea  imposibilităţii furnizorului de a-şi respecta  obligaţiile  contractuale.

 

Preţul  nu  se  ajustează.

Secțiunea 12 - INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

 

ACHIZIȚIA ESTE PERIODICĂ: da □ nu

Achiziția se inscrie intr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare:  da ■ nu □

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):

Proiecte finantate din fonduri europene, prin POSDRU

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POSDRU: Egalitate de şanse, Dezvoltare durabilă, Inovaţie şi TIC

 

NU se solicita garanție de participare la procedura.

 

II.  SPECIFICAŢIILE  TEHNICE

 

 

 

Prezentele Specificaţii Tehnice fac  parte integrantă  din  documentaţia pentru atribuirea  contractului  şi  constituie ansamblul  cerinţelor pe  baza  cărora se elaborează de către fiecare ofertant  propunerea (oferta) tehnică.

Cerinţele  impuse  prin Specificaţiile Tehnice vor  fi  considerate ca  fiind  minimale.

În  acest sens,  orice ofertă  prezentată,  care  se abate  de  la prevederile Specificaţiilor Tehnice, va  fi  luată  în considerare,  dar numai în măsura în  care propunerea tehnică presupune asigurarea  unui  nivel  calitativ superior  cerinţelor minimale din  SpecificaţiileTehnice.

Ofertele  care  nu satisfac cerinţele  Specificaţiilor Tehnice vor  fi  declarate  neconforme  şi  vor  fi  respinse.

În vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect furnizarea a 4 (patru) laptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus fiecare, cod CPV:  30213100-6 – Computere portabile,  48620000-0  - Sisteme de operare,  48310000-4  - Pachete software pentru creare documente,  48761000-0  - Pachete software antivirus,  30200000-1 – Echipament şi accesorii pentru computer, în cadrul Proiectului “CARIERE –  Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt” se vor respecta specificaţiile tehnice minime prevăzute mai jos.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerţ, un brevet de invenţie şi/sau o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca avînd menţiunea de sau echivalent”.

 

 

 1. Specificaţii tehnice pentru fiecare dintre produse

 

 

Denumire produse: LAPTOPURI

Cantitate: 4 (patru) BUCĂŢI

CARACTERISTICI TEHNICE

1.PROCESOR (CPU)

 

 

 

Tehnologie procesor = 22 nm

Numar nuclee fizice = minimum 2 nuclee fizice

Numar nuclee virtuale = minimum 2 nuclee virtuale

Dimensiune memorie cache procesor = minimum 3 MB;

Tip proces Intel Core minim I5

frecventa functie Turbo Boost procesor = minimum 2700 MHZ sau echivalent;

2. MEMORIE RAM

 

 

 

 

Tip memorie RAM = SODIMM DDR3 sau echivalent

Frecventa memorie RAM = minimum 1600 MHz

Numar sloturi pentru memorie RAM = minimum 2 sloturi

Capacitate memorie RAM montata pe laptop = minimum 8 GB RAM

Capacitate memorie RAM maxim suportata de laptop (upgradabila)

= 16 GB RAM

3. PLACA VIDEO

Existenta a doua placi video, dintre care o placa video dedicata;

Memorie video RAM placa video dedicata: minimum 2000 MB

4. DISPLAY

 

Rezolutie display = minimum 1300 x 700 (Full HD) sau echivalent

Diagonala display = 15.6 inch

5. UNITATE STOCARE DATE (HARD DISK)

 

 

Tip unitate stocare = HDD

Viteza rotatie disk = minimum 5400 rpm

Capacitate stocare disponibila = minimum 1 TB

6. UNITATE CITIRE / SCRIERE

DVD+/-RW

7. COMUNICATII

 

 

Wireless: IEEE 802.11b/g/n sau echivalent

Bluetooth

Retea: 10/100/1000 Mbs

 

Minimum 2 porturi USB 2.0

8. PORTURI I/O

 

 

 

Minimum 2 port USB 3.0

HDMI: 1 port

RJ45: 1 port

1 port VGA

Iesire audio: 1 port

Microfon: 1 port

9. AUDIO

Difuzoare incorporate + microfon

10. CAMERA WEB

 Da

11. CARD READER

 Da

12. TASTATURĂ NUMERICĂ

Da

13. BATERIE

Minimum 4 celule

14. MOUSE

Optic wireless

15. GEANTĂ

Da

16. GREUTATE

Maximum 2,5 kg

17. SISTEM OPERARE (4 bucăţi)

WINDOWS 8 sau echivalent , 32 biti / 64 biti , Licenţă OEM Engleză DVD sau echivalent  

18. APLICAŢII (4 bucăţi)

Microsoft Office 2010 Engleză sau echivalent,  arhitectura pe 32bit compatibil cu Microsoft Windows 8 64 bit.

Aplicatii: Word , Excel , PowerPoint , One Note ,

Outlook.

19. PROGRAM ANTIVIRUS (4 bucăţi)

Cu licenţă

 

 

Nu sunt acceptate caracteristici care nu se încadreaza in plajele mentionate mai sus.

 

 

B. Garanţii

 

În vederea asigurarii garanţiei produselor, va fi prezentat Certificatul de distribuitor/partener/vanzător/ autorizat de producatorul de echipamente.

 

Perioada de garanție acordată de producătorul sau de distribuitorul autorizat produselor furnizate şi fiecărei componente în parte a acestora trebuie să fie de MINIMUM 24 LUNI (atât pentru piese, cât şi pentru manoperă). Ofertantul poate acorda o garantie mai mare faţă de minimul propus de Achizitor.

Perioada de garanţie începe din momentul recepţiei finale, respectiv de la data livrării produselor.

 

 

C. Menţiuni suplimentare

 

•  Caracteristicile tehnice sunt minimale datorită condițiilor tehnice deja existente la nivelul Beneficiarului.

•  Toate produsele achiziționate, inclusiv accesoriile, vor fi noi, nefolosite. Se va mentiona producatorul echipamentului/ tipul echipamentului/ modelul si anul fabricatie si codurile de identificare.

•  Produsele trebuie să fie marcă înregistrată.

•  Manualele de utilizare ale produselor vor fi în limba română.

•  Echipamentele sa fie însoțite de certificate de calitate, conformitate și certificate de garanție.

• Pe perioada garanției, furnizorul va asigura service „on sitegratuit, iar termenul de constatare va fi de maximum 24 ore,  timpul de remediere fiind maximum 48 de ore.

• În funcție de gradul defecțiunii, de comun acord aceste termene pot fi modificate, dar numai în cazul importurilor de piese de schimb.

Produsele vor fi livrate  ambalate în cutii de carton sau, după caz, ambalate individual, în funcţie de tipul fiecărui produs.

Bunurile vor fi recepţionate cantitativ la sediul Achizitorului la primirea lor. În cazul în care unele produse nu corespund calitativ, se va intocmi un act de refuz ce va fi înmanat delegatului furnizorului. În acest caz, furnizorul se obligă să înlocuiască bunurile neconforme și să le livreze conforme în termen de maximum 24 ore de la constatarea deficiențelor.

În cazul în care furnizorul nu va înlocui bunurile neconforme în termenul stabilit, beneficiarul va putea aplica prevederile contractuale privind rezilierea contractului.

Plata  bunurilor livrate se va face pe baza următoarelor documente:

 1.                                 i.            factură fiscală în original;
 2.                               ii.            certificate de garantie, declaratii de conformitate;
 3.                             iii.            nota de recepție cantitativă  întocmită de comisia unității achizitoare în prezența delegatului furnizorului.

 

Plata se efectuează in 30 (treizeci) zile de la data primirii facturii.

 

 

 

 

 

 

docmentatia pentru ofertanti

Published Date

 

Nr. înreg. 1064  din 16,12,2014

         

     APROBAT,

                                                                                                               

  DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                               

ALINA ONCHIŞ                                         

 

 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DE LAPTOP-URI

 

Cod CPV 30213100-6   48620000-0   48310000-4   48761000-0   30200000-1

 

 

în cadrul proiectului POSDRU: „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”

Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025

                                                           Cod SMIS 49284                  

 

- ACHIZIŢIE DIRECTĂ -

 

 

 

 

MANAGER  DE PROIECT,

DANIELA TÜTÖS

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INSTRUCŢIUNI  PENTRU  OFERTANŢI

 

 

FUNDAŢIA RUHAMA este beneficiarul finantarii nerambursabile de catre AMPOSDRU pentru implemetarea Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Județului Olt”, Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”,Domeniul major de intervenţie: 5.2. “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea fortei de muncă”, conform Contractului  POSDRU/139/5.2./G/127025.

 

Prezenta Documentaţie cuprinde inclusiv cerinţele din Specificaţiile Tehnice, Formularele - model şi clauzele minime obligatorii în vederea furnizării de laptop-uri.

Specificaţiile Tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei (Documentaţie) şi constituie ansamblul cerinţelor obligatorii pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant.

Cerinţele impuse prin Specificaţiile Tehnice sunt minimale. Ofertele care nu respecta integral cerintele din Specificaţiile Tehnice sunt declarate neconforme si respinse. Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit.

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau prin e-mail.

Niciun cost suportat de către operatorul economic pentru pregătirea şi  depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricărei decizii, Achizitorul va avea în vedere respectarea următoarelor principii:

 • principiul transparenţei
 • principiul economicităţii
 • principiul eficienţei
 • principiul eficacităţii

 

 

 

Secţiunea 1 -  INFORMATII GENERALE

1.1. Denumirea Achizitorului: Fundaţia RUHAMA

1.2. Adresa Achizitorului: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea Jud. Bihor Cod poştal 410057 Romania

1.3. Persoana de contact: Marian Daragiu, tel. 0722/673794

1.4. Adrese e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

1.5. Titlul proiectului POSDRU: “CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural  al Județului Olt

1.6. Numărul Contractului de finantare: POSDRU/139/5.2./G/127025

1.7. Calitatea Achizitorului în cadrul Proiectului: Beneficiar

1.8. Denumirea achiziției:  Achiziţie laptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus

1.9. COD CPV:  30213100-6 – Computere portabile,  48620000-0  - Sisteme de operare,  48310000-4  - Pachete software pentru creare documente,  48761000-0  - Pachete software antivirus,  30200000-1 – Echipament şi accesorii pentru computer

 

1.10. Calendarul procedurii de achiziție:

Publicarea invitaţiei de participare pe site-ul achizitorului

16.12.2014

 

Termenul limită de solicitare a clarificărilor de la Achizitor

17.12.2014, ora 11:00

 

Termenul limită de transmitere a clarificărilor de către Achizitor

17.12.2014, ora 17:00

 

Termen limită de depunere a ofertelor

19.12.2014, ora 10,00

Data finalizării evaluării (estimativ)

19.12.2014, ora 17,00

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire (estimativ)

22.12.2014

Achiziția propriu-zisă

24.12.2014

 

Secţiunea 2 – Obiectul achiziției

FURNIZARE LAPTOP-URI CU SISTEME DE OPERARE, LICENŢE ŞI PROGRAME ANTIVIRUS în cadrul Proiectului „CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt” - ID 127025, conform Contractului de FinanțarePOSDRU/139/5.2./G/127025.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi din fondurile proprii ale Achizitorului.

 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

 

Vocabular principal

 

 

 

 

 

Obiect principal

 

CPV: 30213100-6 – Computere portabile,  48620000-0  - Sisteme de operare,  48310000-4  - Pachete software pentru creare documente,  48761000-0  - Pachete software antivirus,  30200000-1 – Echipament şi accesorii pentru computer

 

Achiziția intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice da □ nu

 

Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)

da □ nu

 

Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu

 

Secţiunea 3 - CANTITATEA SAU DOMENIUL ACHIZIȚIEI

 

Achiziţia a 4 (patru) laptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus fiecare, pentru echipa de

implementare a  Proiectului “ CARIERE – Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al

Judeţului Olt,  POSDRU/139/5.2./G/127025

 

Secţiunea 4 - VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ

 

12,000  Lei CU TVA.

 

     

Secţiunea 5 – CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Prețul cel mai scăzut                                                                                                 þ 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                        □  

 

NOTĂ:

În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ minim, atunci, în vederea atribuirii contractului de achiziţie, achizitorul va solicita respectivilor ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

În situaţia în care egalitatea persistă, preşedintele comisiei de evaluare va resolicita respectivilor ofertanţi, de cate ori va fi cazul, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, până în momentul în care se va obține departajarea între ofertanți pe baza criteriului propus.

 

 

Secţiunea  6:  INFORMATII  JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE  ŞI  TEHNICE

 

 

6.1    Principalele modalităţi de finanţare şi de plată

 

Fonduri  structurale  -  POSDR/139/5.2./G/127025, titlu “CARIERE –  Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt”

6.2    Legislaţia  aplicată

 

Ordinul M.F.E. nr.1120/2013

Ordinul M.M.F.P.S. nr.1117/2010

H.G. nr.759/2007

O.G. nr.51/1997

Noul Cod Civil

 

 

6.3    Condiţii  de  participare

 

NOTĂ:

Fiecare document depus, care însoţeşte oferta, va fi semnat de reprezentantul legal al operatorului economic. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire. Documentele emise în altă limbă decât româna trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg. Nu se folosesc nume şi semnături prescurtate. Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri/ consorţiu. Toate documentele solicitate trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor. Documentele emise de autorităţile competente vor fi prezentate în original sau copie legalizată, dacă nu se specifică altfel.

 

OFERTA TEHNICĂ  va  respecta  prevederile  din  Secţiunea  II (Specificaţiile  Tehnice).

 

OFERTA FINANCIARĂ trebuie să fie exprimată în LEI cu prezentarea TVA separat.

 

Ofertantul va prezenta un centralizator/o detaliere a ofertei financiare pe produse/cantități.

 

Propunerea financiară (fără TVA) va fi evaluată luându-se în considerare preţul total care se calculează în funcţie de tariful unitar înmulţit cu numărul de bucăți (produse) aferente achiziției.

Prețurile menționate în ofertă includ contravaloarea transportului la locația indicată în Specificațiile tehnice, precum și cheltuielile de ambalare și orice alte cheltuieli aferente expedierii /testării/punerii în funcţiune a produselor.

 

6.4 Criterii de calificare şi de selecţie

Ofertantul  va prezenta  următoarele:

  1. Propunerea financiară (cu și fără TVA)
  2. Propunerea tehnică

 

Toate cerinţele minime de calificare şi/sau selecţie solicitate sunt obligatorii.

 

 

 

Secțiunea 7 - TERMENUL- LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR

19.12.2014, ORA 10.00

 

Adresa achizitorului la care se deruleaza procedura de atribuire a contractului de achizitie a 4 (patru) laptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus este: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea , Jud. Bihor, Cod poştal 410057, Romania (de luni până vineri, între orele 08.00 – 17.00), poşta electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Secțiunea  8 - CLARIFICĂRI PRIVIND DOCUMENTAŢIA / OFERTELE DEPUSE

 

În cazul în care se doreşte obţinerea de clarificări suplimentare referitoare la prezenta procedură, potenţialii ofertanţi vor adresa cereri scrise către achizitor, folosind datele de contact menţionate în prezenta documentaţie, până la data de 17.12.2014 ora 11:00. Achizitorul va răspunde acestor cereri prin afişare pe site-ul propriu a răspunsului/răspunsurilor, astfel încât să fie disponibil/e pentru toţi potenţialii ofertanţi, fără a indica sursa întrebării.

Se va răspunde solicitărilor de clarificări primite până la data de 17.12.2014 ora 17:00.

În cazul în care o oferta prezintă un preţ neobişnuit de scăzut sau alte neclarităţi, achizitorul poate solicita clarificări în acest sens.

Ofertantul va trebui să răspundă la orice solicitări de clarificări adresate de achizitor în termenul menţionat în solicitarea de clarificări. Omisiunea de a răspunde în intervalul solicitat unei cereri de clarificări sau

omisiunea de a răspunde complet vor duce la respingerea ofertei respective.

 

 

Secțiunea 9 - POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICĂRII OFERTEI

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţ sau după expirarea datei limită de primire este declarată întârziată şi se returnează nedeschisă.

Modificarea sau retragerea ofertei se realizează prin solicitare scrisă în acest sens, depusă până la data limită stabilită pentru depunere.

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate cu amendamentul că pe plicul exterior/sau pe mail-ul transmis se va specifica, în mod obligatoriu, şi inscripția "MODIFICĂRI”.

 

NOTĂ:

În cadrul prezentei proceduri de achiziţie, un ofertant poate depune o singură ofertă.

 

Secţiunea 10 – PREZENTAREA OFERTEI

10.1. Limba de redactare a ofertei: Limba română

Eventualele documente întocmite într-o altă limbă vor fi prezentate în original sau copie legalizată, împreună cu o traducere autorizată în limba română, traducere realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România.

10.2. Moneda în care este exprimat preţul achiziției: LEI.

10.3. Modul de prezentare a ofertei

Ofertele trebuie sa contina propunerile tehnica si financiara, precum și orice alte elemente pe care ofertantul le consideră necesare a le include în oferta financiară.

 

Adresa achizitorului la care se deruleaza procedura de atribuire a achizitiei a 4 (patru) laptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus este: Str. Universitatii nr. 4 Campus Stiinte Socio-Umane Mun. Oradea , Jud. Bihor, Cod poştal 410057, Romania (de luni până vineri, între orele 08.00 – 17.00), poşta electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  .

Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită  identificarea  cu  uşurinţă  a corespondenţei cu cerinţele minime din Specificaţiile Tehnice. Oferta care nu va respecta în totalitate cerinţele tehnice din Specificaţiile Tehnice va fi considerată ofertă neconformă.

 

Secţiunea 11 - INFORMAŢII PRIVIND CLAUZELE PROCEDURII DE ACHIZIȚIE

11.1. Informaţii  referitoare  la termenele  pentru  furnizarea  bunurilor

Produsele achiziţionate vor fi furnizate într-o singură tranșă la sediul Beneficiarului în termen de 7 (cinci) zile lucratoare de  la data transmiterii de către achizitor a comenzii, concomitent cu documentele/actele care însoţesc produsele (inclusiv certificatele de garanţie şi/sau conformitate). Echipamentele vor fi transportate, instalate și testate la sediul Beneficiarului. Recepția faptică se va face în momentul livrării, la sediul Beneficiarului, în prezenta unui delegat din partea Furnizorului.

Prelungirea  termenului  de livrare se  poate face  prin  act  adiţional la  contractul de  furnizare,  ca  urmare  a  solicitării  scrise şi  motivate  a  furnizorului. Achizitorul  nu  este  obligat  să  accepte solicitarea  furnizorului,  putând  decide  rezilierea  contractului  prin  constatarea  imposibilităţii furnizorului de a-şi respecta  obligaţiile  contractuale.

 

Preţul  nu  se  ajustează.

Secțiunea 12 - INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

 

ACHIZIȚIA ESTE PERIODICĂ: da □ nu

Achiziția se inscrie intr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare:  da ■ nu □

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):

Proiecte finantate din fonduri europene, prin POSDRU

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POSDRU: Egalitate de şanse, Dezvoltare durabilă, Inovaţie şi TIC

 

NU se solicita garanție de participare la procedura.

 

II.  SPECIFICAŢIILE  TEHNICE

 

 

 

Prezentele Specificaţii Tehnice fac  parte integrantă  din  documentaţia pentru atribuirea  contractului  şi  constituie ansamblul  cerinţelor pe  baza  cărora se elaborează de către fiecare ofertant  propunerea (oferta) tehnică.

Cerinţele  impuse  prin Specificaţiile Tehnice vor  fi  considerate ca  fiind  minimale.

În  acest sens,  orice ofertă  prezentată,  care  se abate  de  la prevederile Specificaţiilor Tehnice, va  fi  luată  în considerare,  dar numai în măsura în  care propunerea tehnică presupune asigurarea  unui  nivel  calitativ superior  cerinţelor minimale din  SpecificaţiileTehnice.

Ofertele  care  nu satisfac cerinţele  Specificaţiilor Tehnice vor  fi  declarate  neconforme  şi  vor  fi  respinse.

În vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect furnizarea a 4 (patru) laptop-uri cu sisteme de operare, licenţe şi programe antivirus fiecare, cod CPV:  30213100-6 – Computere portabile,  48620000-0  - Sisteme de operare,  48310000-4  - Pachete software pentru creare documente,  48761000-0  - Pachete software antivirus,  30200000-1 – Echipament şi accesorii pentru computer, în cadrul Proiectului “CARIERE –  Forme noi de ocupare a persoanelor din mediul rural al Judeţului Olt” se vor respecta specificaţiile tehnice minime prevăzute mai jos.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau comerţ, un brevet de invenţie şi/sau o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca avînd menţiunea de sau echivalent”.

 

 

 1. Specificaţii tehnice pentru fiecare dintre produse

 

 

Denumire produse: LAPTOPURI

Cantitate: 4 (patru) BUCĂŢI

CARACTERISTICI TEHNICE

1.PROCESOR (CPU)

 

 

 

Tehnologie procesor = 22 nm

Numar nuclee fizice = minimum 2 nuclee fizice

Numar nuclee virtuale = minimum 2 nuclee virtuale

Dimensiune memorie cache procesor = minimum 3 MB;

Tip proces Intel Core minim I5

frecventa functie Turbo Boost procesor = minimum 2700 MHZ sau echivalent;

2. MEMORIE RAM

 

 

 

 

Tip memorie RAM = SODIMM DDR3 sau echivalent

Frecventa memorie RAM = minimum 1600 MHz

Numar sloturi pentru memorie RAM = minimum 2 sloturi

Capacitate memorie RAM montata pe laptop = minimum 8 GB RAM

Capacitate memorie RAM maxim suportata de laptop (upgradabila)

= 16 GB RAM

3. PLACA VIDEO

Existenta a doua placi video, dintre care o placa video dedicata;

Memorie video RAM placa video dedicata: minimum 2000 MB

4. DISPLAY

 

Rezolutie display = minimum 1300 x 700 (Full HD) sau echivalent

Diagonala display = 15.6 inch

5. UNITATE STOCARE DATE (HARD DISK)

 

 

Tip unitate stocare = HDD

Viteza rotatie disk = minimum 5400 rpm

Capacitate stocare disponibila = minimum 1 TB

6. UNITATE CITIRE / SCRIERE

DVD+/-RW

7. COMUNICATII

 

 

Wireless: IEEE 802.11b/g/n sau echivalent

Bluetooth

Retea: 10/100/1000 Mbs

 

Minimum 2 porturi USB 2.0

8. PORTURI I/O

 

 

 

Minimum 2 port USB 3.0

HDMI: 1 port

RJ45: 1 port

1 port VGA

Iesire audio: 1 port

Microfon: 1 port

9. AUDIO

Difuzoare incorporate + microfon

10. CAMERA WEB

 Da

11. CARD READER

 Da

12. TASTATURĂ NUMERICĂ

Da

13. BATERIE

Minimum 4 celule

14. MOUSE

Optic wireless

15. GEANTĂ

Da

16. GREUTATE

Maximum 2,5 kg

17. SISTEM OPERARE (4 bucăţi)

WINDOWS 8 sau echivalent , 32 biti / 64 biti , Licenţă OEM Engleză DVD sau echivalent  

18. APLICAŢII (4 bucăţi)

Microsoft Office 2010 Engleză sau echivalent,  arhitectura pe 32bit compatibil cu Microsoft Windows 8 64 bit.

Aplicatii: Word , Excel , PowerPoint , One Note ,

Outlook.

19. PROGRAM ANTIVIRUS (4 bucăţi)

Cu licenţă

 

 

Nu sunt acceptate caracteristici care nu se încadreaza in plajele mentionate mai sus.

 

 

B. Garanţii

 

În vederea asigurarii garanţiei produselor, va fi prezentat Certificatul de distribuitor/partener/vanzător/ autorizat de producatorul de echipamente.

 

Perioada de garanție acordată de producătorul sau de distribuitorul autorizat produselor furnizate şi fiecărei componente în parte a acestora trebuie să fie de MINIMUM 24 LUNI (atât pentru piese, cât şi pentru manoperă). Ofertantul poate acorda o garantie mai mare faţă de minimul propus de Achizitor.

Perioada de garanţie începe din momentul recepţiei finale, respectiv de la data livrării produselor.

 

 

C. Menţiuni suplimentare

 

•  Caracteristicile tehnice sunt minimale datorită condițiilor tehnice deja existente la nivelul Beneficiarului.

•  Toate produsele achiziționate, inclusiv accesoriile, vor fi noi, nefolosite. Se va mentiona producatorul echipamentului/ tipul echipamentului/ modelul si anul fabricatie si codurile de identificare.

•  Produsele trebuie să fie marcă înregistrată.

•  Manualele de utilizare ale produselor vor fi în limba română.

•  Echipamentele sa fie însoțite de certificate de calitate, conformitate și certificate de garanție.

• Pe perioada garanției, furnizorul va asigura service „on sitegratuit, iar termenul de constatare va fi de maximum 24 ore,  timpul de remediere fiind maximum 48 de ore.

• În funcție de gradul defecțiunii, de comun acord aceste termene pot fi modificate, dar numai în cazul importurilor de piese de schimb.

Produsele vor fi livrate  ambalate în cutii de carton sau, după caz, ambalate individual, în funcţie de tipul fiecărui produs.

Bunurile vor fi recepţionate cantitativ la sediul Achizitorului la primirea lor. În cazul în care unele produse nu corespund calitativ, se va intocmi un act de refuz ce va fi înmanat delegatului furnizorului. În acest caz, furnizorul se obligă să înlocuiască bunurile neconforme și să le livreze conforme în termen de maximum 24 ore de la constatarea deficiențelor.

În cazul în care furnizorul nu va înlocui bunurile neconforme în termenul stabilit, beneficiarul va putea aplica prevederile contractuale privind rezilierea contractului.

Plata  bunurilor livrate se va face pe baza următoarelor documente:

 1.                                 i.            factură fiscală în original;
 2.                               ii.            certificate de garantie, declaratii de conformitate;
 3.                             iii.            nota de recepție cantitativă  întocmită de comisia unității achizitoare în prezența delegatului furnizorului.

 

Plata se efectuează in 30 (treizeci) zile de la data primirii facturii.